logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Pokyny pro autory

Malacologica Bohemoslovaca uveřejňuje původní práce týkající se všech aspektů výzkumu kontinentální malakofauny, převážně ze střední Evropy. To zahrnuje zejména faunistiku, systematiku, molekulární genetiku, ekologii a paleoekologii. Přijímají se práce v českém, slovenském a anglickém jazyce. České či slovenské jazykové verze musejí být opatřeny anglickými překlady názvu práce, popisů tabulek a obrázků, nesmí chybět anglický Abstract (max. 15 řádek) a Keywords (max. 10 slov). Anglický souhrn (Summary) na konci textu je též možný, povinný však není.

Více o časopisu Malacologica Bohemoslovaca.

Zaslání do redakce a korektury

Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (e-mailem nebo na CD, DVD) na adresu hlavního redaktora:

Lucie JUŘIČKOVÁ
Katedra zoologie, PřF, Univerzita Karlova, Viničná 7, CZ-128 44, Praha 2, Česká republika
e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz

Ani čtenáři ani autoři nemusejí platit poplatky. Všechny příspěvky podléhají recenzi (seznam recenzentů – odkaz v angličtině). Autoři mají možnost korektur.

Copyright

Časopis Malacologica Bohemoslovaca je volně dostupný (open access) a volně použitelný (open content). Autoři příspěvků nesmí porušovat cizí autorská práva ani autorská práva třetích stran. Autoři publikující ve časopisu Malacologica Bohemoslavaca si uchovávají svá autorská práva. Autoři (rukopisů odeslaných od června 2010) musí souhlasit s následujícím licenčním ujednáním: Každý může svobodně kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti a upravovat, pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech za následujících podmínek: Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte). Tyto podmínky jsou totožné s licencí Creative Commons Attribution 4.0 International.

Nomenklatura

Za určitých okolností může Malacologica Bohemoslavaca publikovat články obsahující nomenklatorický akt (t.j. popis taxonu, synonymizace, náhradní jméno) ve smyslu pravidel zoologické nomenklatury (ICZN 1999: článek 8, 9). Jelikož časopis vychází pouze online, musí být článek, který obsahuje nomenklatorický akt, registrován v Zoobank. Registrace bude provedena výkonným editorem Michalem Maňasem před oficiálním zveřejněním článku na webu časopisu.

Sazba

Přijímají se práce upravené v textovém formátu Word, tabulky ve stejném formátu, obrázky a grafy v takové podobě, aby se daly do Wordu vložit. Text psaný písmem Times New Roman, řádkování 2, velikost písma 12, vyjma názvu práce (14), adresy autorů, popisky k tabulkám, popisky k obrázkům a seznam literatury (10). Maximální rozsah práce je 25 stran při řádkování 2, rozsáhlejší práce mohou být po dohodě s redakcí publikovány.

Název práce by měl být uváděn stručně, tučným jednoduchým písmem

Plná Jména autorů kapitálkami. Použití ORCID je volitelné. Adresy a e-maily všech autorů touto formou:

Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, SK-84506 Bratislava, Slovakia, e-mail: tomas.cejka@savba.sk

Text by měl obsahovat standardní dělení na Úvod, Materiál a metodiku, Výsledky, Diskuse a Závěr a musí být doplněn Literaturou obsahující pouze práce citované v textu.

Reference

Citace literatury v textu. Autoři prací kapitálkami podle vzorů: Beran 2003, Dvořák & Horsák 2001, příp. Juřičková et al. 2001.

Literatura – viz příklady níže. Periodika by měla být vypsána celými názvy. U nepublikovaných zpráv a diplomových prací uvádět místo uložení. U cizojazyčně psaných prací by měly být všechny české a slovenské citace v literatuře přeloženy v hranatých závorkách do angličtiny. Doporučujeme používat DOI.

CSL šablona pro styl citací v Malacologica Bohemoslovaca. (verze)

Příklady referencí

    Příspěvek v časopise:

Beran L., 2003: Točenka veleústá (Valvata macrostoma) [Large-mouthed valve snail (Valvata macrostoma)]. – Ochrana přírody, 58: 80–81.

Dvořák L. & Horsák M., 2001: Vitrea transsylvanica – the new species of a Carpathian snail in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 6: 165–170.

Juřičková L., Horsák M. & Beran L., 2001: Checklist of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – Acta Societatis Zoologicae Bohemiae, 65: 25–40.

Beran L., Horsák M. & Hofman S., 2019: First records of Viviparus  acerosus Bourguignat, 1862 (Gastropoda: Viviparidae) from the Czech Republic outside its native range. – Folia Malacologica, 27(3): 223–229. https://doi.org/10.12657/folmal.027.021

(Pozn.: Za názvem článku a v paginaci je pomlčka, ne spojovník!)

    Citace monografie:

Pfleger V., 1999: České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca) [Czech terms of animals III. Molluscs (Mollusca)]. – Národní muzeum, Praha, 108 pp.

    Citace kapitoly v monografii:

Hulík Š., Peterka V. & Sidon B., 1982: Plži rodu Anisus [Snails of the genus Anisus]. – In: Malakofauna České republiky, Buček J. & Bertíková L. (eds) Academia, Praha, pp. 154–169.

    Citace příspěvku ve sborníku:

Dvořák L., 2004: Vodní měkkýši Lipna [Freshwater molluscs of the Lipno Reservoir]. – In: Aktuality šumavského výzkumu II, Dvořák L. & Šustr P. (eds) sborník z konference, Srní 4.–7. října 2004: 176–179.

    Citace výzkumné zprávy a jiných rukopisů:

Lisický M. J., Kubalová S. & Šporka F. (eds), 2002: Diagnostický výskum ekosystému dolného Hrona [Diagnostic survey of the lower Hron river ecosystem]. – Záver. správa, ms., Ústav zoológie SAV, Bratislava, 153 pp.

    Citace diplomové práce:

Papánková Z., 2001: Možnosti hodnotenia ekosystémov prostredníctvom indikačných vlastností mäkkýšov na príklade rieky Hron [Possibilities of ecosystem assessment using Mollusca as bioindicators in the lower Hron river, Slovakia]. – Dipl. práca, PriFUK, Bratislava, 65 pp.

    Citace disertační práce:

Kruppová Z., 2005: Možnosti hodnotenia ekosystémov prostredníctvom indikačných vlastností mäkkýšov na príklade rieky Hron [Possibilities of ecosystem assessment using Mollusca as bioindicators in the lower Hron river, Slovakia]. – Kand. diz. práca, PriFUK, Bratislava, 124 pp.

Obrázky a tabulky

Na všechny obrázky a tabulky musejí být odkazy v textu. V českém a slovenském jazyku formou: Obr. 1, Tab. 2–3 apod., v německém textu Abb. 1, Tab. 2–3, v anglickém Fig. 1, Tables 2–3.

Popisky tabulek se umisťují nad tabulky, popisky obrázků pod obrázky. Všechny dodané tabulky a obrázky musejí být upraveny ve vyhovující kvalitě, nevyhovující budou vráceny autorovi k přepracování! Přesné příklady popisků:

Obr. 1. Pohled na zkoumanou lokalitu.

Fig. 1. View on a locality under study.

Tab. 1. Přehled zaznamenaných druhů.

Table 1. List of recorded species.

Přepis z jiné než latinské abecedy

Pro jména z jiné než latinské abecedy (cyrilice, řečtina, arabština, hebrejština, čínština, japonština) použijte přepis (transliteraci). Pro přepis ruštiny použijte systém BGN/PCGN. Pro přepis z bulharštiny použijte oficiální systém. Jména článků a další části v referencích by měla být transliterována a nikoliv přeložena.Copyright © 2021   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno