logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Jaroslav Petrbok se skupinou studenetek
Jaroslav Petrbok se skupinou studentek.

Jaroslav PETRBOK

(*1881–†1960)


Biography

Ložek V. 1952: Jaroslav Petrbok se dožívá sedmdesáti let. – Anthropozoikum, Praha, I(1951): 235–236.

Ložek V. 1962: Jaroslav Petrbok a jeho význam pro československou kvartérní geologii. – Anthropozoikum, Praha, XI(1961): 7–11.

Ložek V. 1981: Kdo byl Jaroslav Petrbok. – Vesmír, 60(11): 344–345.

Ložek V. 1982: Jaroslav Petrbok a kras. – Československý kras, Praha, 33: 7–11.

Ložek V. 1982: Život, dílo a odkaz J. Petrboka. – pages 2–3. – In: Vzpomínka na J. Petrboka 1881 – 1981. Stalagmit, Zpravodaj ÚV ČSS, 39 pp. Praha.

Cílek V. & Ložek V. 1991: Jaroslav Petrbok a ochrana přírody. – Památky a příroda, Praha, 16(10): 630–632.

Ložek V. 1992: Petrbokův odkaz. – Speleo, 9: 65–68. Praha.


Obituary

Ložek V. 1961: Jaroslav Petrbok zemřel. – Věstník Ústředního ústavu geologického, Praha, XXXVI(2): 155–156.

jf 1961: Jaroslav Petrbok. – Archeologické rozhledy, XIII: 433, portrait on the p. 404.


List of malacological publications

Petrbok J. 19??: Monografické studia čes. Měkkýšů r. Tachea a Eulota. Rozpr. II. tř. České akademie věd a umění r. L., č. 13.

Petrbok J. 1911: Plasticita českých Najadeí.
Věštník Přírodovědeckého klubu Prostějov.

Babor J. F.
& Petrbok, J. 1912: Předběžné výsledky z podrobného výzkumu českých škeblí. Příroda Ostrava X(5): 168172.

Petrbok J. 1922: Kokořínské údolí.
Věda přírodní, Praha 3(6): 138139.

Petrbok J. 1924: Stratigrafie a měkkýši pleistocenní terasy Dunaja a Parkáně (Sdělení předběžné).
Rozpr. II. tř. České akademie věd a umění 33(20): 19.

Petrbok J. 1925: La stratigraphie et mollusques de la terrasse pléistocene du Danube pres de Parkan.
Bull. Intern. (Česká akademie věd a umění) 25: 99107.

Petrbok J. 1930: Měkkýši jeskyně u Radotína.
Věda přírodní 11(5-7): 141143.

Petrbok J. 1932: Živí měkkýši travertinových jeskyní na Dreveníku.
Věda přírodní 13(8): 244245.

Petrbok J. 1934: Měkkýši slovenského kvarteru (Sdělení první).
Rozpravy II. třídy České Akademie XLIV/15: 17 pp.

Petrbok J. 1935: Měkkýši Hluboké nad Vltavou.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 109: 150.

Petrbok J. 1935: Měkkýši "Mrtvého luhu" na Šumavě.
Věda přírodní 16: 2223.

Petrbok J. 1935: Měkkýši vltavské tůně u Hluboké n. Vlt.
Věda přírodní 16: 23.

Petrbok J. 1936: Bahenka živorodá ve Vltavě u Prahy.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 110: 60.

Petrbok J. 1936: Doplňky k topografii českých měkkýšů. (I. sdělení.).
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 110: 113117.

Petrbok J. 1936: Měkkýši Dobrkovic u Českého Krumlova.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. Praha CX, sv. IV (přírodovědný): 126.

Petrbok J. 1936: Měkkýši náplavu Vltavy na Smíchovské louce.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 112: 112.

Petrbok J. 1937: Riss-würrmienské conchylie z jeskyně v Mladeči.

Petrbok J. 1937: Stratigrafie a fauna měkkýšů spodního holocenu u Čelakovic.
Věštník stít. Geologického ústavu ČSR Praha.

Petrbok J. 1938: Měkkýši Sušice.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 112: 110.

Petrbok J. 1939: Bohemian posttertiary molluscs.
Věštník král. české společnosti nauk, Praha.

Petrbok J. 1939: Die Mollusken des unteren Holozäns von Čelakovice an der Elbe.
Archiv für Molluskenkunde 71(4): 138143.

Petrbok J., 1940: Doplňky k výzkumu českých měkkýšů postterciérních. – Časopis Národního muzea, 114(2): 177–204.

Petrbok J. 1940: Vertigo antivertigo-Drap. Var. Ferox Westerlund novým měkkýšem pro Čechy.
Příroda, Brno.

Petrbok J. 1947: Faunula měkkýšů krystalických vápenců v Dolanech u Čkyně.
Příroda 40(4): 80.

Petrbok J. 1948: Měkkýši českého plistocenu.
Sborník stát. geol. Ústavu Praha.

Petrbok J. 1948: Příspěvek k poznání postterciérních měkkýšů Bulharska [A Contribution to the Knowledge of the Post-Tertiary Molluscs of Bulgaria].
Acta Musei Nationalis Pragae, series B, 4(3): 1–28.

Petrbok J. 1950: Měkkýši pro Bulharsko noví.
Acta Musei Nationalis Pragae, series B, 6(1): 1–15.

Petrbok J. 1951: Kvartérne mäkkýše východného slovenského Podunajska a kvartér pri Zvolene.
Prírodov. zbor. (SAVU) 5: 177192.

Petrbok J. 1952: Arianta arbustorum Linné a rozklad jejich forem z Tábora. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 121(2): 199.

Petrbok J. 1952: Měkkýši Prachatic a nejbližšího okolí. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 121(1): 4445.

Petrbok J. 1952: Měkkýši stradonické kultury v jeskyni "Pomocná" na Zlatém koni u Koněprus. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 121(2): 198199.

Petrbok J. 1952: Neritostoma putris Linné ab. pallescens. ab. n.?. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 121(2): 199.

Petrbok J. 1952: Měkkýši plistocenní a holocenní marinní terasy Černého moře u Balčiku v Bulharsku a marinní měkkýši bulharského plistocenu [The molluscs from one Plistocene and one Holocene Terrace of the Black-Sea at Balčik in Bulgaria and the marinne Molluscs of the Bulgarien Plistocene].
Acta Musei Nationalis Pragae, series B, 8(2): 1–21.

Petrbok J. 1952: Perlorodka říční u nás. (Margaritana margaritifera Linné).
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 121(1): 4344.

Petrbok J. 1952: Stratigraphical chronology of the beds of the youngest Campignian at the Bath Galim in Palestine. Archiv orientální, 20(1-2): 204–213.

Petrbok J. 1953 Bahenka pruhovaná šíří se ve Vltavě proti proudu.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 122(1): 103.

Petrbok J. 1953: Měkkýši moravského plistocénu.

Petrbok J. 1954: Nová jantarka pro český plistocen: Neritostoma antiqua Golbeau.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 122(1): 103105.

Petrbok J. 1954: České pseudoanodonty.
Čas. Nár. muzea, odd. přír. 123(2): 226230.

Petrbok J. 1954: Tachea memoralis Linné v Podmoklech.
Čas. Nár. muzea, odd. přír. 123(2): 225.

Petrbok J. 1956: Měkkýši českého holocenu [The Molluscs of the Bohemian Holocene].
Acta Musei Nationalis Pragae, series B, 12(1): 1–43.

Petrbok J. 1956: Měkkýši Prachatic a širšího okolí.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 125: 78.

Petrbok J. 1956: Najady řeky Latorice u Velkých Kapušan.
Čas. Nár. Mus. (Praha), Odd. přírodov., 125(2): 198202.

Petrbok J. 1956: Plži hlavního řečiště Vltavy u Hodkoviček.
Čas. Nár. Muzea, odd. přír. 125: 7778.

Petrbok J. 1957: Měkkýši abri jeskyně "Podbuková" na Kobyle u Koněprus. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 126(2): 194.

Petrbok J. 1957: Měkkýši skalního portálu jeskyně "Na Zubáku" pod Zadní Kopaninou. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 126(2): 194.

Petrbok J. 1957: Sphaerium (Cyrenastrum) solidum Normand, 1844 nový pro Čechy měkkýš [Sphaerium (Cyrenastrum) solidum Normand, 1844 a new mollusc for Bohemia]. Čas. Nár. Muzea, odd. přír. Národní muzeum Praha 126(2): 192193.

Petrbok J. 1957: Unio tumidus Retzius f. latissima f. n. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 126(2): 148155.

Petrbok J. 1958: Česká perlorodka říční.
Živa, Academia Praha 16(4): 147148.

Petrbok J. 1958: Třetihorní měkkýši dolu "Prokop" u Skršic-Skyřic u Mostu. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 127(2): 214.

Petrbok J. 1959: Faunula měkkýšů opuštěných lomů u Velkých Žernosek. Časopis Národního Muzea, oddíl přírodovědný, 128(2): 205.

Petrbok J. 1960: Překvapení z Černého moře.
Živa, Academia Praha 18(1): 27.

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: