logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

RNDr. Viera LUČIVJANSKÁ, CSc.

(*1947–†1993)


 

Biography

Šteffek J., 2008: Spomienka na RNDr. Vieru Lučivjanskú, CSc. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 910. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-9 Creative Commons License


List of malacological publications

Kroupová V., 1976: Komplexný fyzickogeografický profil a náčrt regionalizácie profilového územia v Malých Karpatoch. – Acta geographica Univ. Com. (Bratislava), Geographico-physica, 2: 47–105.

Flasar I. & Kroupová V., 1976: Die Malakofauna der Gewächshäuser in Bratislava (Tschechoslowakei). – Malakologische Abhandlungen (Dresden), 5, 11: 139–154.

Flasar I. & Kroupová V., 1976: Gulella io Verdcourt (Pulmonata, Stylommatophora), nový druh měkkýše v našich sklenících. – Živa (Praha), 24(2): 65–66.

Kroupová V., 1977: Mäkkýše Katarínky v Malých Karpatoch a jej širšieho okolia. – Západoslovenské múzeum, Trnava, pp. 1–3.

Kroupová V., 1978: Mäkkýše vybraných lokalít Kysuckých vrchov a Slovenských Beskýd z ochranárskeho hľadiska. Prehľad odborných výsledkov XIII. TOP (Vychylovka, 1977). OV Prievidza a Kysucké múzeum Čadca, Prievidza, pp. 26–30.

Kroupová V., 1979: Mäkkýše (Mollusca) chráneného náleziska Sedlisko pri Hlohovci. – Západné Slovensko, 6: 111–118.

Kroupová V., 1979: Geografická charakteristika transektu Háj – Chopok so zreteľom na biotopy vtáčich spoločenstiev. – Questiones geobiologica (Bratislava), 22: 59–87.

Kroupová V., 1980: Mäkkýše vybraných lokalít Hornej Nitry. – Prehľad odborných výsledkov XV. TOP (Bystričianska dolina, 1979), OV SZOPK a OPS Prievidza, pp. 79–84.

Kroupová V., 1980: Ostrý vrch a jeho osídlenie mäkkýšmi. – Vlastivedný a metodický spravodaj okresu Trnava (Hlohovec), 2: 22–33.

Kroupová V., 1981: Indikačná hodnota mäkkýšov pri výskume relatívne zachovalých a narušených krajinných celkov. – Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Com., 7: 271–280.

Kroupová V., 1981: Mäkkýše Kunova. – Spravodaj Oravského múzea, 1: 45–46.

Kroupová V., 1982: Mäkkýše a možnosti využitia ich výskumov pri ochrane prírody horného Ponitria. – Horná Nitra, 10: 129–153.

Kroupová V., 1986: Krajinnoekologická charakteristika mäkkýšov Liptova. – Acta ecologica (Bratislava), 11, 121 pp.

Kroupová-Lučivjanská V., 1984: Diagnóza súčasného stavu krajiny Bratislavy a jej okolia na základe mäkkýšov. – Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Com. (Bratislava), 9: 83–91.

Lučivjanská V. & Richnovszky A., 1984: Daten zur Molluskenfauna der tschechoslowakischen Nebenflüsse der Donau. – 24. Arbeitstagung der IAD, Szentendre (Ungarn), 8: 167–169.

Zlinská J. & Lučivjanská V., 1984: Zvyšok pôvodného lužného lesa v Považskom Inovci. – Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, pp. 273–278.

Lučivjanská V., 1985: Vývoj a výsledky malakozoologického výskumu na území Bratislavy. – Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy, Zborník referátov z konferencie, 25.–27. 3. 1985, Smolenice, Bratislava, pp. 20–24.

Lučivjanská V., 1986: Mäkkýše stredného Ponitria so zvláštnym zreteľom na západné svahy Tríbča. – Rosalia, 3: 113–135.

Lučivjanská V., 1986: Predbežné výsledky výskumu mäkkýšov ŠPR Bindárka. – Odb. výsledky IV. Zsl. TOP (Beckov, 1985), Bratislava, pp. 129–140.

Lučivjanská V., 1988: Výskum mäkkýšov Slánskych vrchov počas XII. Vsl. TOP-u. – Prehľad odb. výsledkov XII. Vsl. TOP (Sigord-Kokošovce, 1988), Prešov, pp. 114–122.

Lučivjanská V., 1988: Inventarizačný výskum Slánskych vrchov. – Prehľad odb. výsledkov XII. Vsl. TOP (Sigord-Kokošovce, 1988), Prešov, pp. 123–134.

Lučivjanská V., 1989: Výskum mäkkýšov počas XXIV. TOP-u. – Prehľad odb. výsledkov XXIV. TOP (Lúky pod Korlátkom), pp. 191–205.

Lučivjanská V., 1990: Poznatky o mäkkýšoch Košíc a ich okolia získané počas XIII. Vsl. TOP. – Prehľad odb. výsledkov XIII. Vsl. TOP (Košice-Kavečany, 1989), Košice, pp. 34–52.

Lučivjanská V. in Kolektív, 1990: Zobor – Komplexný prírodovedný výskum, II. – Osveta, Martin, 500 pp.

Lučivjanská V., 1991: Recentné malakocenózy travertínových lokalít na Slovensku. I. Mäkkýše CHPV Hranovnické pleso. – Ochrana prírody (Bratislava), 11: 7–19.

Lučivjanská V., 1991: Mäkkýše Zobora a jeho predpolia. – Zobor, 2: 17–38.

Lučivjanská V., 1991: Vyhodnotenie malakofauny z náplavu hornej Oravy. Význam náplavu pre zoológiu a ochranársku prax. – Prehľad odborných výsledkov XXVII. TOP (Oravská priehrada, 1991), L. Mikuláš-Námestovo-Dolný Kubín, pp. 27–31.

Lučivjanská V., 1991: Inventarizačný prieskum malakofauny oravského regiónu. – Prehľad odborných výsledkov XXVII. TOP (Oravská priehrada, 1991), L. Mikuláš-Námestovo-Dolný Kubín, pp. 23–26.

Lučivjanská V. & Šteffek J., 1991: Malakozoologická zbierka MgPh. Tibora Weisza a jej význam pre slovenskú zoológiu 1 (Venované nedožitým 75. narodeninám). Zborník Slovenského národného múzea (Bratislava), 37: 5583.

Lučivjanská V., 1992: Mäkkýše ŠPR Rojkovské rašelinisko. – Ochrana prírody (Liptovský Mikuláš),1: 269–278.

Lučivjanská V., 1993: Recentné malakocenózy travertínových lokalít na Slovensku. II. Mäkkýše travertínov Ipeľskej pahorkatiny. – Ochrana prírody (Liptovský Mikuláš), 2: 47–63.

Šteffek J. & Lučivjanská V., 1995: Mäkkýše Javorníkov, pp. 7178. In: 26. Stredoslovenský TOP, Korňan, J. (ed.), Kysuce, SZOPK, Spišská Nová Ves, 142 pp.

Šteffek J., Lučivjanská V. & Lučivjanský P., 1995: Ekosozologické vyhodnotenie mäkkýšov NPR Stratená. Natura Carpatica (Košice), 36: 103118.

Šteffek J. & Lučivjanská V., 1999: Die Mollusken (Mollusca) im slowakische Teil der Donau. Folia Malacologica, 7(1): 2941. https://doi.org/10.12657/folmal.007.003 Creative Commons License

Šteffek J. & Lučivjanská V., 2001: Mäkkýše Javorníkov. Naturae tutela (L. Mikuláš), 5: 8794.

Šteffek J. & Lučivjanská V., 2002: The Mollusk fauna of the Slovakian part of the River Danube. Soosiana, 23, 30: 4972.

Šteffek J. & Lučivjanská V., 2005: Nové poznatky o mäkkýšoch severovýchodného Slovenska. Natura carpatica (Košice), 46: 103120.

Šteffek J., Lučivjanská V. & Vavrová Ľ., 2008: A study of succesional processes on travertines in the Hornádska kotlina valley on the basis of Molluscs (Mollusca) (the Slovak Republic). – Ekológia (Bratislava), 27(2): 168–188. abstract with fulltext PDF download


 


Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: