logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Juraj
       Čačaný

 

Mgr. Juraj ČAČANÝ

P: Devínska Nová Ves č. d. 6237, 84107 Bratislava, Slovensko, tel. +421 905 721 252

Z: Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, SK-81006, Bratislava 16, tel:00421-259349116, e-mail: juraj.cacany@gmail.com


 

List of malacological publications

2016

Čačaný J. & Čejka T. 2016: Mäkkýše (Mollusca) pohoria Burda [Mollusca of the Burda Mts. (South Slovakia)]. – Ochrana prírody, (27): 45–47.

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 21-April-2015. Creative Commons License

2014

Čejka T. & Čačaný J., 2014: The first record of the Turkish snail (Helix lucorum L., 1758) in the Slovak Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 124–125. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 18-December-2014. Creative Commons License

Čejka T., Čačaný J. & Horsák M., 2014: Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine. [First record of a viable population of the land snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in the Danube lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 1–5. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 18-January-2014. Creative Commons License

Holienková B. & Čačaný J., 2014: Malakofauna mokradí Bielych Karpát. [Wetland molluscan fauna of the White Carpathian Mts. (Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 13: 116–123. Creative Commons License

2013

Čačaný J., Čejka T. & Pišút P. 2012: Mäkkýše Slovanského ostrova pri Bratislave a poznámky ku genéze lokality. – Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 58: 103–111.

2012

Čačaný J., 2012: Suchozemská malakofauna malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov. [Terrestrial molluscan assemblages in alder alluvial forests and adjacent forests in the Small Carpathians (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 1–12. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 20-January-2012. Creative Commons License

Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L., 2012: Zvyšky bratislavských lužných lesov – významné refúgium podunajskej malakofauny. [Remnants of alluvial woodland in a urbanised area – important refuge for Middle-Danubian land gastropods (Bratislava City, Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 29–38. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 3-October-2012. Creative Commons License

2011

Čejka T. & Čačaný J., 2010: Malakologický prieskum vybraných biotopov prírodnej rezervácie Beckovské Skalice. pp. 29–38. – In: Májsky, J. & Rajcová, K. (eds) Beckovské Skalice: Zborník inventarizačných výskumov prírodnej rezervácie Beckovské Skalice. OZ Pre Prírodu, Trenčín.

2010

Čačaný J., 2010: Suchozemské malakocenózy malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov. Diplomová práca, ms. depon Katedra zoológie PRIF UK, Bratislava 63+6 pp.

Čejka T., Dvořák L. & Čačaný J., 2010: Mäkkýše (Mollusca) PR Šúr. Pp. 6778. In: Majzlan, O. & Vidlička, Ľ. (ed.). Príroda rezervácie Šúr. Ústav zoológie SAV, Bratislava.

2009

Čejka T. & Čačaný J., 2009: First record of the planorbid snail Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) in the Little Carpathian Mts.,
West Slovakia. – Malacological bulletin, http://malbull.blogspot.com/2009/09/first-record-of-planorbid-snail.html (7.9.2009)

2008

Čačaný J., 2008: Prehľad výskumov suchozemských malakocenóz v slovenskej časti Karpatského oblúka. – Bakalárska práca, ms. depon Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 30 pp.

 

 


Copyright © 2008–2014   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: