Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

eISSN 1336-6939

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Pokyny pro autory

Zaměření

Časopis Malacologica Bohemoslovaca uveřejňuje původní práce týkající se všech aspektů kontinentálních (suchozemských a sladkovodních) měkkýšů západního Palearktu, se zaměřením na střední Evropu. To zahrnuje zejména faunistiku, systematiku, molekulární genetiku, ekologii a paleoekologii.

Více o časopisu Malacologica Bohemoslovaca.

Příprava rukopisu

Přijímají se práce v českém, slovenském a anglickém jazyce. České či slovenské jazykové verze musejí být opatřeny anglickými překlady názvu práce, popisů tabulek a obrázků.

Přijímají se práce upravené v textovém formátu Word, tabulky ve stejném formátu, obrázky a grafy v takové podobě, aby se daly do Wordu vložit. Text psaný písmem Times New Roman, řádkování 2, velikost písma 12, vyjma názvu práce (14), adresy autorů, popisky k tabulkám, popisky k obrázkům a seznam literatury (10). Maximální rozsah práce je 25 stran při řádkování 2, rozsáhlejší práce mohou být po dohodě s redakcí publikovány.

Mohou být publikovány dvě kategorie článků:

Výzkumné články: tradiční výzkumné práce popisující pokroky ve znalostech a porozumění založené na původních datech a jejich analýze.

První strana rukopisu musí obsahovat název práce (uváděný stručně, tučným jednoduchým písmem); Plná Jména autorů (kapitálkami, použití ORCID je doporučeno) a adresy a e-maily všech autorů touto formou: Ústav botaniky SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84506 Bratislava, Slovakia, e-mail: tomas.cejka@savba.sk (e-mail je volitelný), https://orcid.org/0000-0002-6485-5660 (ORCID je volitelné)

Následuje anglický Abstract (max. 300 slov) a Keywords (max. 6 slov); hlavní text; Poděkování; Literatura; popisy obrázků a tabulek (na samostatné stránce). Hlavní text ext by měl obsahovat standardní dělení na Úvod, Materiál a metodiku, Výsledky, Diskuse. Anglický souhrn (Summary) na konci textu je doporučený pro české a slovenské články, povinný však není.

Faunistické zprávy: jedná se o stručné zprávy o faunistických průzkumech nebo nálezech, které jsou velmi zajímavé nebo důležité.

První stránka je stejná jako ve výzkumných článcích. Abstrakt by se měl skládat pouze ze tří nebo čtyř vět, které podrobně popisují uvažovanou oblast nebo druh, důvod, proč byla vybrána tato konkrétní oblast nebo druh, a hlavní zjištění studie a její význam. Měla by být uvedena klíčová slova. Hlavní text neobsahuje nadpisy; poděkování by mělo být krátké. Hlavní text by měl obsahovat informace o rozsahu a datu průzkumu, metodě (metodách) vzorkování a podrobnosti o určení nasbíraného materiálu. Doporučuje se vytvořit mapu míst odběru vzorků. Pokud existují a jsou relevantní, měly by být citovány předchozí průzkumy oblasti nebo znalosti o rozšíření druhů. Reference by měly být citovány jako ve výzkumných článcích.

Výsledky by měly být uvedeny v tabulce (tabulkách). Místa odběru vzorků musí být uvedena v řádcích v tabulce s následujícími sloupci: popis umístění, GPS souřadnice místa v desítkovém formátu s přesností vhodnou pro daný návrh odběru, datum sběru a množství vzorků. Mohou být přidány další sloupce, doporučuje se uvést popis zkoumaného stanoviště a informace o tom, kdo vzorky odebral. V případě faunistických zpráv, které prezentují údaje o více než jednom druhu, by měly být výsledky uvedeny v druhé tabulce s druhy v řádcích a místy odběru ve sloupcích.

Reference

Citace literatury v textu. Autoři prací kapitálkami podle vzorů: Beran 2003, Dvořák & Horsák 2001, příp. Juřičková et al. 2001.

Literatura – viz příklady níže. Periodika by měla být vypsána celými názvy. U nepublikovaných zpráv a diplomových prací uvádět místo uložení. U cizojazyčně psaných prací by měly být všechny citace v přeloženy v hranatých závorkách do angličtiny. Pokud jsou dostupné DOI a ISBN, tak jsou vyžadovány.

CSL šablona pro styl citací v Malacologica Bohemoslovaca. (verze)

Příklady referencí

    Příspěvek v časopise:

Beran L., 2003: Točenka veleústá (Valvata macrostoma) [Large-mouthed valve snail (Valvata macrostoma)]. – Ochrana přírody, 58: 80–81. (in Czech)

Dvořák L. & Horsák M., 2001: Vitrea transsylvanica – the new species of a Carpathian snail in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 6: 165–170.

Juřičková L., Horsák M. & Beran L., 2001: Checklist of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemiae, 65: 25–40.

Beran L., Horsák M. & Hofman S., 2019: First records of Viviparus  acerosus Bourguignat, 1862 (Gastropoda: Viviparidae) from the Czech Republic outside its native range. – Folia Malacologica, 27(3): 223–229. https://doi.org/10.12657/folmal.027.021

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 37–55. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37 (in Czech)

(Pozn.: Za názvem článku a v paginaci je pomlčka, ne spojovník!)

    Citace monografie:

Pfleger V., 1999: České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca) [Czech terms of animals III. Molluscs (Mollusca)]. – Národní muzeum, Praha, 108 pp. ISBN 80-7036-099-2 (in Czech)

    Citace kapitoly v monografii:

Hulík Š., Peterka V. & Sidon B., 1982: Plži rodu Anisus [Snails of the genus Anisus]. – In: Malakofauna České republiky, Buček J. & Bertíková L. (eds) Academia, Praha, pp. 154–169.

    Citace příspěvku ve sborníku:

Dvořák L., 2004: Vodní měkkýši Lipna [Freshwater molluscs of the Lipno Reservoir]. – In: Aktuality šumavského výzkumu II, Dvořák L. & Šustr P. (eds) sborník z konference, Srní 4.–7. října 2004: 176–179. (in Czech)

    Citace výzkumné zprávy a jiných rukopisů:

Lisický M. J., Kubalová S. & Šporka F. (eds), 2002: Diagnostický výskum ekosystému dolného Hrona [Diagnostic survey of the lower Hron river ecosystem]. – Záver. správa, ms., Ústav zoológie SAV, Bratislava, 153 pp. (in Czech)

    Citace diplomové práce:

Papánková Z., 2001: Možnosti hodnotenia ekosystémov prostredníctvom indikačných vlastností mäkkýšov na príklade rieky Hron [Possibilities of ecosystem assessment using Mollusca as bioindicators in the lower Hron river, Slovakia]. – Dipl. práca, PriFUK, Bratislava, 65 pp. (in Slovak)

    Citace disertační práce:

Kruppová Z., 2005: Možnosti hodnotenia ekosystémov prostredníctvom indikačných vlastností mäkkýšov na príklade rieky Hron [Possibilities of ecosystem assessment using Mollusca as bioindicators in the lower Hron river, Slovakia]. – Kand. diz. práca, PriFUK, Bratislava, 124 pp. (in Slovak)

Obrázky a tabulky

Obrázky mohou být zaslány v textu nebo samostatně. Pokud jsou zaslány v textu, výkonný redaktor si vyžádá obrázky a tabulky v samostatných souborech. Obrázky by měly být připraveny tak, že minimální rozlišení výsledné velikosti bude njméně 600 dpi. Popisy v obrázku by měly používat font sans-serif a výsledná velikost textu by měla být v rozmezí 10–14.

Popisy obrázků a tabulek budou umístěny na konci rukopisu. Na všechny obrázky a tabulky musejí být odkazy v textu v českém a slovenském jazyku formou: Obr. 1, Tab. 2–3 apod., v anglickém Fig. 1, Tables 2–3.

Popisky tabulek budou vysázeny nad tabulky, popisky obrázků pod obrázky.

Příklady popisků:

Obr. 1. Pohled na zkoumanou lokalitu.

Fig. 1. View on a locality under study.

Tab. 1. Přehled zaznamenaných druhů.

Table 1. List of recorded species.

Nomenklatura

Za určitých okolností může Malacologica Bohemoslavaca publikovat články obsahující nomenklatorický akt (t.j. popis taxonu, synonymizace, náhradní jméno) ve smyslu pravidel zoologické nomenklatury (ICZN 1999: článek 8, 9). Jelikož časopis vychází pouze online, musí být článek, který obsahuje nomenklatorický akt, registrován v Zoobank. Registrace bude provedena výkonným redaktorem Michalem Maňasem před oficiálním zveřejněním článku na webu časopisu.

Přepis z jiné než latinské abecedy

Pro jména osob, míst a referencí z jiné než latinské abecedy (cyrilice, řečtina, arabština, hebrejština, čínština, japonština) použijte přepis (transliteraci). Pro přepis ruštiny, běloruštiny amakedonštiny použijte systém BGN/PCGN. Pro přepis ukrajinštiny použijte národní přepis pro ukrajinštinu. Pro přepis z bulharštiny použijte oficiální systém. Pro přepis srbštiny použijte Gaj Latin alphabet. Pro přepis řečtiny použijte systém ELOT 743. Pro ostatní abecedy zvolte mezinárodně uznávaný standard pro romanizaci jmen, ale vždy při první zmínce uveďte jméno v původní abecedě v závorkách. Pro citace používejte romanizovaná jména autorů, ale do seznamu referencí zahrňte původní názvy článků a časopisů, za nimiž následuje překlad v hranatých závorkách.

Zaslání do redakce a korektury

Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (e-mailem nebo větší soubory přes datové úložiště) na adresu hlavní redaktorky:

Lucie JUŘIČKOVÁ
Katedra zoologie, PřF, Univerzita Karlova, Viničná 7, CZ-128 44, Praha 2, Česká republika
e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz

Autoři článků jsou srozuměni s tím, že jejich hlavní část nebyla publikována ani nabídnuta k publikování jinde.

Ani čtenáři ani autoři nemusejí platit poplatky.

Recenze a korektury

Všechny příspěvky podléhají recenzi většinou dvěma recenzenty (seznam recenzentů – odkaz v angličtině). Autoři mají možnost korektur. Autorská korektura bude odeslána emailem pouze prvnímu autorovi. Předpokládá se, že budou opraveny pouze typografické a faktické chyby.

Copyright

Časopis Malacologica Bohemoslovaca je volně dostupný (open access) a volně použitelný (open content). Autoři příspěvků nesmí porušovat cizí autorská práva ani autorská práva třetích stran. Autoři publikující ve časopisu Malacologica Bohemoslavaca si uchovávají svá autorská práva. Autoři musí souhlasit s následujícím licenčním ujednáním: Každý může svobodně kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti a upravovat, pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech za následujících podmínek: Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte). Tyto podmínky jsou totožné s licencí Creative Commons Attribution 4.0 International.

Autoři smí uložit všechny verze (zaslaná verze, přijatá verze, publikovaná verze) do úložiště své instituce nebo do jakéhokoliv jiného úložiště dle výběru autora bez omezení.

Opravy a stažení článku

V případě zjištění chyb po zveřejnění článku mohou být autory opraveny. Opravy budou připojeny na konec .pdf článku a na opravu bude odkazováno na titulní straně příspěvku.

Příspěvky mohou být podle uvážení šéfredaktora na žádost autorů staženy (se stažením musí souhlasit všichni autoři), z důvodu vědeckého pochybení (např. plagiátorství, zmanipulovaná data) nebo je-li nepochybně prokázáno, že jejich hlavní závěry jsou nesprávné. Článek bude poté označen vodoznakem jako stažený, ale zůstane přístupný na webových stránkách časopisu. Oznámení o stažení s podrobnostmi o příčině staření bude připojeno na konec .pdf článku.

Připomínky čtenářů k příspěvkům jsou vítány, když jsou odhaleny problémy s publikovanými články (podezřelé chyby v datech, chybějící informace, chyby v analýze nebo interpretaci), ale jsou považovány za nedostatečné pro stažení. Tyto budou recenzovány a budou-li přijaty k publikaci, bude na titulní stranu původního dokumentu ve formátu .pdf přidán odkaz na komentář.Copyright © 2022   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita
Aktualizováno