logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

doc. RNDr. Jaroslav VAŠÁTKO, CSc.

 

List of malacological publications

2011

Vašátko J. 2011: Porovnání malakofauny vybraných lokalit poříčních niv Moravy, Dyje a Svratky. – In: Máčka Z., Krejčí L. a kol. 2011: Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Masarykova univerzita Brno.

2007

Vašátko J. 2007: Měkkýši NPR Strabišov – Oulehla u Litenčic (jižní Morava, Česká republika). [Molluscs of the Strabišov – Oulehla National Nature Reserve near Litenčice village (South Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 3–10. Creative Commons License

2006

Vašátko J. 2006: Moravský kras a měkkýčí fauna. – XIII Miedzynarodowa szkola Zespol Parków Województwa ĺaskiego ochrony przyrody osczarów krasowych, pp. 41–49. Bedzin.

Vašátko J., Ložek V. & Horsák M. 2006: Měkkýši Moravského krasu. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blansko, 62 pp.

2002

Vašátko J., Wohlgemuth E. & Horsák M. 2002: Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy. [Floodplain mollusc communities in the lower Olšava river basin (SE Moravia, Czech Republic)]. – Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 7: 77–88.

2000

Vašátko J. 2000: Měkkýši (Mollusca) NPR Třesín. [Molluscs (Mollusca) of the natural preserve Třesín]. Speleo, 30: 25–28. Nakl. Zlatý kůň spolu s Čes. Speleol. Spol.; Praha

Vašátko J. 2000: Vývoj krajiny Českomnoravské vrchoviny v nejmladší geologické minulosti. [Development of the Bohemian-Moravian Landscape in the latest geological past]. Žďárské vrchy v čase a prostoru. Sborník z konference 30 let CHKO Žďárské vrchy, pp. 9–13.

Vašátko J. 2000: Měkkýši v CHKO Žďárské vrchy. [Molluscs of the protected area of Žďárské vrchy]. Žďárské vrchy v čase a prostoru. Sborník z konference 30 let CHKO Žďárské vrchy, pp. 72–74.

Vašátko J. 2000: Živočišná složka geobiocenóz (zoocenóza) a její význam pro charakteristiku jednotek geobiocenologické typizace krajiny. [Animal component of geobiocenoses (zoocenose) and its significance for the charcteristic of the units of the geobiocenological landscape - standardization]. – Geobiocenologické spisy sv. č. 5 (Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace), pp. 12–14. Vydala MZLU v Brně.

Vašátko J. & Horsák M. 2000: Měkkýši labské nivy u Přelouče. [Molluscs of the Labe river floodplain near Přelouč town (North-eastern Bohemia)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 8: 237246.

1999

Vašátko J., Wohlgemuth E. & Horsák M. 1999: Krajina údolních niv a jejich měkkýší fauna na příkladu povodí řeky Olšavy. [Lowlands and their molluscs on the case of river Olšava basin]. Niva z multidisciplinárního pohledu III., Sborník rozšířených abstrakt ke 3. semináři konanému 20. 10. 1999 v Brně, Masarykova univerzita, Brno, pp. 4345.

1998

Bosák P. & Vašátko J. 1998: Czech Republic. – In: Jouberthie C. (ed.): Encyklopedia de Biospéléologie Tom II. CNRS Laboratoire Souterraine, Société de Biospéléologie. France.

1997

Vašátko J. 1997: kapitoly 4.2. - Vývoj moravské krajiny a fauny (pp.138–140), 4.4.2 - Měkkýši (pp. 155–158), s K. Hudcem kap. 4.3 - Zoogeografické vztahy fauny (pp. 140–144). – In: Novák V., Hudec K. & kol.: Vlastivěda moravská – živá příroda. Vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně s podporou Grantové agentury České republiky, 235 pp.

Ložek V. & Vašátko J., 1997: Měkkýši národního parku Podyjí. (Mollusken des Nationalparks Thayatal). – 67 pp., 3 tab., 2 mapy v textu. ISBN 80-85304-47-3

1996

Vašátko J. 1996: charakteristické druhy měkkýšů (Mollusca) v bioregionech. – In: Culek M. (ed.) Biogeografické členění České republiky.  ENIGMA Praha, 347 pp.

1995

Ložek V. & Vašátko J. 1995: Comparative Study of Karst Landscapes in Bohemia and Moravia. – Studia Carsologica 6(1995): 81–94, Tab. I, II.

Vašátko J. 1995: Gastropoda. – In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds) Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia, 92(1995): 27–34.

Vašátko J. 1995: On Possibility to Use the Mollusc Component of Geobiocenoses for Delimitation of the Framework of Landscape Stability. – Geolines, 2 (1995): 17–19, Praha.

Vašátko J. 1995: Fosilní měkkýši z lokality Černovice II. [Fossil Molluscs from the Locality Černovice II]. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995, Brno 1996.

1994

Vašátko J. 1994: Měkkýši. – In: Hudec K., Husák Š. & Jatiová M.: Průvodce brněnskou přírodou. – Vyd. Regionální sdružení ČSOP, Panská 9, Brno v nakl. Ulita za podpory Čes. ústavu ochrany přírody a magistrátu města Brna, 1994, 198 pp., 18 mapek.

1993

Vašátko J., Ložek V., Vaněčková L., Gaisler J., Raušer J. & Zima J. 1993: Biota Moravského krasu. – In: Musil R. a kol.: Moravský kras – labyrinty poznání. – Vydal Jaromír Bližňák, GEO program Adamov, 1993, p. 336, 122 foto, 44 obr., 1 mapa. Praha, 1992, 356 pp., 119 obr.

Vašátko J. 1993: Mapa vegetačních stupňů (biogeografická mapa) a její využití při konstrukci Mapy historického vývoje kultivace krajiny. – Geobiocenologický výzkum lesů, výsledky a aplikace poznatků – sborník referátů ze sympozia k 90. výročí narození prof. Aloise Zlatníka, pp. 70–71, Ediční středisko VŠZ v Brně, 1993, 185 pp.

1992

Štěrba O. & Vašátko J. 1992: Podzemní ekosystémy a ekotopy. –  In: Přibyl J., Ložek V. & Kučera B.: Základy karsologie a speleologie, Academia.

1991

Ložek V. & Vašátko J. 1991: Landscape Development of the Northern Part of the Moravian Karst. – Studia carsologica 5, GGÚ ČSAV: 97–104.

1989

Vašátko J. 1989: Jeskyně Moravského krasu a jejich biota. – Regionální sborník okresu Blansko, 89: 71–77, Blansko.

1988

Štěrba O. & Vašátko J. 1988: Základy biospeleologie (pp. 122–130). – In: Bosá P. a kol.: Jeskyňářství v teorii a praxi. – Česká speleologická spol. v SZN v Praze, 216 pp.

1987

Dědečková M. & Vašátko J. 1987: Vliv průmyslové krajiny na vývoj geobiocenóz na příkladu Teplicka. Kulturní krajiny v průmyslových oblastech. – Sborník referátů k XVII. sjezdu Československé geografické společnosti v Ostravě ve dnech 6.-10. 7. 1987, sv.1., pp. 1–184, Brno, 1987, Československá geografická společnost při ČSAV, Pedagogická fakulta Ostrava, katedra geografie, Geografický ústav ČSAV v Brně, 1987, pp. 70–77.

Himmel J. & Vašátko J. 1987: K jeskynní fauně Popova polje v Jugoslávii. – Československý kras 38, Praha, Academia: 109–115.

Vašátko J. 1987: Biogeografické charakteristiky. – In: Demek J. (ed.) 1987: Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny. Academia, Praha, 584 pp.

1986

Vašátko J. 1986: Biospeleologie. pp.130–142. – In: Studijní texty ”Speleolog 1.stupně” (Učební texty určené pro školení členů České speleologické společnosti.). Ústřední komise pro výchovu ČSSP, příloha časopisu Stalagmit, Praha 1986.

1985

Kirchner K. & Vašátko J. 1985: Fyzickogeografické aspekty studia antropogenních změn krajiny Krušných hor. – In : Němecek V. (ed.): Geografický seminář v Severočeském kraji (Sborník příspěvků), Pedagogická fakulta v Ústí n. L. 1985.

Kirchner K. & Vašátko J. 1985: Dinamika kulturnogo landšafta vostočnoj časti Rudnych gor. – Studia geographica 88, Geografický ústav ČSAV v Brně, 27–35.

1984

Dědečková M., Povolný D. & Vašátko J. 1984: Biota, pp. 131–153. – In: Přibyl J. a kol.: Fyzickogeografické hodnocení přírodních zdrojů Teplicka, Geografický ústav ČSAV v Brně, 1984.

Kirchner K. & Vašátko J. 1984: Krajina Krušných hor a problematika její ochrany. – Památky a příroda, 9(2): 112–117.

Kirchner K. & Vašátko J. 1984: K poznání antropogenních změn krajiny Krušných hor a možností její ochrany. – Geografie v socialistické výstavbě ČSSR. Sborník referátů k XVI. sjezdu ČSGS v Čelákovicích ve dnech 2.–6. 7. 1984. Sborník prací 6, Geografický ústav ČSAV Brno, 314–321.

Přibyl J. & Vašátko J. 1984: Kras Vietnamu. – Československý kras, 36: 77–83, Praha.

1983

Šustek Z. & Vašátko J. 1983: Modelové skupiny bezstavovcov vo veľkomeste. – Živa, 31(49)(4): 142–145.

Šustek Z. & Vašátko J. 1983: Bezobratlí (Coleoptera a Mollusca - Gastropoda). 116–123. In: Bína J., Flok Č., a kol.: Geoekologie brněnské aglomerace. – Studia geographica 83, Geografický ústav ČSAV v Brně, 357 pp.

Vašátko J., Gaisler J. & Bauerová Z. 1983: Živočišstvo (Moravského krasu) se zvláštním zřetelem na bezobratlé a netopýry. pp. 75–93. – In: Přibyl J. (ed.): Geografické aspekty studia Moravského krasu. Studia Geographica 82, Geografický ústav ČSAV v Brně, 1983, 324 pp.

1982

Raušer J. & Vašátko J. 1982: K biogeografii Amatérské jeskyně. – Památky a příroda, 7(5): 316–318.

1981

Vašátko J. 1981: Poznámky k biogeografii východní Kuby. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 18(1): 54–64.

1980

Lacina J. & Vašátko J. 1980: VI. Biogeografická charakteristika. – In: Mikulík O. a kol.: Biogeografický obraz CHKO Pálava. – Geografický ústav ČSAV v Brně, 166 pp. (rtpr.).

1979

Vašátko J. 1979: Geobiocenózy Pavlovských vrchů a okolí. – Studie ČSAV, 10: 96 pp., 16 obr., 5 map v textu. Academia Praha.

1978

Vašátko J. 1978: K problému kartografie živočišné složky geobiocenóz v biogeografických mapách (Le probléme cartographique de la composante animale dans les cartes biogéographiques). – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 15(8): 194–196.

Lacina J., Raušer J. & Vašátko J. 1978: Metodika komplexního biogeografického výzkumu krasových krajin. – Speleologický věstník, 11: 41–53, Geografický ústav Brno.

1977

Vašátko J. 1977: Zpráva o biogeografickém výzkumu Moravského krasu. – Speleologický věstník, 9: 53–55, Geografický ústav ČSAV Brno.

Lacina J. & Vašátko J. 1977: Očerk metodiki biogeografičeskogo issledovanija karstovych oblastěj na primeru Moravskogo krasa (karsta). – In: Karst kak okružajuščaja sreda (kurz ekologii i biospeleologii karsta), Geografický ústav ČSAV v Brně, 1977, 18 pp., (rtpr.).

1976

Vašátko J., & Vaněčková L. 1976: K poznání biocenóz Stránské skály u Brna (310 m n.m.). – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 19(3/4): 91–94.

1973

Hudec V. & Vašátko J. 1973: Zur Kenntnis der Molluskenfauna Bulgariens. – Přírodovědné práce ústavu Československé akademie věd v Brně, 7(1973)(9): 1–33.

Vašátko J. 1973: Význam měkkýšů pro výzkum Moravského krasu. – Speleologický věstník, 2: 13–18. Geografický ústav ČSAV Brno.

Vašátko J. & Ložek V. 1973: Der holozäne Bodenkomplex von Pavlov und seine Bedeutung für die Landschaftsgeschichte des südmährischen Tschernosemgebietes. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 10(7): 1–10.

Raušer J. & Vašátko J. 1973: Zur Bewertung des biogeographischen Landschaftspotencials. – Sborník III. mezinár. symposia ”Náplň a objekt komplexního výzkumu krajiny v ochraně a tvorbě životního prostředí, 28.11 - 1.12, 1973, Bratislava", 10 pp.

1972

Vašátko J. 1972: On the mollusc component of the geobiocenoses of the alluvial forest near the community of dolní Věstonice. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 9(2/3): 5–42.
 
Vašátko J. 1972: Komplexní výzkum rezervace Súľovské skaly. – Zprávy geografického ústavu ČSAV v Brně, 9(4): p. 32.
 
Vašátko J. 1972: Měkkýši složka geobiocenóz jako ekoindikátor. – Studia geographica, Brno, 29: 183–191.
 
Vašátko J. & Ložek V. 1972: K postglaciálními vývoji malakofauny Pavlovských vrchů. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 9(4): 20–24.
 
Vašátko J. 1972: O měkkýší složce geobiocenóz dubového stupně. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV.

Vašátko J. 1972: Zpráva o výzkumu měkkýší složky geobiocenóz hradního zdiva Sirotčího hradu a hradu Děvičky v Pavlovských vrších. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 9(6): 20–23.
 
Vašátko J. & Ložek V. 1972: Mollusken und Stratigraphie des Dauchlagers von Pustý Žleb. Štajgrovka im Moravský kras (Mährischen Karst). – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 9(8): 15–26.

1971

Hudec V. & Vašátko J. 1971: Beitrag zur Molluskenfauna Bulgariens. – Přírodovědné práce ústavů Československé akademie věd, 5: 1–3.
 
Vaněčková L. & Vašátko J. 1971: Předběžná zpráva o výzkumu geobiocenóz propasti Macocha. – Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku, 3: 33–40.

1970

Vašátko J. & Ložek V. 1970: Příspěvek k poznání měkkýší složky geobiocenóz Polomených hor v okolí Dubé. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 7(7): 1–9.

1969

Vašátko J. 1969: Příspěvek k poznání vztahů mezi měkkýší složkou geobiocenóz a vegetačními stupni v Dolině Sedmi pramenů v Belanských Tatrách. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 6(4): 1–11.

Vašátko J. & Vaněčková L. 1969: Příspěvek k biogeografii Moravského krasu. – Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku, 1: 47–52.

Vašátko J. 1969: Měkkýši Bulharska. – In: Šmarda J., Vašátko J. & Vorel (1969): Výsledky biogeografických cest do Bulharska v létech 1962–1968 (Srovnání flóry a měkkýší fauny Československa a Bulharska). – Studia geographica, Geografický ústav ČSAV v Brně, 9: p. 72.

1968

Vašátko J. 1968: Příspěvek k srovnání biogeografických poměrů oblasti Julských Alp a Belanských Tater. – Zprávy Geografického ústavu ČSAV v Brně, 5(5): 21–27.

Jakeš O., Mařan J., Šmarda J., Vašátko J. & Vorel J. 1968: Výsledky vědecké expedice Geografického ústavu ČSAV v Brně do Jugoslávie ve dnech 28.V. - 17.VI. 1967. – Zprávy o vědecké činnosti, Brno, 9: 128 pp.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: