logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů


Bibliography of publications with records of molluscs from the Czech Republic and Slovakia, works by Czech and Slovak malacologists and selected foreign works

Seznam publikací o výskytu měkkýšů na území České republiky a Slovenska, publikace českých a slovenských malakologů a vybrané zahraniční publikace

This list include publications, that are not mentioned at Malacologica Bohemoslovaca and are not mentioned in separate bibliographies of Czech and Slovak malacologists.

2021

2020

Černá A., 2020: Co si počít se stádem šneků? – Živa, 68(4): C.

2019

2018

2017

Simon O., Tichá K., Rambousková K. a kol., 2017: Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). – MŽP ČR, Praha, 284 pp.

Štempáková K. & Hula V., 2017: Overwintering of Spiders in Terrestrial Molluscs Shells in the Wider Area of Vranov nad Topľou (Slovakia).  – Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(3): 947956. DOI: 10.11118/actaun201765030947.

Štempáková K. & Hula V., 2017: Pavúky prezimujúce v ulitách suchozemských mäkkýšov v širšom okolí Vranova nad Topľou (Slovensko). – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 204 (poster)

2016

Dušková M., 2016: Ochrana populace perlorodky říční před komunálním znečištěním v klíčové lokalitě Blanice. – Fórum ochrany přírody, 3(4): 15–15. (HTML verze)

Kopeček R. & Rulík M., 2016: Zhodnocení potenciálních rybích hostitelů velevrubů v řece Bečvě a jejích náhonech. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 113–114. (poster)

Nermuť J. & Půža V., 2016: Parazitické hlístice plžů. [Parasitic Nematodes of Gastropods]. – Živa, 64(2): 81–... abstract

Slezáková J., 2016: Perlorodka říční: stále na ústupu. – Fórum ochrany přírody, 3(1): 39–41. (HTML verze)

Slezáková J. & Volf O., 2016: Studie proveditelnosti revitalizace toků významných pro perlorodku říční. – Fórum ochrany přírody, 3(2): 35–37. (HTML verze)

Tuf I. H., 2016: Úskalí měkkýší diety. – Vesmír, 95(10): 552.

2015

Černohorská N., 2015: Zévy – mlži, kteří fotosyntetizují. [Giants Clams – Lamellibranches That Photosynthesize]. – Živa, 63(5): 233–23.

2014

Hanová K. 2014: Inventarizační průzkum akvatických a terestrických měkkýšů (Mollusca) poklesových kotlin Karvinska. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/103111

Hlaváčová H. 2014: Měkkýši (Mollusca) - biomonitoring vybraných ploch dobývacího prostoru Dolu Paskov. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://dspace.vsb.cz/handle/10084/103077

Chaloupka P. 2014: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve třech rybnících: Šídlovský rybník, Nováček a rybník Košinář. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Centrum biologie, geověd a envigogiky, 63 pp.

Kopeček R., 2014: Limitace velkých mlžů dostupností hostitelů - zhodnocení potenciálních rybích hostitelů rodu Unio v řece Bečvě. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, 40 pp.

Křeháčková P. 2014: Terciérní měkkýši z lokality Baden. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie, 54 pp. + 3 přílohy.

Osvaldová E. 2014: Měkkýši mělkovodních facií spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě. [Molluscs from the Lower Badenian shallow - water facies of the Carpathian Foredeep in Moravia]. – Diplomová práce, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, 104 pp.

2013

Galová M., 2013: Stanovištní preference velevruba tupého v povodí Bečvy. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, 28 pp.

Herzogová K. 2013: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) vrchu Jahodná u Třince. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/97810

Jandáková M., Vlach P. & Duras J. 2013: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 93–94. (poster)

Kostihová M. 2013: Globální problémy životního prostředí a měkkýši (Mollusca) v dietě člověka ve středoevropském prostoru. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/97882

Mihulková M. 2013: Badenští měkkýši z nového vrtu v Lomnici u Tišnova. Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, 35 pp.

Routnerová K. 2013: Nové nálezy badenských měkkýšů z lokality Lapugiu de Sus (Rumunsko). Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, 29 pp.

Trávníčková D. 2013: Biochemické markery v ekotoxikologii terestrických plžů. Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav biochemie, 70 pp.

2012

Bohatá L. 2012: Srovnání fauny dvou přírodních rezervací pomocí vybrané bioindikační skupiny. [ Comparison of fauna of two natural reserves on the base of selected group of bioindicators]. – Bakalářská práce, Česká zemědělská univerzita v Praze. abstract

Cápová A. 2012: Amoniti „geslinianum zóny“ v české křídové pánvi. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Čermáková E. 2012: Malakofauna údolí Radbuzy mezi Liticemi a Doudlevci v Plzni. [Malacofauna of the Radbuza valley from Litice to Doudlevce at Plzeň]. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 71 pp.

Dočkalová T. 2012: Měkkýši (Mollusca) PP Turkov (Ostrava). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92805

Dvořáková A. 2012: Kumulace vybraných kovů v lasturách slávičky mnohotvárné; využití v biomonitoringu. [Cumulation of selected metals in the shells of zebra mussel; application in biomonitoring]. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Gregorová J. 2012: Vyhodnocení významu lokalit z hlediska výskytu plžů (Gastropoda). – Diplomová práce, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta.

Hanová K. 2012: Porovnání rozdílných rekultivačních postupů poklesových kotlin na základě charakteristiky malakocenóz. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92619

Hlaváčová H. 2012: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) PR Gutské peklo (Moravskoslezské Beskydy). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92471

Holická M. 2012: Taxonomie ptačích schistosom nejen v planorbidních plžích v Evropě. – Rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext (without supplements) after free registration

Chaloupka M. 2012: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve dvou rybnících: Malý Bolevecký rybník a Senecký rybník. [The current status of the population of mussels (Bivalvia, Unionidae) in two fish ponds: Malý Bolevecký rybník, Senecký rybník]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Jágr M. 2012: Populační dynamika vybraných druhů suchozemských plžů (Mollusca: Gastropoda). – Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové. abstract

Jandáková M. 2012: Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Uniodae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník. [The current status of the population of mussels (Bivalvia, Unionidae) i two fish ponds: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Kašovská K. 2012: Hodnocení stupně zasolení vod poklesových kotlin na základě charakteristiky malakocenóz. – Disertační práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/95843

Kellnerová D. 2012: Malakozoologický průzkum břehových porostů nivy potoka Chotěbuzky. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92197

Klimša Š. 2012: Návrh managementu území Mokřady u Rondlu (Havířov) s ohledem na malakocenózy. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92086

Kosová L. 2012: Měkkýší fauna vybraných stanovišť přírodních rezervací a její využití pro bioindikaci. [The Fauna of Molluscs of selected habitats in nature reserves and its use for bioindication]. – Diplomová práce, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. abstract

Krejčíková A. 2012: Malakofauna údolí Vejprnického potoka v Plzni. [Malacofauna of the Vejprnický potok creek in Plzeň]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 42 pp.

Kubíková L., Simon O. P. & Fricová K. 2012: The occurrence of Pisidium species (Bivalvia: Sphaeriidae) in oligotrophic springs of the Blanice River catchment (Czech Republic) in relation to ecological conditions. – Biologia, 66(2): 299–307. DOI: 10.2478/s11756-011-0012-7.

Moutelíková J. 2012: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. [Holocene mollusc succession of the White Carpathian fens]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Müllerová M. 2012: Vliv slávičky mnohotvárné na společenstva zoobentosu a biodepozici. [Impact of zebra mussel on biodeposition and zoobenthos community]. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 55 pp.

Nermuť J., Půža V. & Mráček Z. 2012: Entomopatogenní a moluskoparazitické hlístice – neviditelní půdní zabijáci. [Entomopathogenic and molluscoparasitic nematodes – the Invisible Soil Killers]. – Živa (1): 10–13. abstract

Ondrová R. 2012: Využití pitev bezobratlých živočichů ve výuce biologie na středních školách. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Poukarová H. 2012: Paleontologické zpracování příležitostných odkryvů v Opatově. [Paleontological study of occasional exposures at Opatov]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Pražanová B. 2012: Malakofauna Boleveckých rybníků v Plzni. [Malacofauna of the Bolevec ponds in Pilsen]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 54 pp.

Rantuch J. 2012: Ústřicové biohermy v české křídové pánvi. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Rasulov S. 2012: Malakofauna nivy řeky Mže v Plzni - Lochotíně. [Malacofauna of the river Mze floodplain in Pilsen - Lochotin]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 51 pp.

Slanina B. 2012: Možnosti chovu měkkýšů ve škole. [Mollusca breeding options at school]. – Diplomová práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. abstract

Siegelová E. 2012: Ekologie společenstev plžů temperátních lesů se zřetelem na oblast panonského termofytika. [Ecology of temperate forest snail assemblages with attention to the area of the Pannonian Thermophyticum]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Sobotová E. 2012:  Diversita měkkýších společenstev temperátních lesů: modelový případ Křivoklátska. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Svobodová E. 2012: Srovnání vztahů druhové bohatosti suchozemských plžů a velikosti vzorkovací plochy mezi lesními a slatiništními ekosystémy. [Comparison of land snail species/area relationships between forest and fen ecosystems]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. + data

Štěrbová V. 2012: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) Hrabětického lesa (Jeseník nad Odrou). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/92706

Švanyga J., Mináriková T., Spisar O., Simon O. & Bílý M. 2012: Záchranný program perlorodky říční (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) v ČR. [The rescue program of freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) in the Czech Republic]. – Ms., AOPK ČR. (Library of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic, Prague).

Vojkovská R. 2012: Riziko ohrožení společenstev původních “velkých mlžů“ slávičkou mnohotvárnou v pískovnách a lomech Střední Moravy. [Risk of a threat of native unionid communities by zebra mussel in Moravian sandpits and quarries]. – Diplomová práce, Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci, 51 pp.

2011

Behrendt A. & Lukhaup C. 2011: Akvarijní plži. – Vašut, 64 pp., ISBN 9788072367481. Z německého originálu Schnecken fürs Aquarium přeložil Jaroslav Hofman.

Doskočilová Š. 2011: Koncepce informací o hlavonožcích v učebnicích a dětských encyklopediích. [Concepts of information about cephalopods in text books and children encyclopedia]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 57 pp.

Fuksi T. 2011: Terciérne mäkkýše z lokality Rohožník, metodika spracovania a revízia materiálu SNM z tejto lokality. – Bakalářská práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 63 pp.

Hanzlíková L. 2011: Bioakumulace těžkých kovů v makrozoobentosu: závislost koncentrace na hmotnosti organismu. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Herzogová K. 2011: Společenstva měkkýšů těšínských vápenců (česká část Těšínského Slezska). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/86972

Hrbek J. 2011: Hlavonožci a biostratigrafie jurských sedimentárních celků severních Čech. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Ježková O. 2011: Společenský význam a funkce lastur ve vybraných kulturách, opracování lasturového materiálu v traseologickém kontextu. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. abstract + fulltext after free registration

Kadavá J. 2011: Plži Přírodní rezervace Oheb. [Gastropods of NR Oheb]. Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice.

Kostihová M. 2011: Ekologicko-faunistická charakteristika suchozemských plžů (Gastropoda) hornické krajiny (Karviná-Doly). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/86770

Krajinčáková L. L. 2011: Vliv geologického substrátu na diverisitu měkkýších společenstev. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Kristková M. 2011: Rozšíření a ekologie mlžů Unionidae (Mollusca: Bivalvia) v povodí Odry v ČR. [Distribution and ecology of bivalve mollusks (Unionidae) in the Czech part of the Odra River basin]. – Bakalářská práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. abstract

Křepelová L. 2011: Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Kučera V. 2011: Malakofauna údolí Radbuzy a Úhlavy v Plzni. [Malacofauna of Radbuza and Úhlava rivers valley in Plzeň]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Leontovyč R. 2011: Druhové spektrum plžů rodu Radix a jejich význam v přenosu motolic v ČR. [Species of the genus Radix in transmission of trematodes in the Czech Republic]. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Macík J. 2011: Morfologicko-genetická studie populací mořského plže Hexaplex trunculus ze Středozemního moře. [Morphologic-genetic study of populations of salt-water gastropod Hexaplex trunculus from Mediterranean sea]. – Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice.

Mihucová S. 2011: Rozšírenie a ekológia druhu Unio crassus Philipsson, 1788 vo vybraných tokoch Ondavskej a Laboreckej vrchoviny. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Mináriková T., Spisar O. & Peltanová A. 2011: Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera): lesní hospodaření v kontextu záchranného programu. – In: Novák J., Slodičák M., Kacálek D. (eds.) Aspekty lesnického hospodaření v povodích s výskytem perlorodky říční, sborník přednášek odborného semináře, 14.9.2011, Uhlíkov. 6-16 pp.

Pankrác J. 2011: Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Plainerová M. 2011: Potrava slávičky mnohotvárné a vliv její potravní aktivity na invadovaná stanoviště. [Food of zebra mussel and impact of food activity on invaded localities]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 36 pp.

Pokorný R. 2011: Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou). – Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 18(1–2): 9–15.

Pokorný R. & Vrabec J. 2011: Malakozoologický výzkum jeskyních sedimentů ve vybraných pseudokrasových objektech Ústeckého kraje. –
Studia Oecologica 5(2): 41–43.

Soldánová M. 2011: Složení a struktura společenstev larválních stádií motolic v modelových druzích sladkovodních plžů v eutrofních prostředích ve střední Evropě. [Composition and structure of larval trematode communities in model freshwater pulmonate gastropods in eutrophic environments in Central Europe]. – Disertační práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta.

Šiřinová V. 2011: Malakofauna vrchu Krasíkov u Konstantinových Lázní. [Malacofauna of Krasíkov Hill near Konstantinovy Lázně]. –  Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, 45 pp. abstract

Šmídová P. 2011: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) břehových porostů soutoku Moravy a Desné. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/86840

Švanyga J., Peltanová A. & Mináriková T. 2011: Dokážeme účinně chránit vzácné oligotrofní vodní ekosystémy s výskytem perlorodky říční? – In: Petřivaldská K., Měkotová J., Pithart P. (eds.) Říční krajina 7, sborník příspěvků z konference, 5.-.7.10. 2011, Olomouc. 180-185 pp.

Turjaková L. 2011: Význam odumřelé dřevní hmoty v hospodářských lesích pro malakocenózy (Mollusca). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/86903

Vítek L. 2011: Analýza kovů ve tkáních škeble říční (Anodonta anatina) v řece Sázavě. [Překlad názvu: Analysis of metals in Anodonta anatina tissues in the river Sázava]. – Diplomová práce, Česká zemědělská univerzita v Praze. abstract

Žurková K. 2011: Společenstva měkkýšů těšínských vápenců (polská část Těšínského Slezska). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/87034

2011: Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. – Ministerstvo životního prostředí, 98 pp., ISBN 978-80-7212-568-5.

2010

Caháková T. 2010: Malakofauna území mezi Loktem a Horním Slavkovem. [Malacofauna of the area between Loket and Horní Slavkov]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Čermáková E. 2010: Malakofauna Českého údolí v Plzni . [The malacofauna of České údolí area at Plzeň]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Dvořáková V. 2010: Malakofauna údolí Lužnice mezi Matoušovským a Bredovým mlýnem. [Malacofauna of Lužnice river valley between Matouš and Bredo mills]. – Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta.

Gašparík M. 2010: Vplyv nadmorskej výšky a expozície na výskyt mäkkýšov v Pohronskom Inovci. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Habramová E. 2010: Bioakumulace těžkých kovů v tkáních měkkýšů. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/82907

Hiklová Z. 2010: Vyhodnotenie malakocenóz krajinných štruktúr intravilánu Štiavnické Bane. – Bakalářská práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Hegerová L. 2010: Ekologicko-faunistická charakteristika suchozemských plžů (Gastropoda) vybraných hradů Slezska. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/83033

Hubová J. 2010: Koevoluce hostitel-parazit ve vodním prostředí. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Jindrová Z. 2010: Možnosti studia (charakterizace) hemocytů měkkýšů. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Kaličáková Z. 2010: Ekologicko-faunistická charakteristika vodních malakocenóz (Mollusca) EVL Heřmanický rybník. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/82694

Kalousová J. 2010: Malakozoologie: Nálezy mořských mlžů a plžů na území Čech od paleolitu po ranný středověk. [Malacozoological Finds of Snail Fish and Bivalves from the Paleolithic to the Middle-Ages]. – Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. abstract

Košel V. 2010: Neobyčejný nález mikropopulace okružanky rohovité. [Discovery of European Fingernail Clam Micropopulations]. – Živa, 58(4): 171.

Košťáková M. 2010: Úloha humorálních (plasmových) faktorů při infekcích plžů schistosomami. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Košťálová V. 2010: Vodní a terrestričtí měkkýši PR Mazurovy chalupy. – Diplomová práce, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta. http://evskp.uhk.cz/eM569

Kotarová L. 2010: Ekologicko-faunistická charakteristika měkkýšů (Mollusca) Hončovy hůrky. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/82952

Náhunková L. 2010: Mezihostitelská specifita miracidií motolic. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Ondrová R. 2010: Digitální fotografický atlas pitev bezobratlých živočichů jako učební pomůcka pro ZŠ a SŠ. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

Osičková L. [uvedeno 2009, obhájeno 2010] 2010: Mollusca neogénu okolí Velkých Bílovic a jejich ekologické aspekty. [Mollusca of Neogene in the area around Velké Bílovice and their ecological aspects]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. + errata

Peltanová A., 2010: Měkkýši přírodní památky Hrádecká bahna [Molluscs of the Hrádecká bahna Nature Monument (Rokycany district, Czech Republic)]. Erica, 17: 123–128.

Supek T. 2010: Malakocenologické vyhodnotenie alúvia Slatiny (Vígľaš - sútok s Hronom). – Bakalářská práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Šípová B. 2010: Malakofauna okolí Dolan. [Malacofauna of Dolany Surroundings]. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni. abstract

Tajovská E. 2010: Bělokarpatská lesní prameniště - potenciální refugia lesní malakofauny? [Forest seepages in the White Carpathian Mts - potential refugia for forest mollusc fauna?]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Vaculíková M. 2010: Ekologicko-faunistická charakteristika vodních malakocenóz (Mollusca) hornické krajiny (Karviná-Doly). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/82951

Vostrý M. 2010: Imunitní systém lymnaeidních plžů a jeho interakce s trichobilharziemi. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. fulltext after free registration

Vrtílek M. 2010: Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus). [The effect of non-native bivalve species on population parameters of the European bitterling (Rhodeus amarus)]. – Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Zavoral T. 2010: Taxonomická revize rodu Anisus v České republice (Mollusca: Planorbidae). – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze. abstract + fulltext after free registration

2009

Hýblová A. 2009: Distribuce a struktura populací slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na střední Moravě. [Distribuce a struktura populací slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na střední Moravě]. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta. abstract

Kašovská K. 2009: Studium malakocenóz vybraných odvalů Karvinska. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/74384

Kubíková L. & Simon O. P. 2009: Charakteristika a oživení podhorských šumavských pramenišť s detailnějším zaměřením na rod hrachovka (Pisidium). [Characteristics and biocenosis of the Bohemian Forest’s spring areas focused on the pea clams (Pisidium)]. – Příroda, Praha, 28: 45–60.

Kukalová M. 2009: Vliv invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na původní mlže čeledi Unionidae. [The impact of zebra mussel invasion on native unionid bivalves]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta. abstract

Kunovjánková P. 2009: Měkkýši jako potrava ptáků v České republice. [Molluscs as a food of birds in the Czech Republic]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Macík J. 2008 [obhájeno 2009]: Geometricko - morfometrická studie ulit plže Hexaplex trunculus z chorvatského pobřeží jaderského moře. [Geometric - morphometric study of gastropod shells Hexaplex trunculus from Croatian coast line of the Adriatic sea]. – Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice.

Míkovcová A. 2009: Malakofauna přírodní památky Broumarské slatiny. [Molluscs of the Broumarské slatiny Natural Monument (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 16: 133–136.

Míkovcová A. 2009: Malakofauna vybraných přírodních památek okresu Pelhřimov (PP Kejtovské louky a PP Rašeliniště u Vintířova). – Acta rerum naturalium 7: 93–96.

Müllerová M. 2009: Vliv invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na společenstva makrozoobentosu. [Impact of zebra mussel invasion on benthic macroinvertebrate communities]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Myšák J. 2009: Je údolí Tiché Orlice biokoridorem pro měkkýše?. [Is the valley of the Tichá Orlice River a biocorrridor for molluscs?]. –  Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Péková A. 2009: Malakofauna a peľové zrná vybraných lokalít Západného Slovenska. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 73 pp. (prístup len v rámci Univerzity Komenského)

Pospíšilová A. 2009: Životní cyklus a populační dynamika slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha). Bakalářská. [Life history and population dynamics of zebra musel (Dreissena polymorpha)]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Řezníková I. 2009: Studium malakocenóz lomů na těšínit. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/74365

Sirovičová L. 2009: Charakteristika složení malakocenóz v závislosti na způsobu rekultivačních opatření. – Diplomová práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/74364

Šterbová M. 2009: Úloha výrůstků v ústí ulity suchozemských plžů (Mollusca: Gastropoda) při obraně proti predátorům. – Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta. abstract

2008

Blažek R. 2008: Výskyt a distribuce mnohobuněčných parazitů ve společenstvech hostitelských ryb. [Occurrence and distribution of metazoan parasites within communities of host fish]. – Disertační práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Čepičková M. 2008: Měkkýši invazní vegetace dolního Labe. [Molluscs of invasive vegetation of Labe river]. – Diplomová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 69 pp.

Černohorská N. 2008: Analýza vztahu druhové bohatosti měkkýšů (Mollusca) a velikosti vzorkovací plochy na minerotrofních slatiništích. [Analysis of relationships between the number of molluse species and sampling area size on spring fens]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Dvořáková L. 2008: Dynamika měkkýších společenstev přirozených luhů dolního Labe. [Landsnails (Mollusca, Gastropoda) of the Labe natural riverine forests. – Diplomová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 31 pp.

Gašparík M. 2008: Ekologické a ekosozologické vyhodnotenie malakofauny náplavov tokov Pohronského Inovca. – Bakalářská práce, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Kochová P. 2008: Study of Mechanical Properties of Smooth Muscle Tissue from Cellular Level. [Studium mechanických vlastností tkání hladkého svalstva od buněčné úrovně]. – Disertační práce, Západočeská univerzita v Plzni, 300 pp.

Míkovcová A., 2008: Měkkýši PR Hradec (Brdy, Hřebeny) [Molluscs of the Hradec Nature Reserve (Czech Republic, Brdy Mts)]. – Erica 15: 115–119.

Růžičková M. 2008: Zprůtočnění odstaveného ramene Blanice – významná stavba k ochraně perlorodky říční. – Ochrana přírody, 63(3): 8–10.

Růžičková S. 2008: Faktory ovlivňující sukcesi lesních malakocenóz na území CHKO Bílé Karpaty. [Factors influencing the succession of forest mollusc assemblages in the White Carpathians PLA]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Vláčilová A. 2008: Vliv fyzikálně - chemických parametrů na rychlost růstu invazního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v lomu Výkleky. [Influence of physical and chemical factors on the speed of growth of the invasive zebra mussel (Dreissena polymorpha) in the quarry Výkleky]. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Vrtílek M. 2008: Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae). [Coevolutionary relationships between bitterling fishes (Acheilognathinae) and freshwater mussels (Unionidae)]. – Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

2008: Živé srdce Evropy: lačník stepní. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2008: Živé srdce Evropy: modranka karpatská. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2007

Bílý M. & Simon O. 2007: Water quality issues in the protection of oligotrophic streams with the occurrence of  pearl mussel (Margaritifera margaritifera) in the Czech Republic. – Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, 21: 21–30.

Čerman M. 2007: Malakocenologické pomery širšieho okolia Starej Tisy. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Čížková M. 2007: Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů. [Models and experimental evaluations of endocrine disruption in water animals]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Danková P. 2007: Ekologické, zoogeografické a ekosozologické vyhodnotenia tanatocenóz malakofauny z náplavov tokov Špišskej Magury. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Filipová L. 2007: Substrátové preference slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha, Pallas 1771). [Substrate preferences of zebra musel (Dreissena polymorpha, Pallas 1771)]. –  Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Hýblová A. 2007: Historie a současný stav rozšíření slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) na území České republiky a Slovenska. [Past and present state of distribution of zebra musel (Dreissena polymorpha) in Czech and Slovak Republic]. –  Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta.

Kablásková L. 2007: Larvární stádia motolic předožábrých plžů (Orthogastropoda) ve střední Evropě. [Larval stages of trematodes of Orthogastropoda (Mollusca) in Central Europe]. – Diplomová práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta.

Kablásková L. 2007: Larval trematodes (Digenea) of the great pond snail, Lymnaea stgnalis (L.), (Gastropoda, Pulmonata) in cental Europe: a survey species and key to their identification. – Rigorózní práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta.

Kašovská K. 2007: Revizní výzkum měkkýšů (Mollusca) bývalé přírodní rezervace Loucké rybníky (Karviná - Louky). – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/63345

Kubajko M. 2007: Kelnatky české křídové pánve. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 180 pp.

Lysý Z. 2007: Měkkýši z lokality Oslavany (baden,karpatská předhlubeň). [Molluscs from the locality Oslavany (Badenian, Carpathian Foredeep)]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Ondruch D. 2007: Hřbitovy a jejich význam pro malakofaunu města Ostravy. – Bakalářská práce, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. http://hdl.handle.net/10084/63368

Péková K. 2007: Mäkkýše (ulitníky a lastúrniky) z oblasti Devínskej Kobyly. – Bakalářská práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 43 pp.

Sedláčková P. 2007: Spondylové šperky v neolitu na území České republiky. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. fulltext after free registration

Smieško P. 2007: Výskum malakocenózy Jablunkovského medzihoria a Turzovskej vrchoviny. – Diplomová práce, Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Svobodová E. 2007: Závislost mezi velikostí vzorkovací plochy a počtem druhů/kusů suchozemských plžů v lesních ekosystémech. [Relationships between sample plot size and number of species/individuals of forest land snails]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Ungerman S. 2007: Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. [Amulette in den kindergräbern auf dem frühmittelalterlichen gräberfeld in Dolní Věstonice - Na pískách]. – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 42(1): 221–237.

Zavoral T. 2007: Revize rodu Anisus a Gyraulus (Mollusca, Planorbidae) v České republice. [Revision of genus Anisus and Gyraulus (Mollusca, Planorbidae) in Czech Republic]. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 28 pp.

2007: Živé srdce Evropy: perlorodka říční. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2007: Živé srdce Evropy: praménka rakouská. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2007: Živé srdce Evropy: velevrub tupý. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2007: Živé srdce Evropy: vrkoč bažinný. – (Filmový dokument), Česká televize, 2 minuty, stereo, poměr 16:9.

2006

Ardon R. 2006: Fosílne mäkkýše Sandbergu. – Bakalářská práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 40 pp.

Blažek R. & Gelnar M. 2006: Temporal and spatial distribution of glochidial larval stages of European unionid mussels (Mollusca: Unionidae) on host fishes. – Folia Parasitologica, 53(2): 98–106.

Csölleová A. 2006: Malakocenózy opustených kameňolomov južnej časti Malých Karpát. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 84 pp.

Černohorská N. 2006: Vztahy mezi počtem druhů měkkýšů (Mollusca) a vzorkovací plochou na příkladu prameništních slatinišť. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Homolová S. 2006: Imunitní reakce měkkýšů. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Kořínek P. 2006: Paleontologie miocenní lokality Česká Třebová (zpracování sbírky I.Peka). – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Myšák J. 2006: Malakofauna přírodní rezervace Hemže - Mýtkov (přírodní park Orlice). [Molluscs of natural preserve Hemže - Mýtkov]. – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 43 pp.

Růžičková S. 2006: Společenstva měkkýšů lesních lokalit v různých sukcesních stádiích na území CHKO Bílé Karpaty. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Ryvolová K. 2006: Interakce mezi mlži a kryptosporidiemi. [Interaction of shellfish with cryptosporidia]. – Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta.

Sadák D. 2006: Odpověď malakocenóz na vegetační gradient lesních mikrostanovišť. [Response of molluscan communities to vegetation gradient of forest microhabitats]. – Diplomová práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 79 pp.

2005

Adamec P. 2005: Vodní malakofauna horního toku Ohře. [Aquatic malacofauna of the upper course of the Ohře River]. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Ruprechtová M. 2005: Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Uvírová I. & Uvíra V. 2005: Význam pískoven při šíření invazního plže Dreissena polymorpha v říční krajině. – In: Měkotová J., Štěrba O. (eds) Říční krajina, sborník z konference Univerzita Palackého Olomouc.

- jpl - 2005: Americký měkkýš změnil fungování mokřadních ekosystémů jihovýchodní Asie. – Ochrana přírody, Praha 7: 208.

2004

Bruyne R.,H. de 2004: Encyklopedie ulit a lastur. – Rebo Productions CZ, Dobřejovice, 336 pp., 1. vydání.

Graber C. & Suter H. 2004: Jak vyhnat plže ze zahrady. – Víkend.

Kepka P. 2004: Měkkýši lomů. – Diplomová práce.

Macho D. 2004: Vodní malakofauna řeky Radbůzy. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Petr J. 2004: Smrtelná krása léčí. – VTM, 58(11): 40–41.

Reichard M. 2004: Rozmnožování hořavky duhové I. Soužití s mlži. – Živa, (6): 268–270.

Richterová P. 2004: Malakocenózy topoľových lignikultúr vybraných lokalít v derivačnom území vodného diela Gabčíkovo. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 78 pp.

2003

Horsáková J. 2003: Přehled zástupcú dvoukřídlého hmyzu parazitujících na měkkýších. – In: Zoologické dny Brno 2003, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003 Brno p. 80.

Lopatová P. 2003: Suchozemská malakofauna Sedmihoří. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

2002

Bartoš M. 2002: Rozvoj populace invazního druhu mlže - slávičky mnohotvátné (Dreissena polymorpha, Pallas) na pískovně Poděbrady. – Diplomová práce, PřF UP, depon in: katedra ekologie Olomouc, 66 pp., přílohy 32 pp.

Chlupáč I., Čermák M. & Zdobnická N. 2002: Radvan Horný sedmdesátiletý. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 171(1-4): 68–80.

Hluchý M. 2002: Plzák španělský – pohroma našich zahrádek. – Zahrádkář, 34(9): 16–17.

Hudcová M. 2002: Malakofauna PR Lopata a okolí. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Velková L. 2002: Malakofauna okolí Mariánských Lázní. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, 49 pp. abstract

2001

Alexandrowicz W. P. 2001: Molluscan assemblages from deposits filling small karst forms in the Tatra mountains (Southern Poland). [Združbe moluskov v zapolnitvah manjših kraških oblik v Tatrach (Južna Poljska)]. – Acta Carsologica Ljubljana 30/1, 9: 125–142.

Bílý J. 2001: Vodní malakofauna rybníků Kovářovska. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Ditrich O. 2001: Agresivně se šířící škodlivý plzák. – Životné prostredie, Veda, Bratislava, 35(2): 102–104.

Dlouhá E. 2001: Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Dvořáková J. 2001: Vodní malakofauna horního toku řeky Úslavy. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Hasalová L. 2001: Malakofauna vrchu Kozelka a okolních vulkanických elevací v okolí Manětína. – Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni.

Houdek Z., 2001: Měkkýši NPR Chejlava a okolí [Mollusca of the Chejlava´s wood and surroundings]. – Erica, 9: 111–122.

Kepka P. 2001: Suchozemští měkkýši moravských vápencových lomů. – Bakalářská práce, Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia, České Budějovice.

Papáneková Z. 2001: Možnosti hodnotenia ekosystémov prostredníctvom indikačných vlastností mäkkýšov na príklade rieky Hron. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 66 pp.

2000

Bezděčka P. 2000: Schránky měkkýšů jako příležitostné úkryty mravenců. – Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, 5: 115–119.

bo 2000: Dlouhověkost perlorodek. – Ochrana přírody, Praha, 55(8): 239.

jsk 2000: Sépie s touhou žít po způsobu druhého pohlaví. – Ochrana přírody, Praha, 55(1): 14.

1999

Blažek R. 1999: Distribuce larválních stadií měkkýšů (Mollusca: Unionidae) v populacích hostitelských ryb. – poster

Ditrich O. 1999: Kalamitní výskyt plžů v Litomyšli a okolí a návrh opatření vedoucích k jejich tlumení. – Ms., depon in: Městský úřad Litomyšl, Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice, 7 pp.

Halgoš J. 1999: Hromadný výskyt lastúrnika Anodonta woodiana (Lea, 1834) na Slovensku. – Folia faunistica Slovaca, Bratislava, 4: 25.

Chmelař J. 1999: Revizní výzkum malakofauny Moravskoslezských Beskyd - Oblast Lysé hory, Smrku a Čertova mlýna. – Diplomová práce, Katedra zoologie a antropologie PřF UP Olomouc, 89 pp. + 9 pp. příloh.

Rejl J., 1999: Další nález slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) v Labi. [Further new found of the Dreissena polymorpha in the river Labe]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 7: 159–160.

1998

Andres J., Fišer J., Jüttner L. & Velecká I. 1998: Population dynamics of Bithynia tentaculata. – Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica 37: 7–34.

Ducháč V. & Cajska M., 1998: Nález slávičky mnohotvárné (Dreissenia polymorpha) v Labi v Hradci Králové. [The found of the species Dreissenia polymorpha in the river Labe in Hradec Králové]. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 6: 103–106.

Hladilová Š. & Pek I. 1998: Ústřice přirostlé k ulitám břichonožců - pozoruhodné fosilie z lokality Rudoltice (miocén, spodní baden). – Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 5(2): 60–63.

Pálka J. 1998: Příběh perlového ornátu. – (Filmový dokument), Česká televize, 14 minut, stereo, poměr 4:3. abstract

Pálka J. 1998 [© 1996]: Videoatlas chráněných a ohrožených druhů: Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). – (Filmový dokument), Česká televize, 9 minut, stereo, poměr 4:3.

1997

Absolon K. 1997: Hlemýžď zahradní. – Ochrana přírody, Praha, 52(3): 80–81.

Čihák K. & Hromádko M. 1997: Plži jako zavazadla skřivana. – Živa, 45(2): 77.

Hoffmann A. & Pokorný J. 1997: Praménka rakouská opět v Praze. – Živa, 45(2): 77.

Holec P. & Kernátsová J. 1997: Cicavce (Mammalia) a ulitníky (Gastropoda) vrchného pleistocénu mladopaleolitického táboriska v Trenčianskych Bohuslaviciach. – Mineralia Slovaca Bratislava, 29: 234–236.

Kruppová R. 1997: Malakologické hodnotenie lužného lesa rieky Moravy v podmienkach so záplavami a bez záplav v NPR Horný les. – Diplomová práce, Univerzita Komenského v Bratislave, 94 pp.

Páník J., 1997: Vodní měkkýši (Mollusca) dolního toku řeky Úslavy [Water molluscs in the down stream of Úslava river (West Bohemia)]. – Erica, 6: 61–66.

Sloup R., 1997: Stručný přehled stavu malakofauny v připravované rezervaci Čepičná-Chanovec (okr. Klatovy) [Brief summary of malakofauna state in a bling-prepared reservation Čepičná-Chanovec]. – Erica, 6: 67–72.

1996
Anonymus 1996: Perlorodka v oblasti trojmezí "Čechy - Bavorsko - Sasko". Ekosystém perlorodkových vod a jeho ochrana. – Ministerstvo život. prostř., Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung, Povodí Ohře, Plzeň, 67 pp.

1995

Anonymus 1995: Levotočivý šnek s pravotočivou schránkou. – Vesmír, 74(2): 114.

Hohausová E., Jurajda P., Thick L. & Smith C. 1995: Ichtyofauna a mlži odstavených ramen řeky Moravy na okrese Uherské Hradiště. – Zpráva o provedeném průzkumu, ÚEK AV ČR Brno, 36 pp.

Honěk A. 1995: Distribution and shell colour and banding polymorphism of the Cepaea species in Bohemia (Gastropoda: Helicidae). – Acta Soc. Zool. Bohem., 59(1-2): 63–77.

Honěk A. 1995: Geographic distribution and shell colour and banding polymorphism in marginal populations of Cepaea nemoralis (Gastropoda: Helicidae). – Malacologia, 37(1): 111–122.

Jeník J. 1995: Vojen Ložek: badatel napříč vědami a do hloubky času. – Živa, 43(2): 93.

Kučeravý A. 1995: Mäkkýše (Mollusca) dolného Pomoravia (Slovensko). – Zbor. Slov. nár. Mus., Prír. vedy, 41: 39–46.

1993

Baumanová R. 1993: Molluscan assemblages in the surroundings of the Rokytka brook (Prague area). – Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57(2): 81–85.

Bičík V. & Pek I. 1993: Ulity drobných plžů ve voletech hrdliček. – Živa, 41: 133.

Hubatá J. 1993: Malakofauna Černic a okolí. – Diplomová práce, Kat. biol. Západočes. Univ. v Plzni, Plzeň.

1992

Avagnina G. 1992: Chov slimákov. – Vydavatelstvo NOI, Bratislava, 95 pp.

1991

Coufalová I. 1991: Měkkýši Lednických rybníků. – Diplomová práce (msc.), depon in Brno: Fac. Sci., Masaryk Univ. PřF Masarykova Univerzita Brno, 98 pp.

Kasprzak K. & Šporka F. 1991: Pisidium casertanum (Poli) (Sphaeriidae, Bivalvia) v tatranských jazerách. – Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 31: 183–190.

1989

Anonymus (jp) 1989: Jak se rodí perly. – Květy, 77: 66–67.

Kroupa O., 1989: Praktische Anleitungen zum Fotografieren der Gehäuse für malakologische Veröffentlichungen. – Folia Malacologica, 3: 103–120. DOI: 10.12657/folmal.003.007.

1987

Ditrich O. & Štěrba J. 1987: Zur Bestimmung von Schneckengehäusen der Untergattung Galba bei parasitologischen Untersuchungen. – Angew. Parasitol., 28: 47–51.

1985

Hoffmanová K. 1985: Lokalita výskytu vřetenatky mnohozubé. – Živa, 33(1): 36.

1984

Čermák M. 1984: Okružák ploský. – Akvárium terárium, Praha, 27(2): 26.

1983

Badík M. 1983: Fauna periodických tůní v prostoru Střeně a možnosti její ochrany. – Diplomová práce, kat. zoologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. 100 pp.

Jeník M. 1983: Příspěvek k ekologii suchomilky obecné. – Živa, 31(1): 22–23.
Jeník M. 1983: Páskovky - nejpestřejší příslušníci naší malakofauny. – Živa, 31(5): 184–186.

1982

Anonymus (vr) 1982: Vřetenovka krkonošská – Cochlodina corcontica. – Krkonoše, 15,1982(3): 7.

Hoffmanová K. 1982: Zajímavosti ve zbarvení plamatky lesní. – Živa, 30(2): 64.

1980

Dlouhý E. 1980: Konec perlorodky říční v Černém potoce. – Památky a příroda, 5(1): 60.

1978

Absolon K. 1978: Měkkýši na lokalitě Rybniště u Skořenic. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, oddíl Ochrana přírody a krajiny, KSSPPOP Východočeského kraje, Pardubice, Východočeské muzeum Pardubice č. 10: 109–112.

Ditrich O. & Kroupa O. 1978: Nález hlemýždě Helix aspersa Müll. v Mohelnu na Moravě. – Památky a příroda, 6: 379.

1977

Ditrich O. & Vojtek J. 1977: Příspěvek k poznání helmintofauny našich gastropod. – Fol. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brunensis, 18(9): 5–45.

1974

Ditrich O. 1974: Malakofauna brněnských skleníků. – Práce botanického a zoologického klubu přírodovědného v Brně, 1974: 13–19.

Walter Klemm (1898-1981) (bibliography)
Klemm W. 1974: Die Verbreitung der rezenten Land-Gehäuse-Schnecken in Österreich. – Wien, 503 pp.

Ziegler V. 1974: Čeleď Plerotomariidae SWAINSON, 1840 (Mollusca, Gastropoda) z české křídové pánve. – Kandidátská disertační práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 119 pp.

1973

Kollárová-Andrusovová V. & Kochanová M. 1973: Molluskenfauna des Bleskový prameň bei Drnava (Nor, Westkarpaten). – Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 234 pp.

1972

Dirlbek K. 1972: Hlemýžď plamatka lesní zpestřuje jídelníček brhlíka. – Živa, 20(4): 153.

Beranová M. 1972: Hlemýžď zahradní - Helix pomatia Linné – postní jídlo středověkých mnichů v Čechách?. – Archeologické rozhledy, XXIV, 5: 577–578.

1969

Jozef Švagrovský (1921–1985)
Švagrovský J. 1969: Sarmat Československa a jeho fauna mäkkýšov. – Doktorská disertační práce, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 645 pp.

1968

Balon E. K. 1968: Pinna nobilis miesto ustríc. – Živa, 16(2): 64–65.

1966

Hořínek V. 1966: Nález plže Cernuella neglecta (Draparnaud) na Benátecku. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 135: 65–68.

1965

Houša V. 1965: Rozmnožení rapany (Rapana bezoar L.). – Živa, 13(1): 28–30.

1964

Brtek J. & Rothschein J. 1964: Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des Tschechoswakisch Abschnittes der Donau. – Biologické práce, 10(5): 1–62.

Volfová-Papšová J. 1964: Závislost morfologických znaků čeledi Marginellidae H. a A. Adams, 1853, na litofacii a jejich význam pro taxonomii. – Manuscript, Kandidátské minimum, Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 29 pp.

1962

Chyský V. 1962: Vzácný plž lačník stepní (Zebrina detrita Müll.) od Podlešína na Slánsku. – Živa, 5(10): 189.

1959

Hubáček J. 1959: Príspěvek k malakozoologickčmu výzkumu okresu uherskohradištského. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 128(2): 183–187.

1957

Ivan Hrubý
Hrubý I. 1957: Měkkýší fauna východní části Svitavské plošiny. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 126(1): 73–83.
Hrubý I. 1964: Plž Pupilla muscorum (L.) na zamokřené louce u Svitav. – Acta Musei Reginahradecensis, serie A Hradec Králové, 6: 269–270.
Hrubý I. 1964: Výskyt plže Delima ornata (Rssm.) u Moravské Třebové. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 133(4): 223.
Hrubý I. 1965: Plž Orcula dolium (Drap.) v Hřebečském hřebenu u Svitav. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 134: 131.
Hrubý I. 1966: Výsledky výzkumu malakofauny v Hřebečském hřebenu u Svitav. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 135(3): 157–162.
Hrubý I. 1966: Revize měkkýšů lokality "Skalní stěna" u Morvské Třebové. – Práce muzea v Hradci Králové, Acta Musei Reginahradecensis, serie A, Hradec Králové, 7: 91–96.
Hrubý I. 1969: Belgrandiella slovenica Ložek et Brtek, 1964 na Moravě. [Belgrandiella slovenica Ložek et Brtek, 1964 in Moravia]. – Acta Musei Reginahradecensis, serie A, Hradec Králové, 10: 29–30.
Hrubý I. 1970: Měkkýši "Vysokého lesa" u Poličky. – Práce muzea v Hradci Králové, Acta Musei Reginahradecensis, serie A, Hradec Králové, 12: 13–15.
Hrubý I. 1972: Zpráva o výzkumu malakofauny v údolí Křetínky. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 141: 182–185.
Hrubý I. 1976: Příspěvek k poznání biologie pallescentní formy plže Zonitoides nitidus (Müll.). – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 145(3): 138–145.
Hrubý I. 1978: Vodní plž - praménka rakouská v Litomyšlské zahradě. – Památky a příroda, praha, 3(7): 442.
Hrubý I. 1980: Plž Bythinella austriaca (Frfld.) v intravilánu větších obcí okresu Svitavy. – Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 12: 83–86.
Hrubý I. 1980: Poznámka k výskytu plže Bythinella austriaca (Frauf.) na lokalitách člověkem pozměněných. – Přírodov. Sbor. Západomorav. Muz. v Třebíči, 11: 51–56.
Hrubý I. 1980: Poznámky k výskytu plže Bythinella austriaca (Frfld.) v Nedošínském háji u Litomyšle. – Časopis národního musea, oddíl přírodovědný, 149(3-4): 177–180.
Hrubý I. 1981: Plž praménka rakouská jako indikátor stavu životního prostředí. – Živa, 29(1): 21–22.

1956

Hejtmánek M. 1956: Velevrub malířský a filtrace vody. – Živa, 42(4): 70–73.

Jánský L. 1956: Suchozemští měkkýši okolí Vranovské přehrady. – Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná, Praha, 125: 48–52.

1955

Bártík M. & Dyk V. 1955: Perlotvorka říční v Černém potoce u Vidnavy. – Ochrana přírody 10: 170–173.

1953

Ján Brtek (1926–2005)
Brtek J. 1953: Príspevok k poznaniu rozšírenia niektorých pre faunu ČSR nových alebo málo známych pontokaspických drahov živočíchov v Dunaji. – Biológia (ča­sopis SAV), Bratislava, VIII(4): 297–309.

Houša V. 1953: Stepní měkkýši u Čáslavi. – Vesmír, 32(2): 68.

1950

Červený J. & Novák K. 1950: Chov, sběr a výkrm hlemýždě zahradního. – Sbírka přír. Rádce zemědělce 138, Nakl. Brázda, Praha, 57 pp.

1944

Dvořák M. 1944: Bahenka živorodá ve Vltavě. – Vesmír, XXII(6): 130.

1943

Duchoň J. 1943: Arianta arbustorum Müll. dev. sinistrorsa. – Věda přírodní, Praha, 22(3): 75.

1940

Jandl M. 1940: Další dvě nová naleziště praménky rakouské Bythinella austriaca Frfld na Moravě. – Příroda, Brno, 33(6): 179.
Jandl M. 1941: Měkkýši údolí řeky Oslavy. – Příroda, Brno, 34(3): 75.
Jandl M. 1943: Malacozoologické poměry okolí Vranovic a Uherčic. – Příroda, Brno, 36(2): 36–37.
Jandl M. 1945: Měkkýši okolí Nového Města na Moravě. – Příroda, Brno, 37(8): 254–255.
Jandl M. 1949: Malakozoologický výzkum Chřibů. – Příroda, Brno, 42(9–10): 152–153.

Camillo Mell (1878–1965)
Mell C. 1940: Laciniaria biplicata var. bohemica Clessin, eine merkwürdige Schnecke von der Ruine Schreckenstein an der Elbe. – Natur und Heimat: 11(1): 1–7.

1938

Bohumil Burian (1875–1956)
Burian B. 1938: Někteří měkkýši konického krasu. – Časopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci, Olomouc, 51: 169–170.

Josef Hlouška
Hlouška J. 1938: O chovu hlemýžďů. – Zprávy tisk. služ. svazu výzk. úst. zeměď. v Praze, 50: 8 pp.

Oldřich Kapler (1915–1998)
Kapler O. 1938: K nové situaci na jižní Moravě. – Příroda, Brno, 31: 269–270.
Kapler O. 1939: Ze života vyšších lupenonožců (Euphyllopoda). – Příroda, Brno, 32(2): 49–55.
Kapler O. 1939: K operacím ploštěnek. – Příroda, Brno, 32: 223–224.
Kapler O. 1940: Nová naleziště praménky rakouské – Bythinella austriaca Frfld na Moravě. – Příroda, Brno, 33(1): 30–31.
Kapler O. 1950: Předběžná zpráva o výskytu a biologii praménky Bythinella austriaca Frfld. ve Slezsku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 11(1): 112.
Kapler O. 1950: Z biologie Paludina vivipara Muell. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 11(1): 112.
Kapler O. 1955: Viviparus viviparus morpha modestus, morpha nova. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 16: 89–95.
Kapler O. 1956: Malakozoologické poznámky z prameniště Moravice. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 17: 597–598.
Kapler O. 1958: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Hrubého Jeseníku. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava, 19: 151–152.
Kapler O. 1965: Plži rodu Theodoxus a transport měkkýšů. – Živa, Praha, 13(3): 112–113.
Kapler O. 1970: Rozšíření plže Viviparus contectus (Mill.) morpha modestus (Kapler). – Čas. Slez. Muz. (A), Opava, 19(2): 135–136.
Kapler O. 1980: ??? Článek o pohybu rapan. – Živa, Praha, 28(?): 101.
Kapler O. 1982: ??? Článek o odchovu rapan. – Živa, Praha, 30(?): 62–63.
Kapler O. 1985: Vývoj ostranky hrbolaté. – Živa, Praha, 33(6): 222–224.
Kapler O. 1989: Jak dlouho může "sloužit" ulita? – Živa, Praha, 37(4): 172.
Kapler O. 1997: Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou. – Živa, Praha, 45(3): 127.

1937

RNDr. Antonín Culek (1904–1955)
Culek A. 1937: Nový výskyt praménky rakouské (Bythinella austriaca) v Čechách. – Vesmír, 15: 242.
Culek A. 1940: O nálezu dvou vzácných víčkatých plžů. – Podoubraví, Čáslav, 12: 3–4.
Culek A. 1944: Zajímavé společenstvo plžů s ulitou na zříceninách hradu Ohebu v Železných horách. – Rozpravy II. Třídy České akademie, Praha, č. 38: 1–25, tab. I-IV.
Culek A. 1954: O některých zajímavých formách československých plžů. – Vesmír 33(3): 106–107.

1936

Vladimír Balthasar (1897–1978)
Balthasar V. 1936: Limnologické výzkumy v slovenských vodách. – Práce Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, Bratislava, 19: 1–75.

1933

Leontin Baťa (1885–1952)
Baťa L. 1933: Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech (Mollusca). – České Budějovice, 36–37.

Přemysl Bohuslav (1899–19??)
Bohuslav P. 1933: Pěstěni tkáně srdečního atria Arion empiricorum in vitro. – Příroda, Brno, 26(5): 113–118.

1932

Hoffmann H. 1932: Ueber eine Vitrinidae aus dem Riesengebirge. – Archiv für Molluskenkunde, 64: 197–207.

1930

Japp G. & Pelíšek R. 1930: Hydrozoologická pozorování. – In: Černý N. & Pelíšek R. (eds): Vlastivěda střední a severní Moravy, díl I. Přírodní poměry střední a severní Moravy, Kroměříž, 559 pp., Mollusca: 289–292.

1925

?Ladislav Halík (1903)
Halík L. 1925: Ohlodávání vlastní skořápky u plže Succinea putris L. – Věda přírodní, Praha, 6(1): 21–22.

1920

Alois Dichtl (1882–1936)
Dichtl Al. 1920: Příspěvek k oekoloqii dýchání a pohybu u plovatky (Limnaea stagnalis L.). – Příroda, Brno, , XIV(7): 204–207.
Dichtl Al. 1928: Nové zprávy o dýchání mlžů. – Příroda, Brno, XXI(9): 256–258.
Dichtl Al. 1932: Stříkání velevrubů. – Příroda, Brno, XXV(7): 254–256.
Dichtl Al. 1937: Specializace brouků pro lov hlemýždů. – Příroda, Brno, XXX(3): 87–88.

1917

Heinrich Ankert (1870–1954)
Ankert H. 1917: Schnecken im Winter. – Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 49(3): 140–142.
Ankert H. 1917: Anton Schmidt †. – Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 49(4): 152–153.
Ankert H. 1922: Die Molluskenfauna des Elbeauswurfes bei Leitmeritz. – Archiv für Molluskenkunde, 54: 6–11.
Ankert H. 1930: Die Wandermuschel. Dreissensia polymorpha Pallas. – Natur und Heimat, Ústí nad Labem, 1(3): 84–85.
Ankert H. 1943: Die Schwimmschnecke Neritina fluviatilis L. – Natur und Heimat, Ústí nad Labem, 13(2): 77–73.

Ludwig Freund (1878–1953)
Freund L. 1917: Die Literatur über die Molluskenfauna Böhmens. – Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 49: 85–94.

1916

Absolon K. 1916: Z výzkumných cest po krasech Balkánu. – O balkánské temnostní zvířeně. – Zlatá Praha, 33(51): 609–612.

Absolon K. 1916: Z výzkumných cest po krasech Balkánu. O balkánské temnostní zvířeně. – Reprint: Speleo, 32: 65–69.

1915

Edward Babák (1873–1926)
Babák E. 1915: K proměnlivosti měkkýšů. – Lékařské rozhledy (Biologické listy), Praha 22(12): 531–539.

L. Böhm
Böhm L. 1915: Die Weichtierfauna. – Zehnter Bericht des Lehrerklubs für Naturkunde (Sektion des Brünner Lehrerveireines) für die Jahre 1909 bis 1914 (Abhandlungen, část "Bezirkskunde des Brünner Gebietes"), Brno, 1–15.
Böhm L. 1925: Über das Vorkommen der Bythinella austriaca Frauenfeld in der Umgebung von Brünn. – VIII. výroční zpráva komise na přírodní výzkum Moravy a Slezska (žup moravských a slezských) v Brně za léta 1914–1924, Brno, p. 32.
Böhm L. 1925: Über heutiges Vorkommen des Zonites verticillus. – VIII. výroční zpráva komise na přírodní výzkum Moravy a Slezska (žup moravských a slezských) v Brně za léta 1914–1924, Brno, 32–33.

1911

Kafka J. 1911: Studien auf dem Gebiete der Tertiaerformation Böhmens. – Archiv für naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen, 14(4): 1–91.

1910

Weinzettl V. 1910: Gastropoda českého křídového útvaru. – Palaeontographica Bohemiae, (8): 56 pp. + 7 tabs.

1906

Emanuel Kalenský (1850–1926)
Kalenský E. 1906: Měkkýši. – In: Vepřek P. et al.: Chrudimsko a Nasavrcko díl I., Obraz přírodní, Chrudim, 316–324.

1900

Czižek J. 1900: Ueber Tachea nemoralis (zápis přednášky). – Verhandlungen des naturfor­schenden Vereines in Brünn, Brno, XXXVIII(1899): 43.

Josef V. Hora (1836–1918)
Hora J. V. [probably 1900]: Otavské perly a chov perlorodky říčné. – J. F. Pavelec, Strakonice, 9 pp.

1899

František Slavík (18??–1???)
Slavík F. 1899: O vápencích neogenových u Čejkovic a Čejče severozápadně Hodonína. – Sitzungsberichte der königlichen Böhmischen Gesselschaft der Wissenschaften. Mathematisch - naturwischenschaftliche Classe, 1898(33): 1–6.

1898

František Dvorský (1846–1917)
Dvorský F. 1898: Fauna moravská (V. Měkkýši [Mollusca]). – Vlastivěda moravská (Přírodní poměry Moravy) Brno díl I, seš. 9-13: 364–365.

1895

Smyčka F. 1895: Seznam měkkýšů z okolí Drahanovic u Olomouce. – Vesmír, 25(1): 10–11.

1894

Košťál J. 1894: Příspěvek ku poznání kopulačního apparatu u Limacopsis coerulans Simroth. – Věstník královské české společnosti náuk, 46: 1–15, tab. XIX–XXII.

1887

František Jandečka (1872–1940)
Jandečka F. 1887: Příspěvek k fauně břichonožců (Gastropodů) okolí Staro-Boleslavského. – Vesmír, 17(4): 47.
Jandečka F. 1934: Sur la faune des mollusques des Postupice en Boheme (Měkkýší fauna okolí Postupic na Benešovsku). – Sborník zoologického oddělení Národního musea v Praze, I: 41–43.
Jandečka F. 1935: Měkkýší fauna hradní zříceniny Hláska u Senohrab. – Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná, Praha, 109: 97–99.
Jandečka F. 1939: Jarní náplavy středolabské. – Časopis Národního Muzea, Řada Přírodovědná, Praha, 113: 97–103.

1882

Kafka J. 1882: Plovatka bahenní. – Vesmír, 11(21): 251.
Kafka J. 1891: Výzkumy zvířeny ve vodách českých. II. Zvířena českých rybníků. – Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech, 8(2): 1–91.

1881

Antoni Ślósarski (1843–1897), Antoniego Ślósarski
Ślósarski A. 1881: Klika słów o rozwoju skójki (Anodonta Cuv.). – Kosmos, Lwów, 6: 27–35.

1880

-g- 1880: Z výletu. – Vesmír, X(5): 49–50.

1868

Alfred Slavík (1847–1907)
Slavík A. 1868: Monografie českých měkkýšů zemských i sladkovodních. – Archiv pro přírodovědné prozkoumání Čech, Praha, I(4): 79–135, 5 tables.
Slavík A. 1869: Die Alluvialbildungen von Byšic, Lysá und Chrudim. – Arbeiten der geologischen Section in den Jahren 1864-1868, 277–281.

1866

Haslinger F. 1866: Bericht über eine Exkursion auf die Polauer Berge. – Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, Brno, 4(1865): 79–80.

1862

August M. Glückselig (1809–1870)
Glückselig A. M. & Schöbl J. 1862: Die Fauna der Umgebung von Carlsbad, Marienbad und Franzensbad, vom naturhistorischen und medizinisch-geschichtlichen Standpunkte. – Praha–Karlovy Vary.

František Novotný (1839–1879)
Novotný  F. 1862: Mlži v Čechách žijící. – Živa, 10(2): 97–134.

1860

Josef Schöbl (1837–1902)
Schöbl J. 1860: Die Land- und Süsswassermollusken Böhmens. – Lotos, Praha, 10: 76–79.

1853

Emanuel Purkyně (1831–1882)
Purkyně E. 1853: Hlemejžď. – Živa, 1(6): 175–178. tab. 8; 1(7): 205-213.


 

Copyright © 2021   Published by authors   Valid HTML
          4.01!
Updated: