logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra
Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow


Jaroslav Petrbok
        se skupinou studenetek
Download all three parts at once.
English abstract

The first part of this series describes the history of Czech and Slovak malacozoology since its beginnings in the mid-19th century. The culmination of this oldest period is the seminal publication by Josef Uličný Molluscs of Czechia. The interwar period is characterised mainly by the contradictory personality of Jaroslav Petrbok. After the Second World War, Vojen Ložek appeared on the scene and this period culminated in his work The Key to Czechoslovak Molluscs (1956) and Quartermollusken der Tschechoslowakei (1964).

In the second part of our contribution to the history of Czech and Slovak malaco­zoology we focus on the post-war period until the end of the 1970s. The most prominent personality is Vojen Ložek, who published several major works, but during the normalisation period he focused mainly on faunistics and exploration of fossil mollusc successions, especially in Slo­vakia. Other important malacozoologists are also mentioned: e. g. Vítězslav František Hlaváč, Jaroslav Brabenec, Sylvestr Mácha, Vladimír Hudec, Jiří Kovanda, Viera Lučivjanská-Kroupová or Mikuláš Lisický.

The third part of the series on the history of Czech and Slovak malacozoology describes the 1980s period and the transformation after the Velvet Revolution. At that time, Vojen Ložek mainly studied the Slovak Karst, and the curator of the National Museum in Prague was Václav Pfleger. After the revolution, two malacozoological schools were established – in Prague and in Brno. We started to organise the annual field meeting, the Malacodays, and also to publish the on­line journal Malacologica Bohemoslovaca.

Czech abstract / Český abstrakt

V prvním dílu tohoto seriálu jsou popsány dějiny české a slovenské malakozoologie od jejích počátků v polovině 19. století. Vyvrcholením nejstaršího období je zásadní dílo Josefa Uličného Měkkýši čeští. Meziválečné období charakterizuje především rozporuplná osobnost Jaroslava Petrboka. Po druhé světové válce se pak na scéně objevuje Vojen Ložek a vrcholem tohoto období je jednak Klíč československých měkkýšů z roku 1956 a jednak dílo zabývající se kvarterními měkkýši Quartermollusken der Tschechoslowakei z roku 1964.

V druhém dílu o historii české a slovenské malakozoologie se zabýváme poválečným obdobím zhruba do konce 70. let 20. století. Vůdčí osobností česko-slovenské malakozoologie se stává Vojen Ložek, který publikuje několik stěžejních prací, ale v období normalizace se věnuje především faunistice i průzkumu fosilních sukcesí měkkýšů především na Slovensku. Zmiňujeme i další významné malakozoology, jako byli např. Vítězslav František Hlaváč, Jaroslav Brabenec, Sylvestr Mácha, Vladimír Hudec, Jiří Kovanda, Viera Lučivjanská-Kroupová nebo Mikuláš Lisický.

Třetí díl seriálu o historii české a slovenské malakozoologie se zabývá obdobím 80. let 20. století a porevoluční proměnou naší malakozoologie. Vojen Ložek v té době zkoumal především Slovenský kras a kurátorem Národního muzea v Praze byl Václav Pfleger. Po sametové revoluci vznikly dvě malakozoologické školy – v Praze a v Brně. Začali jsme pořádat každoroční terénní setkání malakozoologů (malakodny) a začal také vycházet online časopis Malacologica Bohemoslovaca.

Sources

Ložek V., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra I. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow I.] –
Živa, 68(1): 33–35.

Ložek V. & Juřičková L., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra II. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow II.] – Živa, 68(2): 86–88.

Ložek V. & Juřičková L., 2020: Česko-slovenská malakozoologie včera, dnes a zítra III. [Czech-Slovak Malacozoology Yesterday, Today and Tomorrow III.] – Živa, 68(3): 143–146.

Děkujeme redakci časopisu Živa z nakladatelství Academia za povolení publikovat článek.

 


Copyright © 2019–2020   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: