logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Juraj
              Čačaný

 

Mgr. Juraj ČAČANÝ

addressaddress:
Devínska Nová Ves č. d. 6237, 84107 Bratislava, Slovensko
+421 905 721 252

addressaddress:
Slovak National Museum – Natural History Museum, Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, SK-810 06 Bratislava, Slovakia
(slovensky:) Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, SK-81006, Bratislava 16
tel. 00421-259349116

emailemail:
juraj.cacany@gmail.com


 

List of malacological publications

2023

Beran L., Čejka T., Adamcová T., Coufal R., Čačaný J., Horáčková J., Juřičková L., Podroužková Š., Říhová D., Šlachtová E. & Horsák M., 2023: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2022. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 37–47. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-37 Creative Commons License

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

2020

Čačaný J. & Čejka T., 2020: Mäkkýše komplexu stupavských parkov [Molluscs of the park complex in Stupava Town (SW Slovakia)]. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava, 66: 45–56.

Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L., 2020: Mäkkýše Bratislavy [Mollusca of the Bratislava City]. – Slovenské národné múzeum, Bratislava, 176 pp., ISBN 978-80-8060-462-2.

2019

Čejka T. & Čačaný 2019: Suchozemské mäkkýše vybraných lokalít Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie [Terrestrial molluscan fauna at selected sites of the PLA Ponitrie (Slovakia)]. – Naturae tutela, 23(2): 189–200.

2018

Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. Creative Commons License

2016

Čačaný J. & Čejka T., 2016: Mäkkýše (Mollusca) pohoria Burda [Mollusca of the Burda Mts. (South Slovakia)]. – Ochrana prírody, (27): 45–47.

Čejka T. & Čačaný J., 2016. Nový slimák na Slovensku. – Malacological bulletin, http://malbull.blogspot.sk/2016/04/novy-slimak-na-slovensku.html (14. 4. 2016).

Pirošková S., Šefčáková A., Čačaný J. & Thurzo M., 2016: Šimpanz Kongo – náš vzdialený priateľ [Chimpanzee Kongo – our distant friend]. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 62: 95–119.

2015

Čačaný J. & Čejka T., 2015: Suchozemská malakofauna prírodnej rezervácie ostrov Kopáč [Terrestrial molluscan fauna of the Kopáč Nature Reserve (SW Slovakia)]. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 61: 88–96.

Čačaný J. & Čejka T., 2015: Suchozemské ulitníky dunajského ostrova Sihoť [Terrestrial gastropods of the Sihoť Danube island (SW Slovakia)]. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 61: 97–104.

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-5 Creative Commons License

2014

Čejka T. & Čačaný J., 2014: The first record of the Turkish snail (Helix lucorum L., 1758) in the Slovak Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 124–125. Creative Commons License

Čejka T., Čačaný J. & Horsák M., 2014: Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine [First record of a viable population of the land snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in the Danube lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 1–5. Creative Commons License

Holienková B. & Čačaný J., 2014: Malakofauna mokradí Bielych Karpát [Wetland molluscan fauna of the White Carpathian Mts. (Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 116–123. Creative Commons License

2013


2012

Čačaný J., 2012: Suchozemská malakofauna malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov [Terrestrial molluscan assemblages in alder alluvial forests and adjacent forests in the Small Carpathians (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 1–12. Creative Commons License

Čačaný J. & Čejka T., 2012: Mäkkýše Martinského lesa pri Šenkviciach. Pp. 99-102. In: Fedor, P. & Ľ. Vidlička (ed.). Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). Ústav zoológie SAV, Bratislava.

Čačaný J., Čejka T. & Pišút P. 2012: Mäkkýše Slovanského ostrova pri Bratislave a poznámky ku genéze lokality. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 58: 103–111.

Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L., 2012: Zvyšky bratislavských lužných lesov – významné refúgium podunajskej malakofauny [Remnants of alluvial woodland in a urbanised area – important refuge for Middle-Danubian land gastropods (Bratislava City, Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 29–38. Creative Commons License

2011

Čačaný J., 2011: Malakofauna Prírodnej rezervácie Strmina (Malé Karpaty) [Mollusc fauna of the Strmina National Reserve (Malé Karpaty Mts.)]. – Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 57: 91–99.

Čejka T. & Čačaný J., 2010: Malakologický prieskum vybraných biotopov prírodnej rezervácie Beckovské Skalice. pp. 29–38. – In: Májsky, J. & Rajcová, K. (eds) Beckovské Skalice: Zborník inventarizačných výskumov prírodnej rezervácie Beckovské Skalice. OZ Pre Prírodu, Trenčín.

2010

Čačaný J., 2010: Suchozemské malakocenózy malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov. – Diplomová práca, ms. depon Katedra zoológie PRIF UK, Bratislava 63+6 pp.

Čejka T., Dvořák L. & Čačaný J., 2010: Mäkkýše (Mollusca) PR Šúr. Pp. 67–78. – In: Majzlan, O. & Vidlička, Ľ. (ed.). Príroda rezervácie Šúr. Ústav zoológie SAV, Bratislava.

2009

Čejka T. & Čačaný J., 2009: First record of the planorbid snail Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) in the Little Carpathian Mts., West Slovakia. – Malacological bulletin, http://malbull.blogspot.com/2009/09/first-record-of-planorbid-snail.html (7.9.2009)

2008

Čačaný J., 2008: Prehľad výskumov suchozemských malakocenóz v slovenskej časti Karpatského oblúka. – Bakalárska práca, ms. depon Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 30 pp.


Copyright © 2023   Published by author
Updated: