logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Mgr. Ľubomíra Vavrová, Ph.D.

addressaddress:
Slovensko

ScopusScopus author ID:
24468935100


List of malacological publications

2014

Vavrová Ľ, Čiliak M., Šteffek J.†, Heltai M. G., Fehér Z., Zając K., Zięcik A., Szewczyk M., Mikolajczyk P., Chumak V. & Banaduc A., 2014: Draft Carpathian Red List of Molluscs (Mollusca). – In: Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft), Kadlečík J. (ed.): 106–117.

2011

Prié V., Seddon M. B. & Vavrova L., 2011: Omphiscola glabra. – The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T156100A4894924. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T156100A4894924.en

Tomovic J., Vavrova L. & Seddon M. B., 2011: Amphimelania holandrii. – The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T156044A4898626. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T156044A4898626.en

Vavrova L., 2011: Alzoniella slovenica. – The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T155334A4777932. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T155334A4777932.en

Vavrova L. & Fehér Z., 2011: Bythiospeum oshanovae. – The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T156027A4893066. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T156027A4893066.en

Vavrova L. & Van Damme D., 2011: Viviparus acerosus. – The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T23040A9408473. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T23040A9408473.en

2010

Vavrova L., 2010. Emmericia patula. – The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T155994A4880935. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T155994A4880935.en

Vavrova L., 2010. Viviparus ater. – The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T155859A4856421. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T155859A4856421.en

Vavrova L., Cianfanelli S., Prié V., Georgiev D. & Ghamizi M., 2010: Bithynia leachii. – The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T155649A4814654. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T155649A4814654.en

2009

Šteffek J., Nagel K.-O. & Vavrová Ľ., 2009: Ecology, distribution and conservation of mussels (Unionidae, Dreissenidae and Corbiculidae) in the Slovak Republic. – Tentacle, 17: 36.

Vavrová Ľ., 2009: Ekosozologická typizácia malakofauny Slovenska s využitím GIS. – Kand. diz. práca, ÚEL SAV, Zvolen, 67 pp.

Vavrová Ľ., Horsák M., Šteffek J. & Čejka T., 2009: Ecology, distribution and conservation of Vertigo species of European Importance in Slovakia. – Journal of Conchology, 40(1): 61–69.

2008

Šteffek J., Lučivjanská V. & Vavrová Ľ., 2008: A study of succesional processes on travertines in the Hornádska kotlina valley (Slovak Republic) on the basis of molluscs (Mollusca). – Ekológia (Bratislava), 27(2): 168–188. abstract with fulltext PDF download

Šteffek J., Nagel K.-O. & Vavrová Ľ., 2008: Ecology, distribution and conservation of mussels (Unionidae, Dreissenidae and Corbiculidae) in the Slovak Republic. – Vyd. TU Zvolen, 97 pp. ISBN 978-80-228-1891-9.

Vavrová Ľ, 2008: Mäkkýše (Mollusca) vybraných lokalít západnej časti NAPANT-u a priľahlého okolia [Molluscs (Mollusca) of selected localities of the western part of the Low Tatras National Park and its neighbourhood]. Naturae tutela, 12: 21–37.

2007

Vavrová L. & Šteffek J., 2007: Favourable conservation status of European important species of genus Vertigo spp. in Slovakia – categories and criteria. – Linzer biologische Beiträge, 39(1): 667–676.

2006

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. – Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

Nagel K.-O., Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2006: Distribution of Unionidae in Sovakia, with notes on their ecology and conservation. – Lauterbornia,  58:  83-96.

Nagel K.-O., Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2006: Past and present distribution of Unionidae in Slovakia. – 45. Annual meeting of the German Malacological Society in Gießen, 2. 4.6.2006.

Šteffek J., Nagel K.-O. & Vavrová Ľ., 2006: Ekológia, rozšírenie a ochrana lastúrnikov čeľadí Unionidae, Dreissenidae a Corbiculidae na  Slovensku. – Vyd. TU Zvolen, ISBN 80-228-1681-7, 91 ss.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2006: Current ecosozological status of molluscs (Mollusca) of Slovakia in accordance with categories and criterion of IUCN – version 3.1. (2001), p. 266-276. In: Ekologo-funkcionaľni ta faunistični aspekti doslidženija moljuskiv, ich roľ u bioindikacij stanu naukolišňogo seredovišča: Zbirnik naukovich prac, 2-j vip, Žitomir: Vid-vo ŽDU im. I. Franka, 384 ss. (Kyrychuk, G. Ye. (ed.), Mollusks: Perspective of Development and Investigation (27-29th September 2006 in Zhytomyr, Ukraine), 384 ss.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2006: Súčasný stav poznania mäkkýšov (Mollusca) Muránskej planiny so zameraním na európsky významné druhy. Reussia (Revúca), 3, 2:  115-125.

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2006: The criterion of definition of favourable conservation status of the european important Vertigo species in Slovakia. – In: 1st Baltic malacological symposium, September 21–23, Riga, Latvia. Abstract.

2005

Nagel K.-O., Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2005: Past and present distribution of Unionidae in Slovakia. – IV. International Congress of the European Malacological Societies, October 10–14 2005 Naples (Italy). Notiziario S.I.M. (Milano), 2: 76.

Nagel K.-O., Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2005: Past and present distribution of Unionidae in Slovakia. 4th International Congress of the European Malacological Societies, October 10-14 2005 Naples (Italy). Poster.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2005: Biogeografická charakteristika mäkkýšov PP Hradný vrch v Podhorodi. – Telekia (Michalovce), 3: 37.
Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu: Mäkkýše, pp. 407–417. – In: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000, Polák P. & Saxa A. (eds) ŠOP SR, PHARE Twinning SK2002/IB/EN/03, Banská Bystrica, 735 pp.

2004

Šteffek J., Nagel K.-O. & Vavrová Ľ., 2004: Unionidae species in Slovakia in the future and today (Mollusca, Bivalvia), – Fauna Carpathica 2004 Meeting, Stloukal E. (ed.), Abstracts, Smolenice, 17.-19.3.2004, pp. 37.

Šteffek J. & Vavrová Ľ., 2004: Porovnanie malakocenóz vybraných mokradí CHKO a BR Východné Karpaty. In: Biosférické rezervácie na Slovensku V, Midriak R. (ed.) Nová Sedlica, 29.-30.9.2004, pp. 107-114.

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2004/2005: Ekologické zhodnotenie malakofauny vybraných mokradí v Strážovských vrchoch. Acta Univ. Math. Belii (B. Štiavnica),  S. Environmentálna ekológia, krajinná ekológia 4, 1: 44 - 49.

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2004: Malakofauna NPR Podskalský Roháč a NPR Vápeč. – In: Strážovské vrchy Mts. – research and conservation of nature, Franc V. (ed.) Proceedings of the conference, Belušské Slatiny, October 1-2, 2004, pp. 42-45.

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2004: Molluscs of the Podskalský Roháč NNR and Vápeč NNR (Protected Landscape Area of the Strážovské vrchy, Mts.). – In: Strážovské vrchy Mts. – research and conservation of nature, Franc V. (ed.) Proceedings of the conference, Belušské Slatiny, October 1-2, 2004, pp. 47-50.

2003

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2003: Mäkkýše (Mollusca) vybraných lokalít v územnej pôsobnosti Správy CHKO Strážovské vrchy. – Naturae tutela (L. Mikuláš), 7: 135-142.

Vavrová Ľ. & Bitušík P., 2003: Nová lokalita výskytu korýtka riečneho (Unio crassus Philipsson, 1788 – Bivalvia, Paleoheterodonta) na území slovenska [New locality of Unio crassus Philipsson, 1788  –  Bivalvia,  Paleoheterodonta) in Slovakia]. – Folia  faunistica Slovaca, 8: 35-37.

2002

Vavrová Ľ. & Šteffek J., 2002: Ulitníky CHA a NCH Jakub. – Chránené územia Slovenska, 54: 16.-17.


 

Copyright © 2021   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: