logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Doc. RNDr. Ivo FLASAR, CSc.

(*1930–†2007)


 

Obituary

Boček B. & Radoň M., 2007: Na pana docenta Teplice rozhodně nezapomenou. – Teplický deník, 11. 12. 2007.


List of malacological publications

Flasar I., 1957: Měkkýši některých oblastí na Moravě a ve Slezsku. – Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, Masarykova universita, Brno. 78 pp., 1 tab.

Flasar I., 1858: Seznam měkkýšů z okolí Morského oka u Vihorlatu. – Prírodov. Sbor. slov. Múz., Bratislava, 4: 77–79.

Flasar I., 1959: Poznámky k ekologii měkkýšů vápencových lomů ve Slezsku. – Čas. Slez. Muz. (A), Slezské muzeum Opava, Opava, 8: 115–118.

Flasar I., 1959: Měkkýši vrchu Třesína u Mladče. – Sborník Vlastivědného ústavu v Olomouci. A IV/1956-58: 119–126.

Flasar I., 1960: In memoriaum Vítězslava Fr. Hlaváče. Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, Praha, 129: 9798.

Flasar I., 1962: Boettgerilla vermiformis Wiktor 1959 v Čechách (Doplňky k fauně skleníků v Teplicích Lázních v Čechách). – Zoologické listy 11(1): 93–94.

Flasarová M. & Flasar I., 1962: Isopoda a Gastropoda skleníků v Teplicích Lázních v Čechách. – Zoologické listy 11(1): 71–76.

Flasarová M. & Flasar I., 1965: Isopoda a Gastropoda skleníků v severočeském kraji. – Zoologické listy 14(3): 251–260.

Flasar I., 1964: Český malakozoolog Prof. Josef Uličný - vzpomínka k padesátému výročí jeho úmrtí. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 118: 1823.

Flasar I., 1964: Limax (Lehmannia) valentianus Férussac v Československu (Gastropoda, Pulmonata). – Čas. Nár. Muz., odd. přír., 133: 42–45.

Flasar I., 1964: Malakofauna Břehyňského a Novozámeckého rybníka na Českolipsku. – Acta Musei Nationalis Pragae, series B, Praha, 20B(5): 257–284.

Flasar I., 1964: Nové lokality slimáka Limax flavus L. v Československu. – Zoologické listy 13(2): 186–188.

Flasar I., 1966: Zdenĕk Frankenberger (1892-1966). – Archiv für Molluskenkunde, 95(5–6): 337–340.

Flasar I. & Zvarič B., 1966: Neue Fundstellen dreier bemerkenswertter Schneckenarten in der Tsechoslovakei. – Malakol. Abhandl., Mus. Tierk. Dresden, 3(17): 245–251.

Flasar I., 1971: Zur Malakofauna des nordöstlichen Erzgebirges und des angrenzenden Gebirgsvorlandes. – Malak. Abh. Mus. Tier. Dresden Dresden 3(13): 135–170.

Flasarová M. & Flasar I., 1974: Zpráva o výzkumu edafonu (Mollusca, Isopoda) v těžební oblasti Uranových dolů v okolí Hamru u České Lípy. – In: Ochranářsko-přírodovědecký průzkum oblasti Hamr u České Lípy, 789 pp., TIS-Svaz pro ochranu přírody a krajiny Praha.

Flasar I. & Kroupová V., 1976: Die Malakofauna der Gewächshäuser in Bratislava (Tschechoslowakei) (Gastropoda). – Malakologische Abhandlungen. Mus. Tierk. Dresden, 5(11): 139–154.

Flasar I. & Kroupová V., 1976: Gulella io Verdcourt (Pulmonata, Stylommatophora), nový druh měkkýše v našich sklenících. – Živa, Academia, Praha, 24(2): 65–66.

Flasar I., 1976/7: Malakofauna státní přírodní rezervace Milá (katastrální území Milá, okres Most). – Zprávy a studie krajského muzea v Teplicích 12: 53–57.

Flasar I., 1976/7: Malakofauna státní přírodní rezervace Francká hora (katastrální území Žalany, okres Teplice). – Zprávy a studie krajského muzea v Teplicích 12: 59–64.

Flasar I., 1977: Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus inermis H.B. Baker, 1929, in der Tschechoslowakei (Gastropoda, Endodontidae, Helicodiscinae). – Malakologische Abhandlungen, Staatliche Museum für Tierkunde in Dresden Dresden 5(17): 238–242.

Flasar I., 1978: Mollusca SPR Loužek In. ms. ČÚOP Ústí nad Labem. – Ústí nad Labem.

Flasar I., 1978: Nový druh měkkýše v našich sklenících. – Živa, Academia, Praha, 26(5): 182.

Flasar I. & Flasarová M., 1979: Zpráva o výzkumu edafonu (Mollusca, Isopoda) na území velkolomu Chabřovice Div. Anotace - Přír. výzkum těžebního pole Chabařovice-jih. Teplice, 492 pp.

Flasar I., 1981: Jaroslav Brabenec (3.3.1903 – 1.3.1978). Malakologisches Abhandlungen 7(19): 197202.

Flasar I. & Wohlgemuth E., 1984: Plž Ferrissia wautieri v našich akváriích. – Akvárium terárium, 27(4): 21–23.

Flasar I., 1986: Recent molluscs of the Little Carpathians. – The soil fauna of the Little Carpathians, SAV Bratislava, 151–182.

Flasar I. & Flasarová M., 1987: Mollusca a Isopoda vrchu Trabice a jeho okolí (České středohoří). [Mollusca und Isopoda des berges Trabice und seiner Umgebung (Böhmisches Mittelgebirge)]. – Severočes. Přír. Litoměřice, Supplementum, 39–54.

Flasar I., 1989: Die Verbreitung der Schwarzmündigen Bänderschnecke Cepaea (Cepaea) nemoralis (L., 1758) in der Tschechoslowakei
(Gastropoda, Stylommatophora: Helicidae). – Malakologische Abhandlungen Staatliche Museum für Tierkunde in Dresden Band 14(13): 111–117.

Flasar I., 1990: Měkkýši (Gastropoda) severozápadních Čech. – Kand.dizertační práce, UK Praha, Praha, 524 pp.

Flasar I., 1990: Měkkýši z únětické jámy v Blučině. – Památky archeologické, 81(2): 305306.

Dobíhal R., Flasar I. & Flasarová M., 1991: Posouzení stavu perlorodky říční v Ašském výběžku. Závěrečná zpráva. Povodí Ohře Chomutov, Teplice, msc. 7 pp.

Flasar I., 1992: Frühere Verbreitung der Flußperlmuschel (Margaritifera margaritifera (L.)) im Friedländer Gebiet in Nordböhmen (Eulamellibranchiata: Margaritiferidae). – Malakologische Abhandlungen, Staatliche Museum für Tierkunde in Dresden, 16(12): 83–87.

Flasar I., 1992: Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera (L.) v Ašském výběžku (Eulamellibranchiata: Margaritiferidae). – Sborník Okresního muzea v Mostě, Řada přírodovědná, 14(13): 7–25.

Flasar I., 1995: Die Malakofauna des Waldes Doubrava im Naturschutzgebiet Litovelské Pomoraví (Nordmähren, Tschechische republik (Gastropoda et Bivalvia). – Malak. Abh. Mus. Tier. Dresden, Dresden, 18: 199–214.

Flasar I., 1996: Měkkýši (Gastropoda et Bivalvia) Ještědského hřbetu a blízkého okolí. – Dep. Ok. Ú. Liberec - RŽP. 140 pp. + mapa.

Flasar I. & Flasarová M., 1996: Ekologické hodnocení současných přírodních poměrů Ještědského hřbetu na základě výsledků faunistického výzkumu. – Dep. Ok. Ú. Liberec - RŽP, 108 pp.

Flasar I., 1998: Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung. – Heldia, Münchner malakologische Mitteilungen, München, 3(4): 1–210.


 

Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: