logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů


Bibliography of publications with records of molluscs from the Czech Republic and Slovakia, works by Czech and Slovak malacologists and selected foreign works

Seznam publikací o výskytu měkkýšů na území České republiky a Slovenska, publikace českých a slovenských malakologů a vybrané zahraniční publikace

This list include publications, that are not mentioned at Malacologica Bohemoslovaca and are not mentioned in separate bibliographies of Czech and Slovak malacologists.

2023

Jandáček  O., 2023: Vliv hospodaření na společenstva měkkýšů nížinných stojatých vod [The effect of management on mollusc assemblages in lowland standing water bodies]. – Diplomová práce, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 56 pp.

Mukhtorova D., Hlava J., Száková J., Najmanová J. & Tlustoš P., 2023: Can mollusks or insects serve as bioindicators of the risk element polluted area? Gastropods (Gastropoda) versus leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). – Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-023-28067-x

2022

2021

Doležal J., 2021: Non-native Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Eupulmonata: Helicidae) after twelve years in Prague, Czech Republic. – Folia Malacologica, 29(2): 117–120. https://doi.org/10.12657/folmal.029.012 Creative Commons License

2020

Černá A., 2020: Co si počít se stádem šneků? – Živa, 68(4): C.

Jandáček  O., 2020: Ekologie vodních měkkýšů a jejich maloškálová distribuce [Ecology of freshwater molluscs and their small scale distribution]. – Bakalářská práce, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 58 pp.

2019

2018

Hlava J. & Hlavová A., 2018: Malacofauna of Selected Areas in Litovelské Pomoraví (Czech Republic). – Scientia Agriculturae Bohemica, 49(3): 181–191. https://doi.org/10.2478/sab-2018-0024

2017

Simon O., Tichá K., Rambousková K. a kol., 2017: Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). – MŽP ČR, Praha, 284 pp.

Štempáková K. & Hula V., 2017: Overwintering of Spiders in Terrestrial Molluscs Shells in the Wider Area of Vranov nad Topľou (Slovakia).  – Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(3): 947956. https://doi.org/10.11118/actaun201765030947

Štempáková K. & Hula V., 2017: Pavúky prezimujúce v ulitách suchozemských mäkkýšov v širšom okolí Vranova nad Topľou (Slovensko). – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 204 (poster)

2016

Dušková M., 2016: Ochrana populace perlorodky říční před komunálním znečištěním v klíčové lokalitě Blanice. – Fórum ochrany přírody, 3(4): 15–15. (HTML verze)

Kopeček R. & Rulík M., 2016: Zhodnocení potenciálních rybích hostitelů velevrubů v řece Bečvě a jejích náhonech. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 113–114. (poster)

Nermuť J. & Půža V., 2016: Parazitické hlístice plžů [Parasitic Nematodes of Gastropods]. – Živa, 64(2): 81–83. abstract

Slezáková J., 2016: Perlorodka říční: stále na ústupu. – Fórum ochrany přírody, 3(1): 39–41. (HTML verze)

Slezáková J. & Volf O., 2016: Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční. – Fórum ochrany přírody, 3(2): 35–37. (HTML verze)

Tuf I. H., 2016: Úskalí měkkýší diety. – Vesmír, 95(10): 552.

2015

Černohorská N., 2015: Zévy – mlži, kteří fotosyntetizují [Giants Clams – Lamellibranches That Photosynthesize]. – Živa, 63(5): 233–23.

Hlava J. & Hlavová A., 2015: Malacofauna of Selected Protected Landscape Areas in Bohemia (Czech Republic). – Scientia Agriculturae Bohemica, 46(2): 57–64. https://doi.org/10.1515/sab-2015-0017

2014

Hanová K., 2014: Inventarizační průzkum akvatických a terestrických měkkýšů (Mollusca) poklesových kotlin Karvinska. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/103111

Hlaváčová H., 2014: Měkkýši (Mollusca) - biomonitoring vybraných ploch dobývacího prostoru Dolu Paskov. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://dspace.vsb.cz/handle/10084/103077

Chaloupka P., 2014: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve třech rybnících: Šídlovský rybník, Nováček a rybník Košinář. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Centrum biologie, geověd a envigogiky, 63 pp.

Kopeček R., 2014: Limitace velkých mlžů dostupností hostitelů - zhodnocení potenciálních rybích hostitelů rodu Unio v řece Bečvě. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, 40 pp.

Křeháčková P., 2014: Terciérní měkkýši z lokality Baden. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, 54 pp. + 3 přílohy.

Osvaldová E., 2014: Měkkýši mělkovodních facií spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě. [Molluscs from the Lower Badenian shallow - water facies of the Carpathian Foredeep in Moravia]. – Diplomová práce, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, 104 pp.

2013

Galová M., 2013: Stanovištní preference velevruba tupého v povodí Bečvy. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, 28 pp.

Herzogová K., 2013: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) vrchu Jahodná u Třince. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/97810

Jandáková M., Vlach P. & Duras J., 2013: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 93–94. (poster)

Kostihová M., 2013: Globální problémy životního prostředí a měkkýši (Mollusca) v dietě člověka ve středoevropském prostoru. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/97882

Mihulková M., 2013: Badenští měkkýši z nového vrtu v Lomnici u Tišnova. Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, 35 pp.

Routnerová K., 2013: Nové nálezy badenských měkkýšů z lokality Lapugiu de Sus (Rumunsko). Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, 29 pp.

Trávníčková D., 2013: Biochemické markery v ekotoxikologii terestrických plžů. Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav biochemie, 70 pp.

2012

Bohatá L., 2012: Srovnání fauny dvou přírodních rezervací pomocí vybrané bioindikační skupiny. [ Comparison of fauna of two natural reserves on the base of selected group of bioindicators]. – Bakalářská práce, Česká zemědělská univerzita v Praze. abstract

Cápová A., 2012: Amoniti „geslinianum zóny“ v české křídové pánvi. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Čermáková E., 2012: Malakofauna údolí Radbuzy mezi Liticemi a Doudlevci v Plzni. [Malacofauna of the Radbuza valley from Litice to Doudlevce at Plzeň]. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 71 pp.

Dočkalová T., 2012: Měkkýši (Mollusca) PP Turkov (Ostrava). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92805

Dvořáková A., 2012: Kumulace vybraných kovů v lasturách slávičky mnohotvárné; využití v biomonitoringu. [Cumulation of selected metals in the shells of zebra mussel; application in biomonitoring]. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Gregorová J., 2012: Vyhodnocení významu lokalit z hlediska výskytu plžů (Gastropoda). – Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta.

Hanová K., 2012: Porovnání rozdílných rekultivačních postupů poklesových kotlin na základě charakteristiky malakocenóz. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92619

Hlaváčová H., 2012: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) PR Gutské peklo (Moravskoslezské Beskydy). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92471

Holická M., 2012: Taxonomie ptačích schistosom nejen v planorbidních plžích v Evropě. – Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext (without supplements) after free registration

Chaloupka M., 2012: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve dvou rybnících: Malý Bolevecký rybník a Senecký rybník. [The current status of the population of mussels (Bivalvia, Unionidae) in two fish ponds: Malý Bolevecký rybník, Senecký rybník]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Jágr M., 2012: Populační dynamika vybraných druhů suchozemských plžů (Mollusca: Gastropoda). – Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové. abstract

Jandáková M., 2012: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Uniodae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník. [The current status of the population of mussels (Bivalvia, Unionidae) i two fish ponds: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Kašovská K., 2012: Hodnocení stupně zasolení vod poklesových kotlin na základě charakteristiky malakocenóz. – Disertační práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/95843

Kellnerová D., 2012: Malakozoologický průzkum břehových porostů nivy potoka Chotěbuzky. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92197

Klimša Š., 2012: Návrh managementu území Mokřady u Rondlu (Havířov) s ohledem na malakocenózy. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92086

Kosová L., 2012: Měkkýší fauna vybraných stanovišť přírodních rezervací a její využití pro bioindikaci. [The Fauna of Molluscs of selected habitats in nature reserves and its use for bioindication]. – Diplomová práce, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. abstract

Krejčíková A., 2012: Malakofauna údolí Vejprnického potoka v Plzni. [Malacofauna of the Vejprnický potok creek in Plzeň]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 42 pp.

Kubíková L., Simon O. P. & Fricová K., 2012: The occurrence of Pisidium species (Bivalvia: Sphaeriidae) in oligotrophic springs of the Blanice River catchment (Czech Republic) in relation to ecological conditions. – Biologia, 66(2): 299–307. DOI: 10.2478/s11756-011-0012-7.

Moutelíková J., 2012: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. [Holocene mollusc succession of the White Carpathian fens]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Müllerová M., 2012: Vliv slávičky mnohotvárné na společenstva zoobentosu a biodepozici. [Impact of zebra mussel on biodeposition and zoobenthos community]. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 55 pp.

Nermuť J., Půža V. & Mráček Z., 2012: Entomopatogenní a moluskoparazitické hlístice – neviditelní půdní zabijáci. [Entomopathogenic and molluscoparasitic nematodes – the Invisible Soil Killers]. – Živa (1): 10–13. abstract

Ondrová R., 2012: Využití pitev bezobratlých živočichů ve výuce biologie na středních školách. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Poukarová H., 2012: Paleontologické zpracování příležitostných odkryvů v Opatově. [Paleontological study of occasional exposures at Opatov]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Pražanová B., 2012: Malakofauna Boleveckých rybníků v Plzni. [Malacofauna of the Bolevec ponds in Pilsen]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 54 pp.

Rantuch J., 2012: Ústřicové biohermy v české křídové pánvi. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Rasulov S., 2012: Malakofauna nivy řeky Mže v Plzni - Lochotíně. [Malacofauna of the river Mze floodplain in Pilsen - Lochotin]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 51 pp.

Slanina B., 2012: Možnosti chovu měkkýšů ve škole. [Mollusca breeding options at school]. – Diplomová práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. abstract

Siegelová E., 2012: Ekologie společenstev plžů temperátních lesů se zřetelem na oblast panonského termofytika. [Ecology of temperate forest snail assemblages with attention to the area of the Pannonian Thermophyticum]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Sobotová E., 2012:  Diversita měkkýších společenstev temperátních lesů: modelový případ Křivoklátska. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Svobodová E., 2012: Srovnání vztahů druhové bohatosti suchozemských plžů a velikosti vzorkovací plochy mezi lesními a slatiništními ekosystémy. [Comparison of land snail species/area relationships between forest and fen ecosystems]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. + data

Štěrbová V., 2012: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) Hrabětického lesa (Jeseník nad Odrou). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92706

Švanyga J., Mináriková T., Spisar O., Simon O. & Bílý M., 2012: Záchranný program perlorodky říční (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) v ČR. [The rescue program of freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) in the Czech Republic]. – Ms., AOPK ČR. (Library of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic, Prague).

Vojkovská R., 2012: Riziko ohrožení společenstev původních “velkých mlžů“ slávičkou mnohotvárnou v pískovnách a lomech Střední Moravy. [Risk of a threat of native unionid communities by zebra mussel in Moravian sandpits and quarries]. – Diplomová práce, Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, 51 pp.

2011

Behrendt A. & Lukhaup C., 2011: Akvarijní plži. – Vašut, 64 pp., ISBN 9788072367481. Z německého originálu Schnecken fürs Aquarium přeložil Jaroslav Hofman.

Doskočilová Š., 2011: Koncepce informací o hlavonožcích v učebnicích a dětských encyklopediích. [Concepts of information about cephalopods in text books and children encyclopedia]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 57 pp.

Fuksi T., 2011: Terciérne mäkkýše z lokality Rohožník, metodika spracovania a revízia materiálu SNM z tejto lokality. – Bakalářská práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 63 pp.

Hanzlíková L., 2011: Bioakumulace těžkých kovů v makrozoobentosu: závislost koncentrace na hmotnosti organismu. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Herzogová K., 2011: Společenstva měkkýšů těšínských vápenců (česká část Těšínského Slezska). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/86972

Hrbek J., 2011: Hlavonožci a biostratigrafie jurských sedimentárních celků severních Čech. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Ježková O., 2011: Společenský význam a funkce lastur ve vybraných kulturách, opracování lasturového materiálu v traseologickém kontextu. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. abstract + fulltext after free registration

Kadavá J., 2011: Plži Přírodní rezervace Oheb [Gastropods of NR Oheb]. Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice.

Kostihová M., 2011: Ekologicko-faunistická charakteristika suchozemských plžů (Gastropoda) hornické krajiny (Karviná-Doly). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/86770

Krajinčáková L. L., 2011: Vliv geologického substrátu na diverisitu měkkýších společenstev. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Kristková M., 2011: Rozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČR. [Distribution and ecology of bivalve mollusks (Unionidae) in the Czech part of the Odra River basin]. – Bakalářská práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. abstract

Křepelová L., 2011: Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Kučera V., 2011: Malakofauna údolí Radbuzy a Úhlavy v Plzni [Malacofauna of Radbuza and Úhlava rivers valley in Plzeň]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Leontovyč R., 2011: Druhové spektrum plžů rodu Radix a jejich význam v přenosu motolic v ČR. [Species of the genus Radix in transmission of trematodes in the Czech Republic]. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Macík J., 2011: Morfologicko-genetická studie populací mořského plže Hexaplex trunculus ze Středozemního moře [Morphologic-genetic study of populations of salt-water gastropod Hexaplex trunculus from Mediterranean sea]. – Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice.

Mihucová S., 2011: Rozšírenie a ekológia druhu Unio crassus Philipsson, 1788 vo vybraných tokoch Ondavskej a Laboreckej vrchoviny. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Mináriková T., Spisar O. & Peltanová A., 2011: Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera): lesní hospodaření v kontextu záchranného programu. – In: Novák J., Slodičák M., Kacálek D. (eds.) Aspekty lesnického hospodaření v povodích s výskytem perlorodky říční, sborník přednášek odborného semináře, 14.9.2011, Uhlíkov. 6-16 pp.

Pankrác J., 2011: Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Plainerová M., 2011: Potrava slávičky mnohotvárné a vliv její potravní aktivity na invadovaná stanoviště [Food of zebra mussel and impact of food activity on invaded localities]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 36 pp.

Pokorný R., 2011: Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou). – Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 18(1–2): 9–15.

Pokorný R. & Vrabec J., 2011: Malakozoologický výzkum jeskyních sedimentů ve vybraných pseudokrasových objektech Ústeckého kraje. –
Studia Oecologica 5(2): 41–43.

Soldánová M., 2011: Složení a struktura společenstev larválních stádií motolic v modelových druzích sladkovodních plžů v eutrofních prostředích ve střední Evropě. [Composition and structure of larval trematode communities in model freshwater pulmonate gastropods in eutrophic environments in Central Europe]. – Disertační práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta.

Šiřinová V., 2011: Malakofauna vrchu Krasíkov u Konstantinových Lázní. [Malacofauna of Krasíkov Hill near Konstantinovy Lázně]. –  Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 45 pp. abstract

Šmídová P., 2011: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) břehových porostů soutoku Moravy a Desné. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/86840

Švanyga J., Peltanová A. & Mináriková T., 2011: Dokážeme účinně chránit vzácné oligotrofní vodní ekosystémy s výskytem perlorodky říční? – In: Petřivaldská K., Měkotová J., Pithart P. (eds.) Říční krajina 7, sborník příspěvků z konference, 5.-.7.10. 2011, Olomouc. 180-185 pp.

Turjaková L., 2011: Význam odumřelé dřevní hmoty v hospodářských lesích pro malakocenózy (Mollusca). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/86903

Vítek L., 2011: Analýza kovů ve tkáních škeble říční (Anodonta anatina) v řece Sázavě. [Překlad názvu: Analysis of metals in Anodonta anatina tissues in the river Sázava]. – Diplomová práce, Česká zemědělská univerzita v Praze. abstract

Žurková K., 2011: Společenstva měkkýšů těšínských vápenců (polská část Těšínského Slezska). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/87034

2011: Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. – Ministerstvo životního prostředí, 98 pp., ISBN 978-80-7212-568-5.

2010

Caháková T., 2010: Malakofauna území mezi Loktem a Horním Slavkovem. [Malacofauna of the area between Loket and Horní Slavkov]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Čermáková E., 2010: Malakofauna Českého údolí v Plzni . [The malacofauna of České údolí area at Plzeň]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Dvořáková V., 2010: Malakofauna údolí Lužnice mezi Matoušovským a Bredovým mlýnem. [Malacofauna of Lužnice river valley between Matouš and Bredo mills]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Gašparík M., 2010: Vplyv nadmorskej výšky a expozície na výskyt mäkkýšov v Pohronskom Inovci. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Habramová E., 2010: Bioakumulace těžkých kovů v tkáních měkkýšů. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/82907

Hiklová Z., 2010: Vyhodnotenie malakocenóz krajinných štruktúr intravilánu Štiavnické Bane. – Bakalářská práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Hegerová L., 2010: Ekologicko-faunistická charakteristika suchozemských plžů (Gastropoda) vybraných hradů Slezska. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/83033

Hubová J., 2010: Koevoluce hostitel-parazit ve vodním prostředí. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Jindrová Z., 2010: Možnosti studia (charakterizace) hemocytů měkkýšů. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Kaličáková Z., 2010: Ekologicko-faunistická charakteristika vodních malakocenóz (Mollusca) EVL Heřmanický rybník. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/82694

Kalousová J., 2010: Malakozoologie: Nálezy mořských mlžů a plžů na území Čech od paleolitu po ranný středověk. [Malacozoological Finds of Snail Fish and Bivalves from the Paleolithic to the Middle-Ages]. – Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. abstract

Košel V., 2010: Neobyčejný nález mikropopulace okružanky rohovité. [Discovery of European Fingernail Clam Micropopulations]. – Živa, 58(4): 171.

Košťáková M., 2010: Úloha humorálních (plasmových) faktorů při infekcích plžů schistosomami. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Košťálová V., 2010: Vodní a terrestričtí měkkýši PR Mazurovy chalupy. – Diplomová práce, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta. http://evskp.uhk.cz/eM569

Kotarová L., 2010: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) Hončovy hůrky. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/82952

Náhunková L., 2010: Mezihostitelská specifita miracidií motolic. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Ondrová R., 2010: Digitální fotografický atlas pitev bezobratlých živočichů jako učební pomůcka pro ZŠ a SŠ. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Osičková L., [uvedeno 2009, obhájeno 2010] 2010: Mollusca neogénu okolí Velkých Bílovic a jejich ekologické aspekty. [Mollusca of Neogene in the area around Velké Bílovice and their ecological aspects]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. + errata

Peltanová A., 2010: Měkkýši přírodní památky Hrádecká bahna [Molluscs of the Hrádecká bahna Nature Monument (Rokycany district, Czech Republic)]. Erica, 17: 123–128.

Supek T., 2010: Malakocenologické vyhodnotenie alúvia Slatiny (Vígľaš - sútok s Hronom). – Bakalářská práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Šípová B., 2010: Malakofauna okolí Dolan. [Malacofauna of Dolany Surroundings]. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni. abstract

Tajovská E., 2010: Bělokarpatská lesní prameniště - potenciální refugia lesní malakofauny? [Forest seepages in the White Carpathian Mts - potential refugia for forest mollusc fauna?]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Vaculíková M., 2010: Ekologicko-faunistická charakteristika vodních malakocenóz (Mollusca) hornické krajiny (Karviná-Doly). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/82951

Vostrý M., 2010: Imunitní systém lymnaeidních plžů a jeho interakce s trichobilharziemi. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. fulltext after free registration

Vrtílek M., 2010: Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus). [The effect of non-native bivalve species on population parameters of the European bitterling (Rhodeus amarus)]. – Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Zavoral T., 2010: Taxonomická revize rodu Anisus v České republice (Mollusca: Planorbidae). – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

2009

Hýblová A. 2009: Distribuce a struktura populací slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na střední Moravě. [Distribuce a struktura populací slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na střední Moravě]. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta. abstract

Kašovská K. 2009: Studium malakocenóz vybraných odvalů Karvinska. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/74384

Kubíková L. & Simon O. P. 2009: Charakteristika a oživení podhorských šumavských pramenišť s detailnějším zaměřením na rod hrachovka (Pisidium). [Characteristics and biocenosis of the Bohemian Forest’s spring areas focused on the pea clams (Pisidium)]. – Příroda, Praha, 28: 45–60.

Kukalová M. 2009: Vliv invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na původní mlže čeledi Unionidae. [The impact of zebra mussel invasion on native unionid bivalves]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta. abstract

Kunovjánková P. 2009: Měkkýši jako potrava ptáků v České republice. [Molluscs as a food of birds in the Czech Republic]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Macík J. 2008 [obhájeno 2009]: Geometricko - morfometrická studie ulit plže Hexaplex trunculus z chorvatského pobřeží jaderského moře. [Geometric - morphometric study of gastropod shells Hexaplex trunculus from Croatian coast line of the Adriatic sea]. – Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice.

Míkovcová A., 2009: Malakofauna přírodní památky Broumarské slatiny. [Molluscs of the Broumarské slatiny Natural Monument (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 16: 133–136.

Míkovcová A., 2009: Malakofauna vybraných přírodních památek okresu Pelhřimov (PP Kejtovské louky a PP Rašeliniště u Vintířova) [Molluscs of the Kejtovské louky Nature Monument and the Rašeliniště u Vintířova Nature Monument (Pelhřimov District, CZ)]. – Acta rerum naturalium 7: 93–96.

Müllerová M. 2009: Vliv invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na společenstva makrozoobentosu. [Impact of zebra mussel invasion on benthic macroinvertebrate communities]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Myšák J. 2009: Je údolí Tiché Orlice biokoridorem pro měkkýše?. [Is the valley of the Tichá Orlice River a biocorrridor for molluscs?]. –  Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Péková A. 2009: Malakofauna a peľové zrná vybraných lokalít Západného Slovenska. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 73 pp. (prístup len v rámci Univerzity Komenského)

Pospíšilová A. 2009: Životní cyklus a populační dynamika slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha). Bakalářská. [Life history and population dynamics of zebra musel (Dreissena polymorpha)]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Řezníková I. 2009: Studium malakocenóz lomů na těšínit. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/74365

Sirovičová L. 2009: Charakteristika složení malakocenóz v závislosti na způsobu rekultivačních opatření. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/74364

Šterbová M. 2009: Úloha výrůstků v ústí ulity suchozemských plžů (Mollusca: Gastropoda) při obraně proti predátorům. – Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. abstract

2008

Blažek R. 2008: Výskyt a distribuce mnohobuněčných parazitů ve společenstvech hostitelských ryb. [Occurrence and distribution of metazoan parasites within communities of host fish]. – Disertační práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Čepičková M. 2008: Měkkýši invazní vegetace dolního Labe. [Molluscs of invasive vegetation of Labe river]. – Diplomová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 69 pp.

Černohorská N. 2008: Analýza vztahu druhové bohatosti měkkýšů (Mollusca) a velikosti vzorkovací plochy na minerotrofních slatiništích. [Analysis of relationships between the number of molluse species and sampling area size on spring fens]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Dvořáková L. 2008: Dynamika měkkýších společenstev přirozených luhů dolního Labe. [Landsnails (Mollusca, Gastropoda) of the Labe natural riverine forests. – Diplomová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 31 pp.

Gašparík M. 2008: Ekologické a ekosozologické vyhodnotenie malakofauny náplavov tokov Pohronského Inovca. – Bakalářská práce, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Kochová P. 2008: Study of Mechanical Properties of Smooth Muscle Tissue from Cellular Level. [Studium mechanických vlastností tkání hladkého svalstva od buněčné úrovně]. – Disertační práce, Západočeská univerzita v Plzni, 300 pp.

Míkovcová A., 2008: Měkkýši PR Hradec (Brdy, Hřebeny) [Molluscs of the Hradec Nature Reserve (Czech Republic, Brdy Mts)]. – Erica 15: 115–119.

Růžičková M. 2008: Zprůtočnění odstaveného ramene Blanice – významná stavba k ochraně perlorodky říční. – Ochrana přírody, 63(3): 8–10.

Růžičková S. 2008: Faktory ovlivňující sukcesi lesních malakocenóz na území CHKO Bílé Karpaty. [Factors influencing the succession of forest mollusc assemblages in the White Carpathians PLA]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Vláčilová A. 2008: Vliv fyzikálně - chemických parametrů na rychlost růstu invazního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v lomu Výkleky. [Influence of physical and chemical factors on the speed of growth of the invasive zebra mussel (Dreissena polymorpha) in the quarry Výkleky]. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Vrtílek M. 2008: Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae). [Coevolutionary relationships between bitterling fishes (Acheilognathinae) and freshwater mussels (Unionidae)]. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

2008: Živé srdce Evropy: lačník stepní. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2008: Živé srdce Evropy: modranka karpatská. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2007

Bílý M. & Simon O. 2007: Water quality issues in the protection of oligotrophic streams with the occurrence of  pearl mussel (Margaritifera margaritifera) in the Czech Republic. – Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, 21: 21–30.

Čerman M. 2007: Malakocenologické pomery širšieho okolia Starej Tisy. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Čížková M. 2007: Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů. [Models and experimental evaluations of endocrine disruption in water animals]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Danková P. 2007: Ekologické, zoogeografické a ekosozologické vyhodnotenia tanatocenóz malakofauny z náplavov tokov Špišskej Magury. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Filipová L. 2007: Substrátové preference slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha, Pallas 1771). [Substrate preferences of zebra musel (Dreissena polymorpha, Pallas 1771)]. –  Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Hýblová A. 2007: Historie a současný stav rozšíření slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na území České republiky a Slovenska. [Past and present state of distribution of zebra musel (Dreissena polymorpha) in Czech and Slovak Republic]. –  Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Kablásková L. 2007: Larvární stádia motolic předožábrých plžů (Orthogastropoda) ve střední Evropě. [Larval stages of trematodes of Orthogastropoda (Mollusca) in Central Europe]. – Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta.

Kablásková L. 2007: Larval trematodes (Digenea) of the great pond snail, Lymnaea stgnalis (L.), (Gastropoda, Pulmonata) in cental Europe: a survey species and key to their identification. – Rigorózní práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta.

Kašovská K. 2007: Revizní výzkum měkkýšů (Mollusca) bývalé přírodní rezervace Loucké rybníky (Karviná - Louky). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/63345

Kubajko M. 2007: Kelnatky české křídové pánve. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 180 pp.

Lysý Z. 2007: Měkkýši z lokality Oslavany (baden,karpatská předhlubeň). [Molluscs from the locality Oslavany (Badenian, Carpathian Foredeep)]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Ondruch D. 2007: Hřbitovy a jejich význam pro malakofaunu města Ostravy. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/63368

Péková K. 2007: Mäkkýše (ulitníky a lastúrniky) z oblasti Devínskej Kobyly. – Bakalářská práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 43 pp.

Sedláčková P. 2007: Spondylové šperky v neolitu na území České republiky. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. fulltext after free registration

Smieško P. 2007: Výskum malakocenózy Jablunkovského medzihoria a Turzovskej vrchoviny. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Svobodová E. 2007: Závislost mezi velikostí vzorkovací plochy a počtem druhů/kusů suchozemských plžů v lesních ekosystémech. [Relationships between sample plot size and number of species/individuals of forest land snails]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Ungerman S. 2007: Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. [Amulette in den kindergräbern auf dem frühmittelalterlichen gräberfeld in Dolní Věstonice - Na pískách]. – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 42(1): 221–237.

Zavoral T. 2007: Revize rodu Anisus a Gyraulus (Mollusca, Planorbidae) v České republice. [Revision of genus Anisus and Gyraulus (Mollusca, Planorbidae) in Czech Republic]. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 28 pp.

2007: Živé srdce Evropy: perlorodka říční. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2007: Živé srdce Evropy: praménka rakouská. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2007: Živé srdce Evropy: velevrub tupý. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2007: Živé srdce Evropy: vrkoč bažinný. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2006

Ardon R. 2006: Fosílne mäkkýše Sandbergu. – Bakalářská práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 40 pp.

Blažek R. & Gelnar M. 2006: Temporal and spatial distribution of glochidial larval stages of European unionid mussels (Mollusca: Unionidae) on host fishes. – Folia Parasitologica, 53(2): 98–106.

Csölleová A. 2006: Malakocenózy opustených kameňolomov južnej časti Malých Karpát. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 84 pp.

Černohorská N. 2006: Vztahy mezi počtem druhů měkkýšů (Mollusca) a vzorkovací plochou na příkladu prameništních slatinišť. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Homolová S. 2006: Imunitní reakce měkkýšů. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Kořínek P. 2006: Paleontologie miocenní lokality Česká Třebová (zpracování sbírky I.Peka). – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Myšák J. 2006: Malakofauna přírodní rezervace Hemže - Mýtkov (přírodní park Orlice). [Molluscs of natural preserve Hemže - Mýtkov]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 43 pp.

Růžičková S. 2006: Společenstva měkkýšů lesních lokalit v různých sukcesních stádiích na území CHKO Bílé Karpaty. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Ryvolová K. 2006: Interakce mezi mlži a kryptosporidiemi. [Interaction of shellfish with cryptosporidia]. – Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta.

Sadák D. 2006: Odpověď malakocenóz na vegetační gradient lesních mikrostanovišť. [Response of molluscan communities to vegetation gradient of forest microhabitats]. – Diplomová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 79 pp.

2005

Adamec P. 2005: Vodní malakofauna horního toku Ohře. [Aquatic malacofauna of the upper course of the Ohře River]. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Ruprechtová M. 2005: Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Uvírová I. & Uvíra V. 2005: Význam pískoven při šíření invazního plže Dreissena polymorpha v říční krajině. – In: Měkotová J., Štěrba O. (eds) Říční krajina, sborník z konference Univerzita Palackého Olomouc.

- jpl - 2005: Americký měkkýš změnil fungování mokřadních ekosystémů jihovýchodní Asie. – Ochrana přírody, Praha 7: 208.

2004

Bruyne R.,H. de 2004: Encyklopedie ulit a lastur. – Rebo Productions CZ, Dobřejovice, 336 pp., 1. vydání.

Graber C. & Suter H. 2004: Jak vyhnat plže ze zahrady. – Víkend.

Kepka P. 2004: Měkkýši lomů. – Diplomová práce.

Macho D. 2004: Vodní malakofauna řeky Radbůzy. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Petr J. 2004: Smrtelná krása léčí. – VTM, 58(11): 40–41.

Reichard M. 2004: Rozmnožování hořavky duhové I. Soužití s mlži. – Živa, (6): 268–270.

Richterová P. 2004: Malakocenózy topoľových lignikultúr vybraných lokalít v derivačnom území vodného diela Gabčíkovo. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 78 pp.

2003

Horsáková J. 2003: Přehled zástupcú dvoukřídlého hmyzu parazitujících na měkkýších. – In: Zoologické dny Brno 2003, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003 Brno p. 80.

Lopatová P. 2003: Suchozemská malakofauna Sedmihoří. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

2002

Bartoš M. 2002: Rozvoj populace invazního druhu mlže - slávičky mnohotvátné (Dreissena polymorpha, Pallas) na pískovně Poděbrady. – Diplomová práce, PřF UP, depon in: katedra ekologie Olomouc, 66 pp., přílohy 32 pp.

Chlupáč I., Čermák M. & Zdobnická N. 2002: Radvan Horný sedmdesátiletý. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 171(1-4): 68–80.

Hluchý M. 2002: Plzák španělský – pohroma našich zahrádek. – Zahrádkář, 34(9): 16–17.

Hudcová M. 2002: Malakofauna PR Lopata a okolí. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Velková L. 2002: Malakofauna okolí Mariánských Lázní. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 49 pp. abstract

2001

Alexandrowicz W. P. 2001: Molluscan assemblages from deposits filling small karst forms in the Tatra mountains (Southern Poland). [Združbe moluskov v zapolnitvah manjših kraških oblik v Tatrach (Južna Poljska)]. – Acta Carsologica Ljubljana 30/1, 9: 125–142.

Bílý J. 2001: Vodní malakofauna rybníků Kovářovska. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Ditrich O. 2001: Agresivně se šířící škodlivý plzák. – Životné prostredie, Veda, Bratislava, 35(2): 102–104.

Dlouhá E. 2001: Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Dvořáková J. 2001: Vodní malakofauna horního toku řeky Úslavy. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Hasalová L. 2001: Malakofauna vrchu Kozelka a okolních vulkanických elevací v okolí Manětína. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Houdek Z., 2001: Měkkýši NPR Chejlava a okolí [Mollusca of the Chejlava´s wood and surroundings]. – Erica, 9: 111–122.

Kepka P. 2001: Suchozemští měkkýši moravských vápencových lomů. – Bakalářská práce, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia, České Budějovice.

Papáneková Z. 2001: Možnosti hodnotenia ekosystémov prostredníctvom indikačných vlastností mäkkýšov na príklade rieky Hron. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 66 pp.

2000

Bezděčka P. 2000: Schránky měkkýšů jako příležitostné úkryty mravenců. – Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 5: 115–119.

bo 2000: Dlouhověkost perlorodek. – Ochrana přírody, Praha, 55(8): 239.

jsk 2000: Sépie s touhou žít po způsobu druhého pohlaví. – Ochrana přírody, Praha, 55(1): 14.

1999

Blažek R. 1999: Distribuce larválních stadií měkkýšů (Mollusca: Unionidae) v populacích hostitelských ryb. – poster

Ditrich O. 1999: Kalamitní výskyt plžů v Litomyšli a okolí a návrh opatření vedoucích k jejich tlumení. – Ms., depon in: Městský úřad Litomyšl, Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice, 7 pp.

Halgoš J. 1999: Hromadný výskyt lastúrnika Anodonta woodiana (Lea, 1834) na Slovensku. – Folia faunistica Slovaca, Bratislava, 4: 25.

Chmelař J. 1999: Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd - Oblast Lysé hory, Smrku a Čertova mlýna. – Diplomová práce, Katedra zoologie a antropologie PřF UP Olomouc, 89 pp. + 9 pp. příloh.

Rejl J., 1999: Další nález slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v Labi. [Further new found of the Dreissena polymorpha in the river Labe]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 7: 159–160.

1998

Andres J., Fišer J., Jüttner L. & Velecká I. 1998: Population dynamics of Bithynia tentaculata. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica 37: 7–34.

Ducháč V. & Cajska M., 1998: Nález slávičky mnohotvárné (Dreissenia polymorpha) v Labi v Hradci Králové. [The found of the species Dreissenia polymorpha in the river Labe in Hradec Králové]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 6: 103–106.

Hladilová Š. & Pek I. 1998: Ústřice přirostlé k ulitám břichonožců - pozoruhodné fosilie z lokality Rudoltice (miocén, spodní baden). – Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 5(2): 60–63.

Pálka J. 1998: Příběh perlového ornátu. – (Filmový dokument), Česká televize, 14 minut, stereo, poměr 4:3. abstract

Pálka J. 1998 [© 1996]: Videoatlas chráněných a ohrožených druhů: Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). – (Filmový dokument), Česká televize, 9 minut, stereo, poměr 4:3.

1997

Absolon K. 1997: Hlemýžď zahradní. – Ochrana přírody, Praha, 52(3): 80–81.

Čihák K. & Hromádko M. 1997: Plži jako zavazadla skřivana. – Živa, 45(2): 77.

Hoffmann A. & Pokorný J. 1997: Praménka rakouská opět v Praze. – Živa, 45(2): 77.

Holec P. & Kernátsová J. 1997: Cicavce (Mammalia) a ulitníky (Gastropoda) vrchného pleistocénu mladopaleolitického táboriska v Trenčianskych Bohuslaviciach. – Mineralia Slovaca Bratislava, 29: 234–236.

Kruppová R. 1997: Malakologické hodnotenie lužného lesa rieky Moravy v podmienkach so záplavami a bez záplav v NPR Horný les. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 94 pp.

Páník J., 1997: Vodní měkkýši (Mollusca) dolního toku řeky Úslavy [Water molluscs in the down stream of Úslava river (West Bohemia)]. – Erica, 6: 61–66.

Sloup R., 1997: Stručný přehled stavu malakofauny v připravované rezervaci Čepičná-Chanovec (okr. Klatovy) [Brief summary of malakofauna state in a bling-prepared reservation Čepičná-Chanovec]. – Erica, 6: 67–72.

1996
Anonymus 1996: Perlorodka v oblasti trojmezí "Čechy - Bavorsko - Sasko". Ekosystém perlorodkových vod a jeho ochrana. – Ministerstvo život. prostř., Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung, Povodí Ohře, Plzeň, 67 pp.

1995

Anonymus 1995: Levotočivý šnek s pravotočivou schránkou. – Vesmír, 74(2): 114.

Hohausová E., Jurajda P., Thick L. & Smith C. 1995: Ichtyofauna a mlži odstavených ramen řeky Moravy na okrese Uherské Hradiště. – Zpráva o provedeném průzkumu, ÚEK AV ČR Brno, 36 pp.

Honěk A. 1995: Distribution and shell colour and banding polymorphism of the Cepaea species in Bohemia (Gastropoda: Helicidae). – Acta Soc. Zool. Bohem., 59(1-2): 63–77.

Honěk A. 1995: Geographic distribution and shell colour and banding polymorphism in marginal populations of Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae). – Malacologia, 37(1): 111–122.

Jeník J. 1995: Vojen Ložek: badatel napříč vědami a do hloubky času. – Živa, 43(2): 93.

Kučeravý A. 1995: Mäkkýše (Mollusca) dolného Pomoravia (Slovensko). – Zbor. Slov. nár. Mus., Prír. vedy, 41: 39–46.

1993

Baumanová R. 1993: Molluscan assemblages in the surroundings of the Rokytka brook (Prague area). – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57(2): 81–85.

Bičík V. & Pek I. 1993: Ulity drobných plžů ve voletech hrdliček. – Živa, 41: 133.

Hubatá J. 1993: Malakofauna Černic a okolí. – Diplomová práce, Kat. biol. Západočes. Univ. v Plzni, Plzeň.

1992

Avagnina G. 1992: Chov slimákov. – Vydavatelstvo NOI, Bratislava, 95 pp.

1991

Coufalová I. 1991: Měkkýši Lednických rybníků. – Diplomová práce (msc.), depon in Brno: Fac. Sci., Masaryk Univ. PřF Masarykova Univerzita Brno, 98 pp.

Kasprzak K. & Šporka F. 1991: Pisidium casertanum (Poli) (Sphaeriidae, Bivalvia) v tatranských jazerách. – Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 31: 183–190.

1989

Anonymus (jp) 1989: Jak se rodí perly. – Květy, 77: 66–67.

Kroupa O., 1989: Praktische Anleitungen zum Fotografieren der Gehäuse für malakologische Veröffentlichungen. – Folia Malacologica, 3: 103–120. DOI: 10.12657/folmal.003.007.

1987

Ditrich O. & Štěrba J. 1987: Zur Bestimmung von Schneckengehäusen der Untergattung Galba bei parasitologischen Untersuchungen. – Angew. Parasitol., 28: 47–51.

1985

Hoffmanová K. 1985: Lokalita výskytu vřetenatky mnohozubé. – Živa, 33(1): 36.

1984

Čermák M. 1984: Okružák ploský. – Akvárium terárium, Praha, 27(2): 26.

1983

Badík M. 1983: Fauna periodických tůní v prostoru Střeně a možnosti její ochrany. – Diplomová práce, kat. zoologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. 100 pp.

Jeník M. 1983: Příspěvek k ekologii suchomilky obecné. – Živa, 31(1): 22–23.
Jeník M. 1983: Páskovky - nejpestřejší příslušníci naší malakofauny. – Živa, 31(5): 184–186.

1982

Anonymus (vr) 1982: Vřetenovka krkonošská – Cochlodina corcontica. – Krkonoše, 15,1982(3): 7.

Hoffmanová K. 1982: Zajímavosti ve zbarvení plamatky lesní. – Živa, 30(2): 64.

1980

Dlouhý E. 1980: Konec perlorodky říční v Černém potoce. – Památky a příroda, 5(1): 60.

1978

Absolon K. 1978: Měkkýši na lokalitě Rybniště u Skořenic. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Pardubice, Východočeské muzeum Pardubice č. 10: 109–112.

Ditrich O. & Kroupa O. 1978: Nález hlemýždě Helix aspersa Müll. v Mohelnu na Moravě. – Památky a příroda, 6: 379.

1977

Ditrich O. & Vojtek J. 1977: Příspěvek k poznání helmintofauny našich gastropod. – Fol. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brunensis, 18(9): 5–45.

1974

Ditrich O. 1974: Malakofauna brněnských skleníků. – Práce botanického a zoologického klubu přírodovědného v Brně, 1974: 13–19.

Walter Klemm (1898-1981) (bibliography)
Klemm W. 1974: Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich. – Wien, 503 pp.

Ziegler V. 1974: Čeleď Plerotomariidae SWAINSON, 1840 (Mollusca, Gastropoda) z české křídové pánve. – Kandidátská disertační práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 119 pp.

1973

Kollárová-Andrusovová V. & Kochanová M. 1973: Molluskenfauna des Bleskový prameň bei Drnava (Nor, Westkarpaten). – Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 234 pp.

1972

Dirlbek K. 1972: Hlemýžď plamatka lesní zpestřuje jídelníček brhlíka. – Živa, 20(4): 153.

Beranová M. 1972: Hlemýžď zahradní - Helix pomatia Linné – postní jídlo středověkých mnichů v Čechách?. – Archeologické rozhledy, XXIV, 5: 577–578.

1969

Jozef Švagrovský (1921–1985)
Švagrovský J. 1969: Sarmat Československa a jeho fauna mäkkýšov. – Doktorská disertační práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 645 pp.

1968

Balon E. K. 1968: Pinna nobilis miesto ustríc. – Živa, 16(2): 64–65.

1966

Hořínek V. 1966: Nález plže Cernuella neglecta (Draparnaud) na Benátecku. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 135: 65–68.

1965

Houša V. 1965: Rozmnožení rapany (Rapana bezoar L.). – Živa, 13(1): 28–30.

1964

Brtek J. & Rothschein J. 1964: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des Tschechoswakisch Abschnittes der Donau. – Biologické práce, 10(5): 1–62.

Volfová-Papšová J. 1964: Závislost morfologických znaků čeledi Marginellidae H. a A. Adams, 1853, na litofacii a jejich význam pro taxonomii. – Manuscript, Kandidátské minimum, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 29 pp.

1962

Chyský V. 1962: Vzácný plž lačník stepní (Zebrina detrita Müll.) od Podlešína na Slánsku. – Živa, 5(10): 189.

1959

Hubáček J. 1959: Príspěvek k malakozoologickčmu výzkumu okresu uherskohradištského. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 128(2): 183–187.

1957

Ivan Hrubý
Hrubý I. 1957: Měkkýší fauna východní části Svitavské plošiny. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 126(1): 73–83.
Hrubý I. 1964: Plž Pupilla muscorum (L.) na zamokřené louce u Svitav. – Acta Musei Reginahradecensis, serie A Hradec Králové, 6: 269–270.
Hrubý I. 1964: Výskyt plže Delima ornata (Rssm.) u Moravské Třebové. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 133(4): 223.
Hrubý I. 1965: Plž Orcula dolium (Drap.) v Hřebečském hřebenu u Svitav. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 134: 131.
Hrubý I. 1966: Výsledky výzkumu malakofauny v Hřebečském hřebenu u Svitav. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 135(3): 157–162.
Hrubý I. 1966: Revize měkkýšů lokality "Skalní stěna" u Morvské Třebové. – Práce muzea v Hradci Králové, Acta Musei Reginahradecensis, serie A, Hradec Králové, 7: 91–96.
Hrubý I. 1969: Belgrandiella slovenica Ložek et Brtek, 1964 na Moravě. [Belgrandiella slovenica Ložek et Brtek, 1964 in Moravia]. – Acta Musei Reginahradecensis, serie A, Hradec Králové, 10: 29–30.
Hrubý I. 1970: Měkkýši "Vysokého lesa" u Poličky. – Práce muzea v Hradci Králové, Acta Musei Reginahradecensis, serie A, Hradec Králové, 12: 13–15.
Hrubý I. 1972: Zpráva o výzkumu malakofauny v údolí Křetínky. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 141: 182–185.
Hrubý I. 1976: Příspěvek k poznání biologie pallescentní formy plže Zonitoides nitidus (Müll.). – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 145(3): 138–145.
Hrubý I. 1978: Vodní plž - praménka rakouská v Litomyšlské zahradě. – Památky a příroda, praha, 3(7): 442.
Hrubý I. 1980: Plž Bythinella austriaca (Frfld.) v intravilánu větších obcí okresu Svitavy. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 12: 83–86.
Hrubý I. 1980: Poznámka k výskytu plže Bythinella austriaca (Frauf.) na lokalitách člověkem pozměněných. – Přírodov. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči, 11: 51–56.
Hrubý I. 1980: Poznámky k výskytu plže Bythinella austriaca (Frfld.) v Nedošínském háji u Litomyšle. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 149(3-4): 177–180.
Hrubý I. 1981: Plž praménka rakouská jako indikátor stavu životního prostředí. – Živa, 29(1): 21–22.

1956

Hejtmánek M. 1956: Velevrub malířský a filtrace vody. – Živa, 42(4): 70–73.

Jánský L. 1956: Suchozemští měkkýši okolí Vranovské přehrady. – Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná, Praha, 125: 48–52.

1955

Bártík M. & Dyk V. 1955: Perlotvorka říční v Černém potoce u Vidnavy. – Ochrana přírody 10: 170–173.

1953

Ján Brtek (1926–2005)
Brtek J. 1953: Príspevok k poznaniu rozšírenia niektorých pre faunu ČSR nových alebo málo známych pontokaspických drahov živočíchov v Dunaji. – Biológia (ča­sopis SAV), Bratislava, VIII(4): 297–309.

Houša V. 1953: Stepní měkkýši u Čáslavi. – Vesmír, 32(2): 68.

1950

Červený J. & Novák K. 1950: Chov, sběr a výkrm hlemýždě zahradního. – Sbírka přír. Rádce zemědělce 138, Nakl. Brázda, Praha, 57 pp.

1944

Dvořák M. 1944: Bahenka živorodá ve Vltavě. – Vesmír, XXII(6): 130.

1943

Duchoň J. 1943: Arianta arbustorum Müll. dev. sinistrorsa. – Věda přírodní, Praha, 22(3): 75.

1940

Jandl M. 1940: Další dvě nová naleziště praménky rakouské Bythinella austriaca Frfld na Moravě. – Příroda, Brno, 33(6): 179.
Jandl M. 1941: Měkkýši údolí řeky Oslavy. – Příroda, Brno, 34(3): 75.
Jandl M. 1943: Malacozoologické poměry okolí Vranovic a Uherčic. – Příroda, Brno, 36(2): 36–37.
Jandl M. 1945: Měkkýši okolí Nového Města na Moravě. – Příroda, Brno, 37(8): 254–255.
Jandl M. 1949: Malakozoologický výzkum Chřibů. – Příroda, Brno, 42(9–10): 152–153.

Camillo Mell (1878–1965)
Mell C. 1940: Laciniaria biplicata var. bohemica Clessin, eine merkwürdige Schnecke von der Ruine Schreckenstein an der Elbe. – Natur und Heimat: 11(1): 1–7.

1938

Bohumil Burian (1875–1956)
Burian B. 1938: Někteří měkkýši konického krasu. – Časopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci, Olomouc, 51: 169–170.

Josef Hlouška
Hlouška J. 1938: O chovu hlemýžďů. – Zprávy tisk. služ. svazu výzk. úst. zeměď. v Praze, 50: 8 pp.

Oldřich Kapler (1915–1998)
Kapler O. 1938: K nové situaci na jižní Moravě. – Příroda, Brno, 31: 269–270.
Kapler O. 1939: Ze života vyšších lupenonožců (Euphyllopoda). – Příroda, Brno, 32(2): 49–55.
Kapler O. 1939: K operacím ploštěnek. – Příroda, Brno, 32: 223–224.
Kapler O. 1940: Nová naleziště praménky rakouské – Bythinella austriaca Frfld na Moravě. – Příroda, Brno, 33(1): 30–31.
Kapler O. 1950: Předběžná zpráva o výskytu a biologii praménky Bythinella austriaca Frfld. ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 11(1): 112.
Kapler O. 1950: Z biologie Paludina vivipara Muell. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 11(1): 112.
Kapler O. 1955: Viviparus viviparus morpha modestus, morpha nova. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 16: 89–95.
Kapler O. 1956: Malakozoologické poznámky z prameniště Moravice. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 17: 597–598.
Kapler O. 1958: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 19: 151–152.
Kapler O. 1965: Plži rodu Theodoxus a transport měkkýšů. – Živa, Praha, 13(3): 112–113.
Kapler O. 1970: Rozšíření plže Viviparus contectus (Mill.) morpha modestus (Kapler). – Čas. Slez. Muz. (A), Opava, 19(2): 135–136.
Kapler O. 1980: ??? Článek o pohybu rapan. – Živa, Praha, 28(?): 101.
Kapler O. 1982: ??? Článek o odchovu rapan. – Živa, Praha, 30(?): 62–63.
Kapler O. 1985: Vývoj ostranky hrbolaté. – Živa, Praha, 33(6): 222–224.
Kapler O. 1989: Jak dlouho může "sloužit" ulita? – Živa, Praha, 37(4): 172.
Kapler O. 1997: Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou. – Živa, Praha, 45(3): 127.

1937

RNDr. Antonín Culek (1904–1955)
Culek A. 1937: Nový výskyt praménky rakouské (Bythinella austriaca) v Čechách. – Vesmír, 15: 242.
Culek A. 1940: O nálezu dvou vzácných víčkatých plžů. – Podoubraví, Čáslav, 12: 3–4.
Culek A. 1944: Zajímavé společenstvo plžů s ulitou na zříceninách hradu Ohebu v Železných horách. – Rozpravy II. Třídy České akademie, Praha, č. 38: 1–25, tab. I-IV.
Culek A. 1954: O některých zajímavých formách československých plžů. – Vesmír 33(3): 106–107.

1936

Vladimír Balthasar (1897–1978)
Balthasar V. 1936: Limnologické výzkumy v slovenských vodách. – Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, Bratislava, 19: 1–75.

1933

Leontin Baťa (1885–1952)
Baťa L. 1933: Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech (Mollusca). – České Budějovice, 36–37.

Přemysl Bohuslav (1899–19??)
Bohuslav P. 1933: Pěstěni tkáně srdečního atria Arion empiricorum in vitro. – Příroda, Brno, 26(5): 113–118.

1932

Hoffmann H. 1932: Ueber eine Vitrinidae aus dem Riesengebirge. – Archiv für Molluskenkunde, 64: 197–207.

1930

Japp G. & Pelíšek R. 1930: Hydrozoologická pozorování. – In: Černý N. & Pelíšek R. (eds): Vlastivěda střední a severní Moravy, díl I. Přírodní poměry střední a severní Moravy, Kroměříž, 559 pp., Mollusca: 289–292.

1925

?Ladislav Halík (1903)
Halík L. 1925: Ohlodávání vlastní skořápky u plže Succinea putris L. – Věda přírodní, Praha, 6(1): 21–22.

1920

Alois Dichtl (1882–1936)
Dichtl Al. 1920: Příspěvek k oekoloqii dýchání a pohybu u plovatky (Limnaea stagnalis L.). – Příroda, Brno, , XIV(7): 204–207.
Dichtl Al. 1928: Nové zprávy o dýchání mlžů. – Příroda, Brno, XXI(9): 256–258.
Dichtl Al. 1932: Stříkání velevrubů. – Příroda, Brno, XXV(7): 254–256.
Dichtl Al. 1937: Specializace brouků pro lov hlemýždů. – Příroda, Brno, XXX(3): 87–88.

1917

Heinrich Ankert (1870–1954)
Ankert H. 1917: Schnecken im Winter. – Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 49(3): 140–142.
Ankert H. 1917: Anton Schmidt †. – Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 49(4): 152–153.
Ankert H. 1922: Die Molluskenfauna des Elbeauswurfes bei Leitmeritz. – Archiv für Molluskenkunde, 54: 6–11.
Ankert H. 1930: Die Wandermuschel. Dreissensia polymorpha Pallas. – Natur und Heimat, Ústí nad Labem, 1(3): 84–85.
Ankert H. 1943: Die Schwimmschnecke Neritina fluviatilis L. – Natur und Heimat, Ústí nad Labem, 13(2): 77–73.

Ludwig Freund (1878–1953)
Freund L. 1917: Die Literatur über die Molluskenfauna Böhmens. – Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 49: 85–94.

1916

Absolon K. 1916: Z výzkumných cest po krasech Balkánu. – O balkánské temnostní zvířeně. – Zlatá Praha, 33(51): 609–612.

Absolon K. 1916: Z výzkumných cest po krasech Balkánu. O balkánské temnostní zvířeně. – Reprint: Speleo, 32: 65–69.

1915

Edward Babák (1873–1926)
Babák E. 1915: K proměnlivosti měkkýšů. – Lékařské rozhledy (Biologické listy), Praha 22(12): 531–539.

L. Böhm
Böhm L. 1915: Die Weichtierfauna. – Zehnter Bericht des Lehrerklubs für Naturkunde (Sektion des Brünner Lehrerveireines) für die Jahre 1909 bis 1914 (Abhandlungen, část "Bezirkskunde des Brünner Gebietes"), Brno, 1–15.
Böhm L. 1925: Über das Vorkommen der Bythinella austriaca Frauenfeld in der Umgebung von Brünn. – VIII. výroční zpráva komise na přírodní výzkum Moravy a Slezska (žup moravských a slezských) v Brně za léta 1914–1924, Brno, p. 32.
Böhm L. 1925: Über heutiges Vorkommen des Zonites verticillus. – VIII. výroční zpráva komise na přírodní výzkum Moravy a Slezska (žup moravských a slezských) v Brně za léta 1914–1924, Brno, 32–33.

1911

Kafka J. 1911: Studien auf dem Gebiete der Tertiaerformation Böhmens. – Archiv für naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen, 14(4): 1–91.

1910

Weinzettl V. 1910: Gastropoda českého křídového útvaru. – Palaeontographica Bohemiae, (8): 56 pp. + 7 tabs.

1906

Emanuel Kalenský (1850–1926)
Kalenský E. 1906: Měkkýši. – In: Vepřek P. et al.: Chrudimsko a Nasavrcko díl I., Obraz přírodní, Chrudim, 316–324.

1900

Czižek J. 1900: Ueber Tachea nemoralis (zápis přednášky). – Verhandlungen des naturfor­schenden Vereines in Brünn, Brno, XXXVIII(1899): 43.

Josef V. Hora (1836–1918)
Hora J. V. [probably 1900]: Otavské perly a chov perlorodky říčné. – J. F. Pavelec, Strakonice, 9 pp.

1899

František Slavík (18??–1???)
Slavík F. 1899: O vápencích neogenových u Čejkovic a Čejče severozápadně Hodonína. – Sitzungsberichte der königlichen Böhmischen Gesselschaft der Wissenschaften. Mathematisch - naturwischenschaftliche Classe, 1898(33): 1–6.

1898

František Dvorský (1846–1917)
Dvorský F. 1898: Fauna moravská (V. Měkkýši [Mollusca]). – Vlastivěda moravská (Přírodní poměry Moravy) Brno díl I, seš. 9-13: 364–365.

1895

Smyčka F. 1895: Seznam měkkýšů z okolí Drahanovic u Olomouce. – Vesmír, 25(1): 10–11.

1894

Košťál J. 1894: Příspěvek ku poznání kopulačního apparatu u Limacopsis coerulans Simroth. – Věstník královské české společnosti náuk, 46: 1–15, tab. XIX–XXII.

1887

František Jandečka (1872–1940)
Jandečka F. 1887: Příspěvek k fauně břichonožců (Gastropodů) okolí Staro-Boleslavského. – Vesmír, 17(4): 47.
Jandečka F. 1934: Sur la faune des mollusques des Postupice en Boheme (Měkkýší fauna okolí Postupic na Benešovsku). – Sborník zoologického oddělení Národního musea v Praze, I: 41–43.
Jandečka F. 1935: Měkkýší fauna hradní zříceniny Hláska u Senohrab. – Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná, Praha, 109: 97–99.
Jandečka F. 1939: Jarní náplavy středolabské. – Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná, Praha, 113: 97–103.

1882

Kafka J. 1882: Plovatka bahenní. – Vesmír, 11(21): 251.
Kafka J. 1891: Výzkumy zvířeny ve vodách českých. II. Zvířena českých rybníků. – Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech, 8(2): 1–91.

1881

Antoni Ślósarski (1843–1897), Antoniego Ślósarski
Ślósarski A. 1881: Klika słów o rozwoju skójki (Anodonta Cuv.). – Kosmos, Lwów, 6: 27–35.

1880

-g- 1880: Z výletu. – Vesmír, X(5): 49–50.

1868

Alfred Slavík (1847–1907)
Slavík A. 1868: Monografie českých měkkýšů zemských i sladkovodních. – Archiv pro přírodovědné prozkoumání Čech, Praha, I(4): 79–135, 5 tables.
Slavík A. 1869: Die Alluvialbildungen von Byšic, Lysá und Chrudim. – Arbeiten der geologischen Section in den Jahren 1864-1868, 277–281.

1866

Haslinger F. 1866: Bericht über eine Exkursion auf die Polauer Berge. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 4(1865): 79–80.

1862

August M. Glückselig (1809–1870)
Glückselig A. M. & Schöbl J. 1862: Die Fauna der Umgebung von Carlsbad, Marienbad und Franzensbad, vom naturhistorischen und medizinisch-geschichtlichen Standpunkte. – Praha–Karlovy Vary.

František Novotný (1839–1879)
Novotný  F. 1862: Mlži v Čechách žijící. – Živa, 10(2): 97–134.

1860

Josef Schöbl (1837–1902)
Schöbl J. 1860: Die Land- und Süsswassermollusken Böhmens. – Lotos, Praha, 10: 76–79.

1853

Emanuel Purkyně (1831–1882)
Purkyně E. 1853: Hlemejžď. – Živa, 1(6): 175–178. tab. 8; 1(7): 205-213.


 

Copyright © 2022   Published by authors   Valid HTML
          4.01!
Updated: