logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Jozef Šteffek

prof. RNDr. Jozef ŠTEFFEK, CSc.

(*1. 1. 1952 – † 19. 4. 2013)


addressaddress:
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2,  960 53 Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Masarykova 24, 960 53 Zvolen, Slovensko

ScopusScopus author ID:
6602656689

Obituary

Benová A., 2013: Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc. (1952 – 2013). – Naturae tutela, 17(2): 213

Čiliak M. & Čejka T., 2013: Nekrológ Jozef Šteffek (*1952–†2013) Jozef – človek hromadného výskytu [Obituary Jozef Šteffek (*1952–†2013)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 70–88. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-70 Creative Commons License

Čiliak M. & Čejka T., 2013: Opustil nás prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc. – Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti, 2(2013): 1–3.

2014: Jozef Šteffek (1952–2013) – Obituary. – Folia Malacologica, 22(4): 233–253. https://doi.org/10.12657/folmal.022.020 Creative Commons License

List of malacological publications

2016

Grego J. & Šteffek J., 2016: The biodiversity of  Hispaniolan Mollusca. – Soosiana, 33: 25–30.

2015

Čiliak M., Čejka T. & Šteffek J., 2015: Molluscan diversity in stream driftwood: relation to land use and river section. – Polish Journal of Ecology, 63: 124–134. https://doi.org/10.3161/15052249PJE2015.63.1.011

2014

Rendoš M., Čejka T., †Šteffek J. & Mock A., 2014: Land snails from subterranean traps exposed in a forested scree slope (Western Carpathians, Slovakia). – Folia Malacologica, 22(4): 255–261. https://doi.org/10.12657/folmal.022.022 Creative Commons License

2013

Čiliak M. & Šteffek J., 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko) [Malacofauna of the Bachureň Mts. (Eastern Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 1–13. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-1 Creative Commons License

Čiliak M. & Šteffek J., 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko). – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 50–51. (poster)

Watters T. G., Grego J. & Steffek J., 2013: Rediscovery of Choanopoma? smithianum. Pfeiffer . 1866 (Annulariidae) from Haiti and designation of a neotype, with the description of new species of the genus Weinlandipoma Bartsch, 1946. – The Nautilus, 127(2): 78–84.

2012

Čiliak M. & Šteffek J., 2012: Faunisticky a sozologicky zaujímavé druhy mäkkýšov z náplavov rieky Hron. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 44. (poster)

Čiliak M. & Šteffek J., 2012: Výsledky  výskumu  malakofauny travertínov Borová hora (Zvolenská kotlina). – In: Kubovčík V. & Stašiov S. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, pp. 42–43. ISBN 978-80-228-2421-7. (přednáška)

2011

Čiliak M. & Šteffek J., 2011: Vyhodnotenie malakofauny z náplavov Neresnice (stredné Slovensko) [Interpretation of molluscan fauna from the Neresnica River flood deposits (Central Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 73–78. https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-73 Creative Commons License

Čiliak M. & Šteffek J., 2011: Preliminary malacological survey of the site of community importance Kamenná Baba (Branisko – Bachureň). – Folia faunistica Slovaca, 16(2): 85–89.

Čiliak M. & Šteffek J., 2011: Malakofauna náplavov rieky Hron. – In: Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni 2011, Bratislava, 24.-25.11. 2011. pp. 8. (přednáška)

Šteffek J., 2011: Malakocenologické pomery pohoria Ostrôžky (Stredné Slovensko). – Folia faunistica Slovaca 16(2): 119–125.

Šteffek J., Falniowski A., Szarowska M. & Grego J., 2011: Hauffenia” Pollonera, 1898 (Caenogastropoda: Hydrobiidae) in Slovakia: a preliminary report. – Folia Malacologica, 19(1): 1–7. https://doi.org/10.2478/v10125-011-0006-7 Creative Commons License

2010

Šteffek J., 2010: Slimáky severného Záhoria. – Záhorie (Skalica), 19(1): 1418.

Šteffek J., 2010: Súčasné poznatky o mäkkýšoch mikroregiónu Východného Hontu. In. Urban P. & Uhrin M. (eds), Zborník referátov z odbornej konferencie (23.–24. 11. 2007) Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont, 198 pp., ISBN 978-80-8083-944-4. p. 141146.

Čiliak M. & Šteffek J., 2010: Predbežné výsledky ekologického a sozologického výskumu malakofauny pohoria Bachureň. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 54. ISBN 978-80-87189-07-8.

Grego J. & Šteffek J., 2010: Ulitníky podzemného druhu Hauffenia sp. vo vyvieračkách Plešiveckej planiny. – In: Stankovič J., Cílek V. & Schmelzová R. (eds.) a kol. (Killík J., Karasová E., Ložek V., Kováč Ľ., Noiváková A., Papač V., Grego J., Šteffek J, Mušinský E., Maté J.): Plešivecká planina (monografia), vyd. SSS L. Mikuláš, 191 pp. ISBN 978-80-966963-7-6. p. 150–152.

2009

Šteffek J., 2009: Ecological, biogeographical and ecosozological evaluation of molluscs from NNR Rokoš (Strážovské vrchy mountains). – Rosalia (Nitra), 20: ??–??.

Šteffek J., 2009: Hodnotenie malakocenóz z antropicky zmenených území európskeho významu južnej časti Cerovej vrchoviny, S. 377–385. – In. Zaušková, Ľ. (de.), Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia. Zborník referátov z vedeckého seminára při príležitosti 70. výr. narodenia prof. Ing. Rudolfa Midriaka, Dr.Sc. konaného 9. IX. 2009 v B. Bystrici, 385 s. (AFD) ISBN 978-80-8083-923-9.

Šteffek J., 2009: Malakocenózy údolia riečky Tisovník. – Natura carpatica (Košice), L: 141–146. ISBN 978-80-89093-23-6.

Šteffek J. & Kúšik P., 2009: Achatina žravá (Achatina fulica) - ďalší introdukovaný ulitník na Slovensku. – Chránené územia Slovenska (B. Bystrica), 78: 15–17.

Šteffek J., Nagel K.-O. & Vavrová Ľ., 2009: Ecology, distribution and conservation of mussels (Unionidae, Dreissenidae and Corbiculidae) in the Slovak Republic. – Tentacle, 17: 36.

Šteffek J., Stašiov S. & Kertys Š., 2009: Mäkkýše (Mollusca) Breznickej mokrade (Ondavská vrchovina) [Snails (Mollusca) of the Breznická mokraď wetland (Ondavská vrchovina hills)]. – Naturae tutela (Lipt. Mikuláš), 13(1): 93–98. ISSN 1336-7609

Čiliak M. & Šteffek J., 2009: Predbežné výsledky výskumu malakofauny Územie európskeho významu Kamenná Baba (Branisko – Bachureň), s. 17. – In: Stloukal, E. (ed.), 2009. Zborník abstraktov z konferencie 15. Feriancove dni, Faunima, Bratislava, s. 49.

Benová A. & Šteffek J., 2009: Súčasné poznatky o diverzite mäkkýšov (Mollusca) Jánskej doliny (Nízke Tatry). – In: Turis, P., Vidlička, Ľ. (eds.), Príroda Nízkych Tatier 2. [Zborník referátov, posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. Výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry, Liptovský Ján, 24. – 25. IX. 2008], Banská Bystrica, s. 145–152. ISBN 978-80-89310-51-7.

Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L., 2009: Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 24–27. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-24 Creative Commons License

Vavrová Ľ., Horsák M., Šteffek J. & Čejka T., 2009: Ecology, distribution and conservation of Vertigo species of European Importance in Slovakia. – Journal of Conchology, 40(1): 61–69.

2008

Šteffek J., 2008: Alopia zádielska - Alopia clathrata (E.A. Bielz 1856). – Ochrana prírody Slovenska (B. Bystrica), 2: 29.

Šteffek J., 2008: Ďalšie poznatky o mäkkýšoch Zvolenskej kotliny, p. 82-93. In Turisová, I., Martincová, E. & Bačkor, P. (eds). Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie (17. 10. 2008, Banská Bystrica). Banská Bystrica, Zvolen: FPV UMB v Banskej Bystrici, ÚVV UMB v Banskej Bystrici, NLC – LVÚ Zvolen, 2008. 235 s. ISBN 978-80-8083-674-0.

Šteffek J., 2008: Ďalšie výsledky výskumu mäkkýšov mikroregiónu „Východného Hontu― a priľahlého územia, 123-129 s. In: Urban, P. (ed.), Prírodné dedičstvo obce Sucháň. Obecný úrad Sucháň, Ústav vedy a výskumu UMB v B. Bystrici, 199 s. ISBN 978-80-8083-692-4.

Šteffek J., 2008: Chondrula trojzubová - Chondrula tridens eximia (Rossmässler 1835). – Ochrana prírody Slovenska (B. Bystrica), 2: 29.

Šteffek J., 2008: Opustil nás RNDr. Mikuláš Lisický, CSc. – Chránené územia Slovenska, 76: 46-47. ISSN 1335-1737.

Šteffek J., 2008: Marine mollusc fauna of Peru detected during expedition in 1999. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti (Bratislava), 26: 75-84.

Šteffek J., 2008: Nález severoamerického ulitníka rodu Planorbella sp. (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) v Spišskej Magure, s. 214–215. In: Boltižiar, M. (ed.), Ekologické štúdie, VII (Nitra), 232 s. ISBN 978-80-968901-5-6.

Šteffek J., 2008: Slimák skalný – Chilostoma cingulella (L. Pfeiffer, 1842). – Ochrana prírody Slovenska (B. Bystrica), 2: 29.

Šteffek J., 2008: Slizniak karpatský – Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851). – Ochrana prírody Slovenska (B. Bystrica), 2: 29.

Šteffek J., 2008: Spomienka na RNDr. Vieru Lučivjanskú, CSc. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 910. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-9 Creative Commons License

Šteffek J., 2008: Vyhodnotenie malakofauny krajinných štruktúr intravilánu mesta Banská Štiavnica v procese vývoja, s. 70-84. In: Kunca, V. et al., Antropogénny vplyv a biodiverzita vo vybraných neovulkanitoch na strednom Slovensku. TU vo Zvolene vo vyd. PARTNER - Čižmárová, 115 s. ISBN 978-80-89183-45-6.

Šteffek J., 2008: Výsledky malakozoologického výskumu ramsarskej lokality Poiplie. – Chránené územia Slovenska (B. Bystrica), 76: 8–10.

Šteffek J. & Grego J., 2008: Marine mollusc fauna of Peru detected during expedition in 1999, s. 48. In: Stloukal E. & Kautman J. (eds): Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni – zborník abstraktov. Faunima, Bratislava, 63 pp. ISBN 978-08-96929-9-0.

Šteffek J. & Grego J., 2008: The current stautus of the genus cf. Hauffenia (Mollusca: Gastropoda: Hydrobiidae) distribution in Slovakian Karst. Slovenský Kras, 46, 2: 387-392.

Šteffek J., Lučivjanská V. & Vavrová Ľ., 2008: A study of succesional processes on travertines in the Hornádska kotlina valley (Slovak Republic) on the basis of molluscs (Mollusca). – Ekológia (Bratislava), 27(2): 168–188. abstract with fulltext PDF download

Šteffek J., Nagel K.-O. & Vavrová Ľ., 2008: Ecology, distribution and conservation of mussels (Unionidae, Dreissenidae and Corbiculidae) in the Slovak Republic. Vyd. TU Zvolen, 97 pp. ISBN 978-80-228-1891-9.

Šteffek J., Stalažs A. & Dreijers E., 2008: Snail fauna of the oldest cemeteries from Riga (Latvia). – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 7980. https://doi.org/10.5817/MaB2008-7-79 Creative Commons License

Šteffek J. & Wiezik M., 2008: Exploited peatbog and associated mollusk and ant Assembalges: Still a reasonobable protection? – Naturae tutela, 12: 15-19. ISSN 1336-7609.

Stalažs A., Šteffek J. & Dreijers E., 2008: Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828) in Latvia. – Acta Universitatis Latviensis, Vol. 745, pp. 199-203. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-049-0.

Svitok M., Beracko P., Bitušík P., Čiamporová-Zaťovičová Z., Kmeť I., Michalková E., Novikmec M., Šteffek J. & Wiezik M., 2008: Časová a priestorová premenlivosť spoločenstiev vodných bezstavovcov banských depresií, s. 44. In: Stloukal E. & Kautman J. (eds.), Kongres slovenských zoológov a 14. konferencia Feriancove dni ́2008 (Smolenice, 1.-3.12.2008) – zborník abstraktov, Faunima, Bratislava, 63 pp. ISBN 978-08-96929-9-0

2007


Šteffek J., 2007: Alúviá tokov ako refúgiá malakofauny v horských ekosystémoch na príklade toku Udava (BR Východné Karpaty). – In: Midriak, R., Zaušková, Ľ. (eds.), Zb. referátov zo 6. nár. konf. „Biosférické rezervácie na Slovrnsku VI“ (Nová Sedlica, 6.-7.8.2006),  s. 55–59.

Šteffek J., 2007: Current knowledge of the distribution of invasive mollusc species in Slovakia. – Folia Malacologica, 15(1): 45–48. https://doi.org/10.12657/folmal.015.004 Creative Commons License

Šteffek J., 2007: Drobacia banaticum - nový druh mäkkýša v slovenskej malakofaune, s. 35-36. In: STLOUKAL, E. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie 13. Feriancove dni 2007, Faunima, Bratislava, 56 pp.

Šteffek J., 2007: Drobacia banaticum (Rossmässler, 1836) - nový druh ulitníka na Slovensku. – Natura carpathica (Košice), 48: 197-198.

Šteffek J., In: Kozová, M., Hrnčiarová, T., Drdoš, J., Finka, M., Hreško, J., Izakovičová, Z., Oťahel, J., Ružička, M. & Žigraj, F. (eds.), 2007: Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State, and Pespectives. – Chosen Chapters (Draft). Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Slovak Association for Landscape Ecology – IALE-SK, Bratislava, CD, 541 pp. ISBN 978-80-969801-0-9

Šteffek J., 2007: Malakofauna Kremnice a jej blízkeho okolia. – In: Medzinárodná konferencia „Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice“ (Kremnica, 26.-27.6.2007), s. 7–8. (Abstrakty)

Šteffek J., 2007: Molluscs evaluation (Mollusca) for landscape-ecological research, s. 240-242. In: Kozová, M., Hrnčiarová, T., Drdoš, J., Finka, M., Hreško, J., Izakovičová, Z., Oťahel, J., Ružička, M., žigraj, F. (eds.), Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State, and Pespectives. Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Slovak Association for Landscape Ecology – IALE-SK, Bratislava, CD, 541 p. 1 elektronický optický disk (CD) ISBN 978-80-969801-0-9.

Šteffek J., 2007: Nález skalaridného lastúrnika Anodonta anatina (Mollusca: Unionidae). – Chránené územia Slovenska (B. Bystrica), 73: 31.

Šteffek J., 2007: Rieka, médium šírenia sa zástupcov biodiverzity s akcentom na mäkkýše (Mollusca), s. 214-222. In: Daniš, D., Bahula, P. (eds.), 2007: Ekológia a environmentalistika 2007. Zb. z Medzinár. vedec. konf. k 15. výr. založenia FEE TU vo Zvolene a 55. výr. vzniku TU vo Zvolene (Zvolen, 22.-23.V.2007), Zvolen, 350 s., ISBN 978-80-89183-33-3.

Šteffek J., 2007: Výsledky výskumu malakofauny v TANAP-e v rokoch 1996-2005, s. 31–32. – In: Švajda, J., Vološčuk, I., Vančura, T. (eds.), 2007: Veda a výskum pre potreby ochrany prírody v Tatranskom národnom parku (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. ŠOP Správa TANAP-u, Tatranská Štrba, 72 pp.

Šteffek J., 2007: Význam Kremnických vrchov z hľadiska zoogeografie Slovenska na príklade mäkkýšov. In: Medzinárodná konferencia „Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice― (Kremnica, 26.-27.6.2007), vyd, SOS Kremnica, s. 36-49. ISBN 978-80-969820-4-2.

Šteffek J. & Danková P., 2007: Ekologické, chorologické a ekosozologické vyhodnotenia tanatocenóz malakofauny z náplavov tokov Spišskej Magury [Ecological, zoogeographical and ecosozological evaluation of molluscs` thanatocoenoses from drift deposits of the Spišská Magura Mts.]. – Naturae tutela (L. Mikuláš), 11: 5–26. ISSN 1336-7609.

Šteffek J. & Grego J., 2007: An albinistic population of Discus perspectivus. – Acta zoologica Univ. Com., 47, 1: 7–8.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M. & Šteffek J., 2007: Checklist of molluscs (Mollusca) in the Slovak Republic. – Folia Malacologica, 15(2): 49–58. https://doi.org/10.12657/folmal.015.005 Creative Commons License

David S., Kalivoda H., Kalivodová E., Šteffek J. a kol. (Eva Bulánková, Peter Fedor, Peter Fenďa, Peter Gajdoš, Juraj Hreško, Ján Kautman, Tomáš Olšovský, Ivan Országh, Ladislav Roller & Ľubomír Vidlička), 2007: Xerotermné biotopy Slovenska. – Edícia BIOSFÉRA, Séria vedeckej literatúry, A3, Bratislava, 74 pp.

Grego J., Šteffek J. & Infante A. P., 2007: Review of the genus Rhodea (Mollusca: Gastropoda, Subulinidae), with description of two new species from Colombia. – Basteria, 71: 13–28.

Sólymos P., Eröss Z. P. & Šteffek J., 2007: Geographical variation in the richness and composition of  beech dominated forest snail faunas in central and southeast Europe. – In: World Congress of Malacology, (Antwerp, 15-20 August, 2007) Poster.

Vavrová L. & Šteffek J., 2007: Favourable conservation status of European important species of genus Vertigo spp. in Slovakia - categories and criteria. – Linzer biol. Beitr. 39(1): 667–676.

2006

Šteffek J., 2006: Ekologické vyhodnotenie mäkkýšov (Mollusca) významných lokalít  okolia obce Vyhne. Ochrana přírody (B. Bystrica), 25: 134-142.

Šteffek J., 2006: Mäkkýše hradného vrchu Topoľčany v Považskom Inovci. Rosalia (Nitra) 18: 49-54.

Šteffek J., 2006: Nález Euobania vermiculata (O. F. Müller, 1774) (Mollusca: Gastropoda: Helicidae) na Slovensku, s. 47. Stloukal, E. (ed.), Zborník abstraktov z konferencie 12. Feriancove dni (Bratislava, 23.-24.11.2006), Faunima, Bratislava, 61 s.

Šteffek J., 2006: Staré mestské skládky komunálneho odpadu ako refúgiá malakofauny. In: Medzinárodná konferencia Odpady (Spiš),  s. 324-327.

Šteffek J., 2006: Staré mestské skládky komunálneho odpadu ako refúgiá malakofauny. In: RUSKO, M. – BALOG, K. [Eds.] 2006: Manažérstvo životného prostredia 2006. - Zborník z konferencie so zahraničnou účasťou konanej 24.-25.2.2006 v Trnave. - žilina: Strix et VeV. Prvé vydanie, ISBN 80-89281-02-08. [RUSKO, M. – BALOG, K. [Eds.] 2006: Environmental Management  ́2006. - Proceedings of the International Conference, Trnava, February 24—25, 2006. - žilina: Strix et VeV. First Edition, ISBN 80-89281-02-08.

Šteffek J., 2006: Staré mestské skládky ako zdroj inváznych a introdukovaných organizmov. In: Odpady biodegradabilní – energetické a materiálové využití (Brno, 7.11.2006), Brno, 6 s. (CD)

Šteffek J. & Ádám A., 2006: Nový druh ulitníka na Slovensku. – Chránené územia Slovenska (B. Bystrica), 70: 14–15.

Šteffek J. & Čejka T., 2006: Miki Lisický jubiluje [Miki Lisický s jubilee]. – Natura tutelae (L. Mikuláš), 10: 203–205.

Šteffek J., 2006: Význam Tematínskych vrchov pre zachovanie európsky významných druhov malakofauny, s. 47-52. In: Rajcová, K. (ed.), Najvzácnejšie prírodné hodnoty Tematínskych vrchov. Zborník výsledkov inventarizačného výskumu územia európskeho významu Tematínske vrchy. KOZA, Trenčín a Pre Prírodu, Trenčín, 101 s.

Šteffek J., Nagel K.-O. & Vavrová Ľ., 2006: Ekológia, rozšírenie a ochrana lastúrnikov čeľadí Unionidae, Dreissenidae a Corbiculidae na  Slovensku. Vyd. TU Zvolen, ISBN 80-228-1681-7, 91 ss.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2006: Current ecosozological status of molluscs (Mollusca) of Slovakia in accordance with categories and criterion of IUCN – version 3.1. (2001), p. 266-276. In: Ekologo-funkcionaľni ta faunistični aspekti doslidženija moljuskiv, ich roľ u bioindikacij stanu naukolišňogo seredovišča: Zbirnik naukovich prac, 2-j vip, Žitomir: Vid-vo ŽDU im. I. Franka, 384 ss. (Kyrychuk, G. Ye. (ed.), Mollusks: Perspective of Development and Investigation (27-29th September 2006 in Zhytomyr, Ukraine), 384 ss.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2006: Súčasný stav poznania mäkkýšov (Mollusca) Muránskej planiny so zameraním na európsky významné druhy. Reussia (Revúca), 3, 2:  115-125.

Šteffek J. & Wiezik M., 2006: Význam vybraných chránených lokalít v okolí obce Vyhne z hľadiska vybraných skupín bezstavovcov. – In: Zborník prednášok zo seminára "Vyhne - minulosť a súčasnosť", Vyhne, 15.-16.6.2006, pp. 67–75.

Čerman M. & Šteffek J., 2006: Malakofauna širšieho okolia Tisy v priestore medzi Čiernou nad Tisou a Veľkým Kamencom. – Natura carpatica (Košice), 47: 71–82.

Danišová G., Daniš D. & Šteffek J., 2006: Vplyv antropických aktivít na zmeny v zložení flóry a mäkkýšov na lokalite Vápnik (Šiklóš) v Ipeľskej pahorkatine. – Zborník Tekovského múzea v Leviciach, 6: 43–57.

Gallayová Z.,  Gallay I., †Gavlas V., Kunca V., Lepeška T., Olah B., Šteffek J. & Wiezik M., 2006: Činnosť Katedry aplikovanej ekológie FEE TU Zvolen v oblasti vedy, výskumu a práca s verejnosťou v období 2003 – 2005. In: Šubová, D. (ed.), 4. Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode (Závažná Poruba, 23.-25.5.2006), s. 31-36.

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. https://doi.org/10.12657/folmal.014.018 Creative Commons License

Nagel K.-O., Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2006: Distribution of Unionidae in Sovakia, with notes on their ecology and conservation. – Lauterbornia, 58: 83–96.

Nagel K.-O., Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2006: Past and present distribution of Unionidae in Slovakia. – 45. Annual meeting of the German Malacological Society in Gießen, 2. 4.6.2006.

Šmieško P. & Šteffek J., 2006: Predbežné výsledky výskumu mäkkýšov (Mollusca) Jablunkovského medzihoria. – Sborník přírodovědeckého klubu v Uh. Hradišti, 8.

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2006: The criterion of definition of favourable conservation status of the european important Vertigo species in Slovakia. – In: 1st Baltic malacological symposium, September 21–23, Riga, Latvia. Abstract.

2005

Šteffek J., 2005: Clausilia rugosa parvula  (A. Férrusac, 1807) v Štiavnických vrchoch. – Folia faunistica Slovaca (Bratislava), 10, 3: 5–9.

Šteffek J., 2005: First record of Pisidium hibernicum Westerlund 1894 (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) from Slovakia. – Biologia (Bratislava), 60, 2: 136.

Šteffek J., 2005: Zoogeografické a ekosozologické vyhodnotenie mäkkýšov (Mollusca) lokality Kaltwasser pri Vodárenskej Nádrži Turček (Kremnické vrchy). Kmetiana (Martin),  10: 131 - 142.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu: Mäkkýše, pp. 407–417. – In: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000, Polák P. & Saxa A. (eds) ŠOP SR, PHARE Twinning SK2002/IB/EN/03, Banská Bystrica, 735 pp.

Šteffek J. & Grego J., 2005: Preliminary research report on the genus cf. Hauffenia (Mollusca: Gastropoda: Hydrobiidae) distribution research in Slovakia. Molluscs, quaternary, faunal changes and environmental dynamics. A symposium on occasion of 80th birthday of Vojen Ložek, Horáček I. (ed.), Praha, 25.28.7.2005, pp. 3233.

Šteffek J. & Nagel K.-O., 2005: Príspevok o malakocenóze riečky Tisovník. – Naturae Tutela (L. Mikuláš), 9: 163–164.

Šteffek J. & Grego J., 2005: Rod Hauffenia (Mollusca) v jaskynných systémoch Slovenska. – Kongres slovenských zoológov´05 a Konferencia Feriancove dni 2005, Kautman J. & Stloukal E. (eds), Smolenice, 27.–29.9.2005, Bratislava, pp. 42.

Šteffek J., Gavlas V. & Dudich A., 2005: Fauna of the Slovakian East Carpathians as a world nature heritage, p. 349 - 354. In: Ecological and social-economic aspects of the ethnic-cultural and historical heritage conservation in the Carpathians (Rakhiv, September 2-4, 2005).

Nagel K.-O. & Šteffek J., 2005: Sinanodonta woodiana (Lea) na východnom Slovensku. –Telekia (Michalovce), 3: 35–36.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2005: Biogeografická charakteristika mäkkýšov PP Hradný vrch v Podhorodi. – Telekia (Michalovce), 3: 37.

Nagel K.-O., Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2005: Past and present distribution of Unionidae in Slovakia. – IV. International Congress of the European Malacological Societies, October 10–14 2005 Naples (Italy). Notiziario S.I.M. (Milano), 2: 76.

Nagel K.-O., Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2005: Past and present distribution of Unionidae in Slovakia. 4th International Congress of the European Malacological Societies, October 10-14 2005 Naples (Italy). Poster.

Šteffek J., Falniowski A. & Szarowska M., 2005: Príspevok k topografickému výskumu malakofauny okresu Levice [Contribution to the topographic malacological survey in the Levice District, SW Slovakia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 21–25. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-21 Creative Commons License

Šteffek J., 2005: Spoločenstvá mäkkýšov severnej časti Devínskej Kobyly (Malé Karpaty) [Land snail assemblages of the north part of the Devínska Kobyla hill (Malé Karpaty Mts., SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 26–38. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-26 Creative Commons License

Šteffek J. & Lučivjanská V., 2005: Nové poznatky o mäkkýšoch severovýchodného Slovenska. – Natura carpatica (Košice), 46: 103–120.

Šteffek J., 2005: História výskumu malakofauny v Tatrách, 106-112. – In: Ekologické štúdie VI., Metamorfózy ochrany prírody v Tatrách, Oláh B. (ed.), Stará Lesná, 29.–30.4.2005, 151 pp.

Šteffek J., 2005: Príspevok k poznaniu malakofauny nelesných mokradí širšieho okolia Prednej Poľany, pp. 95–100. – In: Biosférická rezervácia Poľana po 15-tich rokoch, Sláviková D. (ed.), Zvolen, 21.–22.9.2005, TU Zvolen, 241 pp.

Kunca V., Šteffek J., Olah B., Gavlas V. & Wiezik M., 2005: Dynamika ekosystémov Štiavnických vrchov (zhodnotenie z pohľadu zmien využitia krajiny, štruktúry vybranných zoocenóz a stability lesných ekosystémov). – TU Zvolen, 103 pp.

Šteffek J., 2005: Mäkkýše NPR Parížske močiare. – In: Národná prírodná rezervácia Parížske močiare – Krajina, biodiverzita a ochrana prírody, Gajdoš P., David S. & Petrovič F. (eds) ÚKE SAV Bratislava, ŠOP SR Banská Bystrica, KEE FPV UKF Nitra.

2004

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2004/2005: Ekologické zhodnotenie malakofauny vybraných mokradí v Strážovských vrchoch. Acta Univ. Math. Belii (B. Štiavnica),  S. Environmentálna ekológia, krajinná ekológia 4, 1: 44 - 49.

Šteffek J., Nagel K.-O. & Vavrová Ľ., 2004: Unionidae species in Slovakia in the future and today (Mollusca, Bivalvia), – Fauna Carpathica 2004 Meeting, Stloukal E. (ed.), Abstracts, Smolenice, 17.-19.3.2004, pp. 37.

Šteffek J., Kizek T. & Grego J., 2004: Kľúč na určovanie mäkkýšov. – SAŽP, B. Bystrica.

Šteffek J., 2004/3: Jarné náplavy ako zdroj poznania diverzity mäkkýšov na príklade údolia toku Revúca (Veľká Fatra). – Natura tutela (l. Mikuláš), 8: 213-216.

Šteffek J., 2004: Príspevok k poznaniu mäkkýšov CHA Žakýlske pleso (Štiavnické vrchy). – Ochrana prírody (B. Bystrica), 23: 24-25.

Šteffek J., 2004: Zmeny v štruktúre malakocenóz poľnohospodárskych enkláv BR Východné Karpaty na príklade Ruského Potoku. – In: Horská a vysokohorská krajina, Zaušková Ľ. (ed.), B. Štiavnica, 1.7.2004, pp241-246.

Šteffek J., 2004: Malakofauna CHA Starohutského vodopádu. – Chránené územia Slovenska (B. Bystrica), 61: 33.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2004: Porovnanie malakocenóz vybraných mokradí CHKO a BR Východné Karpaty. In: Biosférické rezervácie na Slovensku V, Midriak R. (ed.) Nová Sedlica, 29.-30.9.2004, pp. 107-114.

Šteffek J., 2004: Mäkkýše okolia minerálnych prameňov v Čeríne a Dolnej Mičinej (Zvolenská kotlina). – In: Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny, Turisová, I. & Prokešová, I. (eds.), Lesnícky výskumný ústav Zvolen, pp. 148-151.

Šteffek J., 2004: Invázne a introdukované mäkkýše v Zvolenskej kotline. – In: Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny, Turisová, I. & Prokešová, I. (eds.), Lesnícky výskumný ústav Zvolen, pp. 183.

Šteffek J., 2004: Porovnanie malakocenóz vápencových brál Alp a Západných Karpát. – Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen), 12: 51-57.

Šteffek J., 2004: Regional Red List of molluscs of Strážovské vrchy. – In: Strážovské vrchy Mts. – research and conservation of nature, Franc V. (ed.) Proceedings of the conference, Belušské Slatiny, October 1-2, 2004, pp. 51-58.

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2004: Molluscs of the Podskalský Roháč NNR and Vápeč NNR (Protected Landscape Area of the Strážovské vrchy, Mts.). – In: Strážovské vrchy Mts. – research and conservation of nature, Franc V. (ed.) Proceedings of the conference, Belušské Slatiny, October 1-2, 2004, pp. 47-50.

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2004: Malakofauna NPR Podskalský Roháč a NPR Vápeč. – In: Strážovské vrchy Mts. – research and conservation of nature, Franc V. (ed.) Proceedings of the conference, Belušské Slatiny, October 1-2, 2004, pp. 42-45.

Šteffek J. & Bielčik B., 2004: Ekologické vyhodnotenie mäkkýšov Národnej prírodnej rezervácie Chynoriansky luh. – Rosalia (Nitra), 17: 31-36.

2003

Šteffek J., 2003: Význam náplavov pre výskum diverzity mäkkýšov na príklade rieky Hron v Žarnovici. – Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1: 213-215.

Šteffek J., 2003: Správa o výskyte Helix lutescens Rossmässler, 1837 v Horehronskom podolí. – Naturae tutela (L. Mikuláš), 7: 171.

Erőss Z.P., Šteffek J. & Grego J., 2003: Analyse of the West-Carpathian (Slovakia) malacofauna and its relations to the Borzsony Mts. (Hungary). – Fauna Carpathica meetings, Stará Lesná, p. 14. (abstr.)

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2003: Mäkkýše (Mollusca) vybraných lokalít v územnej pôsobnosti Správy CHKO Strážovské vrchy. – Naturae tutela (L. Mikuláš), 7: 135-142.

Šteffek J. & Erőss Z. P., 2003: Predbežná správa o vplyve klimatických zmien na šírenie malakofauny. – In: Ekologické štúdie V., Oláh, B. (ed.), Banská Štiavnica (7.-8.10.2003), SEKOS, pp. 248-253.

Šteffek J., 2003: Malakozoologická analýza z archeologickej lokality Lúky pri Hájnej Novej Vsi. – Acta Univ. M. Belii, s. Environmentálna ekológia - krajinná ekológia, 3, 1: 114-115.

Šteffek J., 2003: Vyhodnotenie mäkkýšov v potrave spevavcov (Passeriformes). – Acta Univ. M. Belii, seria Environmentálne ekológia - krajinná ekológia, 3, 1: 107-113.

2002

Šteffek J., 2002: Mäkkýše Pienin. – In. Pieniny. Príroda a človek I., Panigaj, Ľ. (ed.) VIVIT, s.r.o., Kežmarok, pp. 24-30.

Šteffek J., 2002: Recent knowledge about the Mollusca troglobionts from Slovakia. – Carpathia, 9: 6, 16.

Šteffek J. & Nagel K.-O., 2002: Ohrození obyvatelia našich vôd – riečne mušle. – Chránené územia Slovenska (B.Bystrica), 52: 10.

Šteffek J. & Grego J., 2002: The checklist of Molluscs (Mollusca) occuring in Slovak Republic. – Acta Univ. M. Belii, Krajinná ekológia, 2: 60–69.

Šteffek J. & Grego J., 2002: True mollusc troglobite in Slovak Karst. – Slovenský kras (L. Mikuláš), 40: 175–176.

Šteffek J. & Grego J., 2002: Pravý jaskynný ulitník v Slovenskom krase. – In: Biosférické rezervácie na Slovensku IV, Midriak R. (ed.), Zborník referátov zo 4. národnej konferencie o BR SR, konanej v Rožňave 28.–29.10.2002, pp. 163–165.

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2002: Ulitníky CHA a NCH Jakub. – Chránené územia Slovenska, 54: 16.-17.

Šteffek J. & Lučivjanská V., 2002: The Mollusk fauna of the Slovakian part of the River Danube. – Soosiana, 23, 30: 49-72.

Šteffek J., Čejka T. & Nagel K.-O., 2002: The distributions of Corbicula fluminea in the Slovakian parts of the river Danube. – Soosiana, 23, 30: 72-73.

Šteffek J., 2002: Mäkkýše z náplavu potoka Blatnej doliny pri Habovke. – Zborník Oravského múzea (D. Kubín), 19: 161-163.

2001

Šteffek J., 2001: Ochranárske vyhodnotenie mäkkýšov Bukovských vrchov. – Naturae tutela (L. Mikuláš), 5: 29-40.

Šteffek J., 2001: Malakofauna v archeologických objektoch v Mužli - Čenkove (Podunajská rovina). – Acta Univ. M. Belii, séria Environmentálna ekológia (ekológia a environmentálna výchova), 3: 20-22.

Šteffek J., 2001: Príspevok k malakofaune PR Kamenný jarok v Štiavnických vrchoch. – Acta Univ. M. Belii, séria Environmentálna ekológia (ekológia a environmentálna výchova), 3: 23-25.

Šteffek J., 2001: Ecological evaluation of the molluscs of the Krivoklátska tiesňava (Krivoklát Gorge) Natural Monument.. – Biodiversitas Slovaca (Nitra), 1: 9-11.

Šteffek J., 2001: Príspevok k inventarizačnému výskumu malakofauny vybraných lokalít CHKO Kysuce. – Acta Univ. M. Belii, 2: 78-82.

Šteffek J. & Lučivjanská V., 2001: Mäkkýše Javorníkov. – Naturae tutela (L. Mikuláš), 5: 87-94.

Šteffek J. & Grego J., 2001: Mäkkýše (Mollusca) banskobystrického regiónu. – In: Ekologická diverzita modelového územia banskobystrického regiónu, Turisová I. (ed.), Banská Bystrica, pp. 191–200.

2000

Šteffek J., 2000: CHA Banskoštiavnická botanická záhrada a jej malakofauna. – Chránené územia Slovenska, 44: 20-21.

Šteffek J., 2000: Fauna dvoch jaskýň v Štiavnických vrchoch. – In: Fauna jaskýň (Cave fauna), Zborník referátov zo seminára 20.-21.10.1999, Východosl. múzeum v Košiciach, pp. 171-174.

Šteffek J., 2000: Príspevok k poznaniu malakofauny PR Regetovské rašelinisko. – Natura carpatica (Košice), 41: 145-148.

Šteffek J., 2000: Mäkkýše Oravskej vrchoviny (590). – Zborník Oravského múzea (Dolný Kubín), 17: 244-256.

Šteffek J., 2000: Cígeľka, ako významné nálezisko mäkkýšov (Busov - 730). – Ochrana prírody (L. Mikuláš), 4: 133-137.

Šteffek J., 2000: Mäkkýše Zvolenskej kotliny. – Folia Faunistica Slovaca (Bratislava), 5: 63-68.

Šteffek J., 2000: Nový nález Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) na Slovensku. – Folia faunistica Slovaca (Bratislava), 5: 61–62.

Šteffek J., 2000: Malakozoologická zbierka v Banskej Štiavnici. – Muzeologica (B. Štiavnica), 1: 148-154.

Šteffek J. & Grego J., 2000: Barierový efekt pri šírení malakofauny v krajine. – In: Biosférické rezervácie na Slovensku - III Midriak R. & Sláviková D. (eds), Zborník referátov z 3. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, 31.5.2000, Zvolen, pp. 110-114.

Šteffek J. & Grego J., 2000: Mäkkýše prírodnej pamiatky Králická tiesňava. – Natura carpatica (Košice), 41: 67–72.

1999

Šteffek J., 1999: Štiavnické vrchy refúgiom aj bariérou, pp. 125-131. – In: Zborník referátov zo seminára k 20. výročiu vyhlásenia CHKO Štiavnické vrchy, Maruška A. (ed.), Banský Studenec, 132 pp.

Šteffek J., 1999: Doplnok k príspevku Čejka T.: Malakocenózy štyroch mokraďových stanovíšť nivy Váhu. – Ochrana prírody (B.Bystrica), 17: 156.

Šteffek J., 1999: Príspevok k výskumu mäkkýšov južného Slovenska. – Rosalia (Nitra), 14: 209-210.

Šteffek J. & Lučivjanská V., 1999: Die Mollusken (Mollusca) im slowakische Teil der Donau. – Folia Malacologica, 7(1): 2941. https://doi.org/10.12657/folmal.007.003 Creative Commons License

1998

Šteffek J., 1998: Príspevok k inventarizačnému výskumu malakofauny genofondovo významných území CHKO Biele Karpaty: 4. CHPV Brezovská dolina. – Naturae tutela (Liptovský Mikuláš), 3: 263-266.

Šteffek J., 1998: Vplyv vypaľovania na mäkkýše. – In: Negatívne vplyvy vypaľovania porastov, SZOPK, Partizánske, pp. 10-13.

1997

Šteffek J., 1997: Červený zoznam mäkkýšov CHKO Muránska planina, pp. 81-84. – In: Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny, Uhrin M. (ed.), Revúca, 119 pp.

Šteffek J., 1997: Príspevok k poznaniu mäkkýšov NPR Juráňova dolina. – Zborník Oravského múzea (Dolný Kubín), 14: 129-134.

Šteffek J., 1997: Príspevok k poznaniu mäkkýšov vodných Nádrží Novohradu a ich okolia, pp. 35-42. – In: Poiplie, Urban P. & Hrivnák R. (eds), SAŽP, B. Bystrica, 146 pp.

Šteffek J., 1997: Invázne a expanzívne druhy mäkkýšov Slovenska, pp. 41-45. – In: Invázie a invázne organizmy, Eliáš P. (ed.) SEKOS, Bratislava, 213 pp.

1996

Steffek J., 1996: Hauffenia sp. nov. – The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T9745A13013449. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T9745A13013449.en

Steffek J., 2017: Quickella arenaria (amended version of 1996 assessment). – The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T4033A120576946. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T4033A120576946.en

Šteffek J., 1996: Invázne druhy mäkkýšov Slovenska s dôrazom na druh Dreissena polymorpha (Pall.), pp. 10. – In: Invázie a invázne organizmy, Eliáš P. (ed.), Abstrakty z konference, Nitra, 19.-20.11.1996, SCOPE, Nitra, 23 pp.

Šteffek J., 1996: Use of molluscs for creation gene pool areas network. – Ekológia (Bratislava), 15, 3: 339-344.

Šteffek J., 1996: Ekosozologický výskum mäkkýšov (Mollusca) územia budúcej vodnej nádrže Tichý potok. – Natura Carpatica (Košice), 37: 129-136.

Šteffek J., 1996: Mäkkýše Národnej prírodnej rezervácie Šúr a návrhy na zabezpečenie ich ochrany. – Ochrana prírody (Banská Bystrica), 14: 65-69.

Šteffek J., 1996: Molluscs (Mollusca) of the Morava river basin: Present state of the mollusc fauna. – Malacological Newsletter, 16: 61-71.

Šteffek J., 1996: Ekosozologické vyhodnotenie mäkkýšov ŠPR Ostrá skala (Slovenský raj). – Jazyčník (zvláštne číslo), Zborník odborných výsledkov XVIII. Vsl. TOP, Dobšiná, 30.7.-6.8.1994, Rožňava, pp. 44-49.

Šteffek J., 1996: Mäkkýše (Mollusca) Škandinávie, pp. 14-18. – In: Skautská cesta na Sever, Šteffek J. (ed.), SNBP-2.zbor. skautov a skautiek Trnava, B. Štiavnica, 42 pp.

Šteffek J., Ambroz M., David S., Deván P., Gajdoš P., Janík M., Krištín A., Kulfan J., Majzlan O., Slobodník V., Smetana V., Štollmann A., Urban P. & Uhrín M., 1996: Rozšírenie živočíchov na území Slovensdka, pp. 78-115. – In: Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, Koreň M. & Šteffek J. (eds), Vyd. Nadácia IUCN, Bratislava, 371 pp.

1995

Šteffek J., 1995: Červený zoznam mäkkýšov národného parku Slovenský raj. – Odborný seminár k 30. výročiu ochrany prírody Slovenského raja, Čingov 25.-26.10.1994), Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves, pp. 76-82.

Šteffek J., 1995: Červený zoznam mäkkýšov Tríbča. – Rosalia (Nitra), 10: 71-76.

Šteffek J., 1995: Malakofauna Hrhovských rybníkov, pp. 38-40. – In: Environmentálno-ekonomické vyhodnotenie funkcií a hospodárenia v rybníkoch na Slovensku, Fulín M., Hudec I., Sitášová E., Slobodník V. & Sabo P. (eds) Nadácia IUCN, Slovensko, 72 pp.

Šteffek J., 1995: Ecosozological evaluation of the molluscs biodiversity in Slovakian biosphere reserves. – Ekológia (Bratislava), Supplement 2: 3-11.

Šteffek J., 1995: Molluscs - the capital criterion for the core area selection into Slovak national ecological network. – In: Abst. Twelfth int. malacological congress, Guerra A., Rolán E. & Rocha F. (eds), Vigo, Spain, rd-8th September 1995, pp. 270-271.

Šteffek J., 1995: Vyhodnotenie malakofauny vojenského priestoru Silická planina, pp. 61-63. – In: Biodiverzita a ochrana prírody v oblastiach využívaných bývalou sovietskou armádou v Slovenbskej republike, Liška M. (ed.) Nadácia IUCN, 127 pp.

Šteffek J., 1995: Príspevok k poznaniu mäkkýšov Rimavskej kotliny. – Rimava (R. Sobota), pp. 9-15.

Šteffek J., 1995: Vyhodnotenie malakofauny okolia jadrovej elektrárne v Mochovciach. – Ochrana prírody (Banská Bystrica), 13: 207-213.

Haršáni L., Zuskin J. & Šteffek J., 1995: Hodnotenie lokality Ivachnovský luh a návrh opatrení jej manažmentu, pp. 114-117. – In: Biodiverzita a ochrana prírody v oblastiach využívaných bývalou sovietskou armádou v Slovenbskej republike, Liška M. (ed.) Nadácia IUCN, 127 pp.

Šteffek J., Lučivjanská V. & Lučivjanský P., 1995: Ekosozologické vyhodnotenie mäkkýšov NPR Stratená. – Natura Carpatica (Košice), 36: 103-118.

Šteffek J., 1995: Príspevok z inventarizačného výskumu malakofauny genofondovo významných území CHKO Biele Karpaty: 4. CHA Brezovská dolina. – Naturae Tutela, 3: 263-265.

Šteffek J. & Lučivjanská V., 1995: Mäkkýše Javorníkov, pp. 71-78. – In: 26. Stredoslovenský TOP, Korňan, J. (ed.), Kysuce, SZOPK, Spišská Nová Ves, 142 pp.

Šteffek J., 1995: A proposal for placing three Slovak molluscs on the IUCN Red Data List, pp. 39. – In: The conservation biology of molluscs, Kay A. (ed.), IUCN Species survival commission (Gland), 9: 81 pp.

1994

Šteffek J., 1994: Význam ŠPR Javorinka z hľadiska malakofauny. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 22: 72-73.

Šteffek J., 1994: Current status of molluscs of Slovakia in relation to their exposure to danger. – Biológia (Bratislava), 49, 5: 651-655.

Šteffek J., 1994: Návrh siete genofondových plôch malakofauny v Beskydách. – Zborník "Ochrana prírody Beskýd", Čadca, pp. 81 - 83.

Lisický M. & Šteffek J., 1994: Ekosozologické hodnotenie mäkkýšov Slovenska. (Ecosozological evaluation of molluscs in Slovakia). – In: Ochrana biodiverzity na Slovensku, Záhorská Bystrica, 6.-8.4.1993, Bratislava, pp. 103-109.

1993

Šteffek J., 1993: Rozbor malakofauny Kľakovských vodopádov. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 20: 23-24.

Šteffek J., 1993: Ekologické vyhodnotenie mäkkýšov ŠPR Ľubietovský Vepor. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 20: 55-56.

Šteffek J., 1993: Správa z inventarizačného výskumu malakofauny CHPV Korňanský ropný prameň. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 20: 83.

Šteffek J., 1993: Vyhodnotenie chráneného náleziska Zajačkova lúka z hľadiska malakofauny. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 21: 74.

Šteffek J., 1993: Ochranárske vyhodnotenie malakofauny lokality Šupín. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 21: 63.

Šteffek J., 1993: Priestorová diferenciácia genofondových plôch malakofauny v biosférickej rezervácii Poľana. – In: Fauna Poľany, Zvolen 8.-9.6.1993, Zvolen, pp. 36-45.

Šteffek J., 1993: Malakofauna z hniezda výra (Bubo bubo) na lokalite Skalky pri Rajeckých Tepliciach. – Správy SZS (Bratislava), 15: 83-84.

Šteffek J., 1993: Malakozoologické pomery ŠPR Sokolec. – Ochrana prírody (Liptovský Mikuláš), 2: 175-186.

Šteffek J., 1993: Inventarizačný výskum mäkkýšov CHPV Sivý Kameň. – Ochrana prírody (Liptovský Mikuláš), 2: 235-238.

Šteffek J., 1993: Mäkkýše (Mollusca) Pienin 2. Súčasné poznatky o priestorovom rozšírení mäkkýšov Pienin. – Zborník Východoslovenského múzea (Košice), 34: 73-91.

Šteffek J. & Greven H.C., 1993: Contribution to the knowledge of the mollusc fauna and bryophyte flora of two localities in The Netherlands. – Biologia (Bratislava), 48, 2: 113-116.

Hajnalová E., Hunková H. & Šteffek J., 1993: Nálezy organických zvyškov získané preplavovaním a analýzou odtlačkov. – In: Čenkov I., Hanuliak M., Kuzma I., Šalkovský P. & Mužla (eds), Nitra, pp. 101-135.

1992

Šteffek J., 1992: Verwendung der Malakofauna bei landschaftsökologischen Planungen. – Proceeding Tenth Internat. Malacol. Congress, Tübingen 1989, Baja, pp. 309-312.

Šteffek J., 1992: A Network of Gene Resource areas in Pieniny National Park as part of Landscape Ecological Planning. – Proceeding Tenth Internat. Malacol. Congress, Tübingen 1989, Baja, pp. 313-316.

Šteffek J., 1992: Faunistické údaje o malakofaune niektorých lokalít v Slovenskom krase. – Prehľad odborných výsledkov XV. Vsl. TOP, Štós-Porča 1991, Moldava nad Bodvou, pp. 45-48.

Šteffek J., 1992: Mäkkýše niektorých priepastí a jaskýň Slovenského krasu (060). – Prehľad odborných výsledkov XV. Vsl. TOP, Štós - Porča, 1991, Moldava nad Bodvou, pp. 49-53.

Šteffek J., 1992: Inventarizačný výskum malakofauny ŠPR Slnečné skaly (Strážovské vrchy). – Ochrana prírody (Bratislava), l: 259-262.

Šteffek J., 1992: Inventarizačný výskum malakofauny CHPV Lednické Bradlo. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 19: 8-10.

Šteffek J., 1992: Inventarizačný výskum malakofauny lokality Peklo v Malej Fatre. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 19: 76-77.

Šteffek J., 1992: Predbežný návrh siete genofondovo významných plôch Tríbča s výskytom mäkkýšov. – Rosalia (Nitra), 8: 97-106.

Šteffek J., 1992: Ecological basis for mollusc diversity conservation. – VIth European Ecological Congress, Marseille 7.-12.11.1992, abstracts, pp. 106.

Šteffek J., 1992: Mäkkýše Bielych Karpát, pp. 159-162. – In: Chránená krajinná oblasť Biele-Bíle Karpaty, Kuča P., Májsky J., Kopeček F. & Jongpierová I. (eds) Ekológia, Bratislava, 380 pp.

Šteffek J., 1992: The network of gene resource areas of the molluscs in Slovakia. – 11. Intern. Malacol. Congres, Siena, 1992, abstracts, pp. 199-200.

1991

Šteffek J., 1991: Mäkkýše (Mollusca) Pienin 1. Rozbor publikovaných údajov a súčasné oznatky o druhovom zložení. – Zborník prác o TANAP, 31: 68-74.

Šteffek J., 1991: Príspevok k poznaniu malakofauny ŠPR Rochovica (Kysucká vrchovina). – Považie (Považská Bystrica), 16: 221-226.

Šteffek J., 1991: Malakozoologický výskum ŠPR Veľká Rača (Kysucké Beskydy). – Stredné Slovensko (Banská Bystrica), 10: 105-106.

Šteffek J., 1991: A practical use of molluscs in landscape ecology. – IXth Intern. Symp. on Problem of Landscape Ecological Research, 14.-19.11.1991, Dudince, Bratislava, pp. 73-80.

Šteffek J., 1991: Inventarizačný výskum malakofauny ŠPR Suchá Belá. – Ochrana prírody (Bratislava), 11: 275-281.

Šteffek J., 1991: Význam navrhovaného CHPV "Bradlové pásmo" z hľadiska výskytu malakofauny. – Ochrana prírody (Bratislava), 11: 282-289.

Šteffek J., 1991: Mäkkýše navrhovanej ŠPR Hrádok (Vtáčnik). – Rosalia (Nitra), 7: 105-113.

Šteffek J., 1991: Rozbor malakofauny z náplavu Oravskej priehrady po jej vypustení. – Prehľad odborných výsledkov XXVII. TOP, Oravská priehrada 1991, SŠOP Liptovský Mikuláš, S-CHKO Horná Orava Námestovo, OV SZOPK Dolný Kubín, pp. 17-22.

Šteffek J., Cvachová A., Valach I. & Oslanec J., 1991: Inventarizačný výskum pripravovaného CHPV Nad Belankou. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 17: 74-75.

Greven, H. C. & Šteffek J., 1991: Príspevok o bryoflóre a malakofaune navrhovaného CHN Michelštôlnianske rašelinisko (Štiavnické vrchy). – Bull. Slov. bot. spol. (Bratislava), 13: 15-16.

Lučivjanská V. & Šteffek J., 1991: Malakozoologická zbierka MgPh. Tibora Weisza a jej význam pre slovenskú zoológiu 1 (Venované nedožitým 75. narodeninám). – Zborník Slovenského národného múzea (Bratislava), 37: 55-83.

1990

Šteffek J., 1990: Príspevok k poznaniu malakofauny dvoch záujmových lokalít pohoria Tribeč. – Rosalia (Nitra), 6: 195-200.

Šteffek J., 1990: Classification of molluscs of Slovakia from the point of view of their exposure to danger. – Folia Malacologica, 4: 157-162. https://doi.org/10.12657/folmal.004.008 Creative Commons License

Šteffek J., 1990: Podiel výrobnej a ostatnej činnosti človeka na Sitne v minulosti na zmene životného prostredia na základe malakofauny. – Študijné zvesti (Nitra), 26: 99-103.

Šteffek J., 1990: Rozbor malakofauny z neolitických objektov na lokalite Štrky v Blatnom (Trnavská pahorkatina). – Študijné zvesti (Nitra), 26: 213-217.

Šteffek J., 1990: Mäkkýše CHN Beňadovského a ŠPR Klinského rašelinisko. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 14: 66-67.

Šteffek J., Szarowska M. & Falniowski A., 1990: Contribution to the Knowledge of the Malacofauna of the Ojców National Park. – Folia Malacologica, 4: 163-172. https://doi.org/10.12657/folmal.004.009 Creative Commons License

Kalivodová E. & Šteffek J., 1990: Response of Birds and Mollusca to the anthropic interferences in the vicinity of the airport Bratislava - Ivanka. – Soosiana (Baja), 18: 47-60.

Fulín M. & Šteffek J., 1990: Močiar pod Urbárskym lesom nad sútokom Drienovského a Skalitého potoka. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 15: 17-20.

Ložek V. & Šteffek J., 1990: Malakofauna jižních svahů Ďumbieru. (Mollusc fauna of Southern hill-sides of Ďumbier Mt.). – Prehľad odborných výsledkov XXV. TOP, Tále 1989, Bratislava-Banská Bystrica, pp. 61-77.

1989

Šteffek J., 1989: Príspevok k malakofaune okresu Senica. – Prehľad odborných výsledkov XXIV. TOP, Lúky pod Korlátkom 1988, Bratislava - Senica, pp. 191-205.

Šteffek J., 1989: Súčasné poznatky o malakofaune okresu Trnava a jej ochranárske vyhodnotenie. – Zborník odborných prác VI. Zsl. TOP-u, Buková 1987, Bratislava, pp. 41-51.

Šteffek J., 1989: Ochranárske vyhodnotenie malakofauny Východoslovenskej nížiny. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 12: 85-88.

Šteffek J., 1989: Navrhovaný CHPV Spády (Poľana) - významné nálezisko malakofauny. – Stredné Slovensko (Martin), 8: 163-168.

Šteffek J., 1989: Mäkkýše ŠPR Pod Dudášom (Poľana) a ich ochranárske vyhodnotenie. – Stredné Slovensko (Martin) 8: 155-161.

Šteffek J., 1989: The network of gene resource areas in National Park Pieniny as a part of landscape ecological planning. – Abstract of the Tenth International Malacological Congress, Tübingen 1989, Tübingen, pp. 235.

Šteffek J., 1989: Ökologische Landschaftsplanung auf der Grundlage der Malakofauna. – Abstract of the Tenth International Malacological Congress, Tübingen 1989, Tübingen, pp. 236

Šteffek J., 1989: The network of gene resource areas of the molluscs as a part of landscape ecological planning. – Ekológia (Bratislava), 8: 287-295.

Šteffek J., 1989: Mäkkýše v Tatrách. – Vysoké Tatry (Bratislava), 28 (6): 10-11.

Šteffek J. & Danko Ľ., 1989: ŠPR Vršatecké Bradlá nielen botanická ale aj malakozoologická lokalita. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 12: 41-41.

Falniowski A. & Šteffek J., 1989: A new species of Bythiospeum (Prosobranchia: Hydrobioidea: Moitessieriidae) from Southern Poland. – Folia Malacologica, 3: 95-101. https://doi.org/10.12657/folmal.003.006 Creative Commons License

Šteffek J., 1989: Príspevok k poznaniu faunistických pomerov CHPV Krasín v Dolnej Súči. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 13: 33-35.

1988

Šteffek J. 1988: Malakozoologický výskum záujmových lokalít v CHKO Ponitrie (Malacozoological Research of Localities of Interest in the Protected Landscape Area Ponitrie). – Rosalia (Nitra), 5: 87-100.

Šteffek J., 1988: Biologický význam umelých vodných nádrží - tajchov. – In: Ochrana banských technických pamiatok na Slovensku, Študijné zvesti, Alfa Bratislava, pp. 142-144.

Šteffek J., 1988: Návrh siete genofondových lokalít malakofauny na území CHKO Malá Fatra. – In: Vplyv ľudských aktivít na prírodu CHKO Malá Fatra, Seminár k 20. výr. vyhlásenia CHKO Malá Fatra, 7.10.1987 Žilina, Gbelany, pp. 79-82.

Šteffek J., 1988: Význam ŠPR Dreveník z hľadiska výskytu malakofauny. – Zborník Vsl. múzea (Košice), 29: 115-129.

Šteffek J., 1988: Ochranárske zhodnotenie lokality Pohanská v Malých Karpatoch z hľadiska malakofauny. – Ochrana prírody (Bratislava), 9: 311-316.

Šteffek J., 1988: Význam mäkkýšov v potrave spevavcov. – Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti (Bratislava), 14: 49-50.

Šteffek J., 1988: Malakofauna CHPV Bradlo v Červenom Kameni a jej ochranárske zhodnotenie. – Ochrana prírody (Bratislava), 9: 106-108.

Šteffek J., 1988: Inventarizačný výskum malakofauny ŠPR Babia hora. – Chránené územia Slovenska (Bratislava), 11: 23-25.

Šteffek J., 1988: Príspevok k poznaniu mäkkýšov okresu Veľký Krtíš. – Prehľad odborných výsledkov XXIII. TOP, Horné Plachtince 1987, Bratislava - Veľký Krtíš, pp. 99-118.

Šteffek J., 1988: Príspevok k poznaniu mäkkýšov okresu Vranov nad Topľou. – Zborník odborných výsledkov XI. Vsl. TOP, Hermanovce 25.7.-1.8.1987, Prešov-Vranov nad Topľou, pp. 52-69.

Šteffek J., 1988: Mäkkýše vybraných lokalít okresu Nové Zámky. – Zborník odborných prác V. Západosl. TOP 4, Bratislava, pp. 42-51.

Terek J., Genčiová A., Ferianc P., Halátová K., Brázda J., Koščo J. & Šteffek J., 1988: Floristicko-faunistická charakteristika mŕtveho ramena Tople pri Vyšnom Žipove. – Zborník odborných výsledkov XI. Vsl. TOP, Hermanovce 25.7.-1.8.1987, Prešov-Vranov nad Topľou, pp. 13-23.

Šafařík Z. & Šteffek J., 1988: Inventarizačného výskumu vtákov a mäkkýšov v ŠPR Szabóova skala. – Pamiatky príroda (Bratislava), 19, 1: 48.

Šteffek J., 1988: Súčasné poznatky o malakofaune okresu Trnava a jej ochranárske vyhodnotenie. – Zborník odborných prác 6. Západoslovenského TOP, Buková, KÚŠPSOP Bratislava, pp. 41-51.

1987

Šteffek J., 1987: Niektoré slovenské mäkkýše do medzinárodnej červenej knihy. – Pamiatky a príroda (Bratislava), 18, 2: 68-69.

Šteffek J., 1987: Dnes kriticky ohrozené. Zajtra ??? (Cochlodina remota, Chondrula tridens albolimbata, Fagotia acicularis, F.esperi). – Poznaj a chráň (Bratislava), 2: 9.

Šteffek J., 1987: Ohrozené, vzácne a významné druhy mäkkýšov na Slovensku. – Ochrana prírody (Bratislava), 8: 43-52.

Šteffek J., 1987: Príspevok k poznaniu mäkkýšov Cerovej vrchoviny. – Prehľad odborných výsledkov XXII. TOP, Uhorské 1986, Bratislava - Lučenec, pp. 107-118.

Šteffek J., 1987: Príspevok k poznaniu mäkkýšov Revúckej vrchoviny v okrese Lučenec. – Prehľad odborných výsledkov XXII. TOP, Uhorské 1986, Bratislava - Lučenec, pp. 119-126.

Šteffek J., 1987: Vyhodnotenie malakofauny navrhovaného chráneného územia Urpín. – Stredné Slovensko (Martin), 6: 221-226.

Šteffek J., 1987: Projekt sozdanija seti genofondovych mestonachoždenij moljuskov v Slovakii. – Ochrana genofondu a jeho využitie, Zborník z konferencie, Bratislava 31.8.-4.9.1987, Bratislava, pp. 97-99.

Šteffek J., 1987: Malakofauna kremencového podložia v pohorí Tribeč. – Rosalia (Nitra), 4: 197-208.

Šteffek J. & Lisický M., 1987: Dnes kriticky ohrozené. Zajtra ??? (Abida secale, Theodoxus trasnsversalis, Alopia bielzi clathrata, Spelaeodiscus tatricus). – Poznaj a chráň (Bratislava), 1: 11.

1986

Šteffek J., 1986: História výskumu mäkkýšov Východoslovenskej roviny. – Zborník Východoslovenského múzea (Košice), 26: 115-126.

Šteffek J., 1986: Malacozoological conditions of the Little Carpathians from the viewpoint of the territorial development in the quaternary era, pp. 109-129. – In: The Soil Fauna of the Little Carpathians, Nosek J. (ed.), ÚEBE SAV, Bratislava, 359 pp.

Šteffek J., 1986: Proposal for placing three Slovak molluscs in the International Red Book. – Ninth Internat. Malacol. Congress, Edinburg, Scottland, 1986, pp. 85.

Šteffek J., 1986: Malakofauna okolia Latorice a jej význam. – Prehľad odborných výsledkov IX. Vsl.-TOP, Borša 1985, Trebišov, pp. 57-64.

Šteffek J., 1986: Mäkkýše vybraných lokalít okresu Žilina. – Prehľad odborných výsledkov XX. TOP, Kunerád 1984, Bratislava - Žilina, pp. 42-50.

Šteffek J., 1986: Súčasné poznatky o priestorovom rozšírení mäkkýšov v Štiavnických vrchoch. – Prehľad odborných výsledkov XXI. TOP, Počúvadlo 1985, Žiar nad Hronom, I: 38-49.

Šteffek J., 1986: Význam Podunajskej roviny z hľadiska zachovania genofondu viacerých druhov mäkkýšov. – Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti (Bratislava), 12: 139-145.

Šteffek J., 1986: Malakofauna umelých vodných nádrží v Štiavnických vrchoch. – Zprávy Československé zoologické společnosti (Ústí nad Labem): 19/20: 84.

Šteffek J., 1986: Malakofauna pripravovaného chráneného územia Kopanecké lúky. – Pulsatilla (Spišská Nová Ves), 9, 2: 34-36.

Šteffek J., 1986: Vyhodnotenie malakofauny okresu Trenčín. – Odborné výsledky IV. Zsl.-TOP, Beckov 1985, Bratislava, pp. 141-169.

Šteffek J., 1986: Priestorová diferenciácia plôch s funkciou ochrany genofondu mäkkýšov Východoslovenskej nížiny. – In: Zborník z vedeckého sympózia "Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny", Zemplínska Šírava, 1986, Bratislava, pp. 49-53.

Šteffek J., 1986: Transfér - spôsob záchrany ohrozených druhov. – Poznaj a chráň (Bratislava), 3: 21.

Šteffek J., 1986: Ako je to so zberom slimákov. – Oko (Martin), 2: 5-7.

Šteffek J., 1986: Mollusca - mäkkýše. – In: Možnosti SZOPK pri ochrane fauny SSR (metodicko-odborná príručka), Gregor J. (ed.), Bratislava, 6: 10-15.

1985

Šteffek J., 1985: Malakofauna vybraných lokalít pohoria Tribeč. – Rosalia (Nitra), 2: 133-142.

Šteffek J., 1985: Význam hradov z hľadiska výskumu mäkkýšov, pp. 25-27. – In: Zoocenózy urbánných a suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy, Feriancová-Masárová Z. & Halgoš J. (eds), Zborník referátov konferencie Slov. zool. spoloč., Smolenice, 25.-27.3.1985, Bratislava, 212 pp.

Šteffek J., 1985: Výsledky z výskumu recentnej malakofauny okresu Stará Ľubovňa. – Prehľad odborných výsledkov VIII. Vsl.-TOP, Kamienka 1985, ONV, KÚŠPSOP, OV SZOPK Stará Ľubovňa, ÚV SZOPK Bratislava, Stará Ľubovňa, pp. 24-31.

Šteffek J., 1985: Ulitníky Silickej ľadnice. – Slovenský kras (Martin), 23: 283-286.

Šteffek J., 1985: Malakofauna vybraných lokalít okresu Považská Bystrica. – Prehľad odborných výsledkov XIX. TOP, Kunerád 1983, Považská Bystrica, pp. 36-43.

Obuch J. & Šteffek J., 1985: Ekologické zhodnotenie malakofauny z hniezdisk výrov. – Prehľad odborných výsledkov XIX. TOP, Kunerád 1983, Považská Bystrica, pp. 43-44.

1984

Šteffek J., 1984: Vývoj malakofauny a prírody východnej časti Vihorlatu. – Prehľad odborových výsledkov VII. Vsl-TOP, Michalovce, pp. 25-39.

Šteffek J., 1984: Výskum mäkkýšov širšieho okolia Východoslovenskej roviny z hľadiska ochrany. – Prehľad odborných výsledkov VII. Vsl-TOP, Michalovce, pp. 39-45.

Šteffek J., 1984: Hodnotenie suchozemských malakocenóz Východoslovenskej nížiny. – Biológia (Bratislava), 39, 10: 933-940.

Šteffek J. & Potúčková Z., 1984: Malakofauna bratislavských parkov, cintorínov, záhrad a jej nadväznosť na Malé Karpaty. – Ochrana prírody (Bratislava), 5: 43-56.

1983

Šteffek J., 1983: Súčasný stav výskytu druhu Gyraulus laevis (Alder, 1838) (Mollusca, Planorbidae) v ČSSR. – Biológia (Bratislava), 38, 10: 1045-1050.

Ložek V. & Šteffek J., 1983: Z červené knihy našich měkkýšů - vrkoč Vertigo moulinsiana. – Živa (Praha), 31, 4: 145.

1982

Šteffek J., 1982: Metóda hodnotenia malakocenóz pre potreby biologického plánovania krajiny. – Sborník referátů z Konference mladých vědeckých pracovníků v lesním hospodářství II., Brno 1982, Brno, pp. 13-22.

Šteffek J., 1982: Nález Lindholmiola corcyrensis (Deshayes, 1839) (Mollusca, Helicidae) v náplave Dunaja. – Biológia (Bratislava), 37, 10: 027-1028.

Šteffek J., 1982: Vývoj prírody okolia letiska Bratislavy na podklade malakofauny. – Zborník referátov z konferencie "Živočíšstvo ako indikátor zmien životného prostredia", Bratislava, 13.-15.9.1982, Bratislava, pp. 118-122.

Šteffek J., 1982: Význam Silickej ľadnice z hľadiska výskytu malakofauny. – Sborník prací z konference mladých vědeckých pracovníků "Životní prostředí venkovské krajiny", Brno, 8.-9.1982, Brno, pp. 205-210.

1979

Šteffek J., 1979: Mollusca Východoslovenskej nížiny, pp. 6-29. – In: Rozbor fauny Východoslovenskej nížiny na základe doterajších publikovaných výskumov, Kolektív, SZS pri SAV, Bratislava, 233 pp.

1978

Šteffek J., 1978: Mäkkýše Malých Karpát z hľadiska vývoja krajiny. – Kand. dizert. práca, 172 + 100 pp., 9 obr., 6 map. Depon. in Ústav exp. biol. a ekol. SAV, Bratislava.

Šteffek J., 1978: Malakozoologický výskum Podunajskej roviny so zreteľom na oblasť Dunajského vodného diela. – Acta Ecologica (Bratislava), 7, 17: 85-117.

Šteffek J., 1978: Príspevok k poznaniu fauny mäkkýšov niektorých význačných lokalít Štiavnických vrchov. – Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach (Levice), 9: 30-33.

Šteffek J., 1978: Malokozoologické pomery štátnej prírodnej rezervácie (ŠPR) Devínska Kobyla. – Acta Ecologica (Bratislava), 7, 17: 61-84.

1977

Šteffek J., 1977: História malakozoologického výskumu Malých Karpát a malakozoologické pomery ŠPR Devínska Kobyla. – Práca ku kandidátskemu minimu, 64 pp. Depon in Ústav experimentálnej biológie ekológie SAV, Bratislava.

1976

Šteffek J., 1976: Malakozoologický výskum Slovenského raja. – Rigorózna práca, 119 pp. Depon. in Prír. fak. UK, Bratislava.

1975

Šteffek J., 1975: Mäkkýše Slovenského raja. – Dipl. práca, 69 pp., 1 tab., 19 obr. Depon. in Katedra syst. zool. a ekol., Prír. fak. UK, Bratislava.


Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: